ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫/ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߊ߬  ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߟߋ߲߫ ߘߏ߫  ߞߍߣߍ߲߫ ߞߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐߛߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߥߟߋߣߍ߲߫ ߕߐ߯ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߓߐߕߏ߲߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߫߫ ߝߏߦߌߘߊ߫߸ߛߏ߬ߛߏ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫

ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫
ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߂߃߀߁߀
ߓߍ߲߬ߕߍ

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߁߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߝߟߍ ߝߊߙߌߡߏߙߌߦߊ߫،ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲߫،ߊߟߊߛߏߦߊ߫،ߓߋ߲ߕߌ߫، ߞߊ߬ߞߏߛߊ߫،ߞߊߟߌߦߊ߫،ߞߊ߬ߓߊߞߌ߬،ߡߊ߬ߝߍ߬ߙߍ߲߬ߦߊ߫،ߡߎߛߦߊ،ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߞߙߎ߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ߛߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߝߎߟߊ ،ߣߌ߫߫߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫،ߛߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߎ߱ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ߝߘ

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߎߣߍ߲߲ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߘߏ߲߲߲߬ ߝߣߊ߫ ߏ߬ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߣߊ߫ ߘߋ߰ ߞߏ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬߸ߌߛߟߊߞߊ ߣߌ߫ ߓߏߟߌߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬߸ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߐ߭ ߘߌ߫.

ߘߎ߱ ߡߐ߰ߓߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߰ߓߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߏߦߌߣߍ߲ ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫߸ߊ߲ ߞߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߲߫߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߙߍߘߍ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߫