ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߦߌߟߡߊ:ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߐ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ ߦߋ߫، ߒ ߕߋߙߌ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߊ߬ߣߌ߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߒ ߛߋ߫ ߥߊߣߍ߲߫ ߣߌ߫ ߒߣߌ߫ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߓߌ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߅ /߂߀߂߀ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ،ߞߴߏ߬ ߞߎ߲ߞߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߓߌ߬ ߟߋ߬ ،ߛߎߣߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ،ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊߙߌߦߊߡߎ߲߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ ،ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߌߠߌ߲ߣߊ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߎߥߊߎ ߥߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߡߊ߬ ،ߒ ߣߌ߫ ߒ ߝߘߎߡߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫ ،ߛߌ߬ߖߊ߲ ߣߌ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߛߊ߬ߣߌߡߊ߲ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߓߘߍ߫ ߓߙߊߞߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ،ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬، ߊߟߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ߞߍ߫ ߣߎߤߊ߲ ߖߘߍ߬ߡߊߖߌ߰ ߖߊߥߙߊ߫ ،ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߲߬ߡߌ߬ߛߊ߬ߞߘߐ߫ ߛߌߙߌ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ߫ ߘߐ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߬ ߹ߕߌ߲ߞߌ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߢߍ߫ ߘߏ߲߯ ߹߹߹