ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߛߘߌߞߌ (ߕߌߕߌ߬) ߞߡߊ߬߬ߙߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߛߘߌߞߌ ߕߌߕߌ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ (ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߁߇ ߁߉߇߂) ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊ߲ߜߊߦߌ߫ ߕߊ߲ ߓߊ߬ߙߏ߲߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߘߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߘߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߘߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߌߝ߭ߊߔߎߟ ߥߊߟߌ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߰ ߉ ߘߏ߲߬ ߃߃ ߘߐ߫߸ ߁߉߉߉-߂߀߀߀ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߖߛߎ߬ߟߊ߬ߖߌ߰ ߕߎ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߙߑߛߋߣߊߟ ߣߌ߫ ߤߊߦߑߓߐߙ߭ߋ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫.


ߛߘߍ (ߞߑߟߐߓ) ߞߎ߲߬ߕߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌߕߌ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߛߍ߲ߕ ߋߕߍ߲ߣ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߛ ߣߌ߫ ߡߊߙߑߛߊߦ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߎߋߝߊ  ߖߌߟߊߝߍ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߘߐ߫ ߁߉߉߉ ߟߊ߫ ߡߊߙߑߛߊߦ ߦߋ߫) ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߕߍ߫ ߟߌߝ߭ߊߔߎߟ ߡߊ߬.


ߟߌߝ߭ߊߔߎߟ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߲ߝߌߍߟ ߖߊ߬ߡߊ ߕߊ߫ ߦߋߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߗߍ߬ߝߊߘߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߌߕߌ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߊ߫ ߊ߲ߝߌߍߟ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߍߛߑߕ ߤߊ߲ߡ ߠߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫ ߁߉߉߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߕߎ߭ ߘߏ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߗߎ߲߫ ߊ߬ ߞߎߡߋߙߋ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߲ߝߌߍߟ ߝߏ߲߬ߘߏ ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߞߐ߬ߡߐ߲߬ߞߐߡߐ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߭ ߘߏ߲߬ ߕߏ߲߬ߟߊ߲ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫ ߟߌߝ߭ߊߔߎߟ ߦߋ߫ ߁߉߉߉ ߝߏߓߐ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߕߎ߭ ߘߏ߲߬ ߊߙߑߛߋߣߊߟ ߞߎ߲߬ ߤߊߦߑߓߐ߯ߙ߭ߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߟߌߝ߭ߊߔߎߟ ߛߎߘߊ߲߫ ߊߙߑߛߋߣߊߟ ߡߊ߬ ߁ ߣߌ߫ ߀ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߛߎ߬ ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߌߝ߭ߊߔߎߟ߸ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߟߌߝ߭ߊߔߎߟ ߕߊ߲ߜߊߦߌ߫ ߛߘߍ ߟߊ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߁߀߀ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߂߀߀߆ ߟߊ߫߸ ߕߌߕߌ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߉߁߲ ߠߋ߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫. ߕߌߕߌ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߓߑߙߎߛ ߜ߭ߑߙ߭ߏߓߋߟߊ߯ߙ ߞߕߐ߫.


ߥߍߛߑߕ ߤߊ߲ߡ ߦߎߣߊߦߑߕߍߘ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߤߊ߯ߙߌ߫ ߙ߭ߋߘߑߣߊߔ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߁ ߂߀߀߀ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߥߏߘߌ ߛߙߊ߬ߕߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜߌ߬ߟߋ߬ ߥߏߘߌ (ߔߐߣߌ߲) ߁ ߅߀߀ ߀߀߀ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫  ߔߐߣߌ߲߫ ߂ ߆߀߀ ߀߀߀ ߘߌ߫ ߝߐߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫߸ ߕߌߕߌ߬ ߛߋ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߣߊ߬ ߣߍ߲߫ ߦߊ߲߭ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߒ ߕߏߟߏ߲߫߸ ߕߏߟߏ߲߸ ߕߏߟߏ߲߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߭ ߘߏ߲߬߸ ߘߏ߲߬߸ ߘߏ߲߬. ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߥߏߘߌ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߒ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߟߌߝ߭ߊߔߎߟ߸ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߟߊߘߍ߰. ߒ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߕߏߟߏ߲߫ ߠߋ߬߸ ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߫ ߒ ߕߏߟߏ߲߫߸ ߏ߬ ߕߛߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߥߍߛߑߕ ߤߊ߲ߡ ߦߋ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߃ ߂߀߀߀ ߟߊ߫߸  ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߂-߁ ߟߋߌߛߋߛߑߕߍߙ ߛߕߌ ߝߍ߬߸ ߞߐߞߊ߲߫ ߓߐߟߌ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߕߌߕߌ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߁߄ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߎ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬.


ߊ߬ߟ-ߌߕߌߤߊߘ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌߕߌ߬ ߘߐ߲ߘߐ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߟ-ߌߕߌߤߊߘ ߡߊ߬߸ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߃߀߀߃ ߟߊ߫߸ ߂߀߀߂-߂߀߀߃ ߥߎ߬ߛߎ ߕߐ߭ ߟߊ߫.


ߊ߬ߟ-ߛߟߌߦߊ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߍߛߑߕ ߤߊ߲ߡ  ߠߊ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ ߏ߬ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲ ߂߀߀߃ ߟߊ߫߸ ߊ߲߬ߜߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߰ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߘߐ߫߸ ߕߌߕߌ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߟ-ߛߟߌߦߊ߫ ߛߘߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߓߟߏߞߊ߭ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߸ ߘߌ߬ߢߍ ߞߣߐߡߊ߬.


ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌߕߌ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߓߊ߬ߙߏ߲߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߉߀ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߀߀ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊ߲ߜߏߦߌ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߓߊ߰ ߞߟߏߞߕߏ ߘߌ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߲ߘߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߍ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߂߀߀߄ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߭ ߃ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߞߙߎ ߦߌߟߡߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߰ ߁ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߘߊ߲߲߬ߠߌ߲߬ ߞߟߏߞߕߏ ߕߍ߫.


ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߗߋߕߌ߯ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߘߌ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫ ߂߀߀߅ ߟߊ߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߐ߫߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߃ ߂߀߀߉ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊߛߌ߲߫. ߕߌߕߌ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߐ߭ ߟߊ߫ ߂0߀߉ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߋ߲ߞߏߟߊߘߐߦߊ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫. ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߉ ߟߊ߫ ߂0߀߉ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߙ߭ߏߓߍߙ ߣߎߖ߭ߊߙߍߕ ߣߐ߭ ߘߐ߫. ߕߌߕߌ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߋ߲ߞߏߟߊߘߐߦߊ ߗߋߕߌ߮ߦߊ ߣߌ߫ ߛߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߟߥߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫. ߕߌߕߌ߬ ߕߐ߮ߦߊ ߣߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߓߐ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߅ ߂߀߀߉ ߟߊ߫߸ ߛߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߢߍߡߌߘߊ߫ ߞߘߐ ߘߏ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊ߲ߜߊߦߌ ߞߙߎߝߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߡߊߓߍ߲߭ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߖߍ߬ߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬.


ߓߍ߲߬ߘߐ ߓߟߏߕߍ߱[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌߕߌ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߓߟߏߕߍ߰ ߞߏ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߂߀߀߃ ߟߊ߫߸ ߕߌߕߌ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߛߎߡߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߥߍߛߑߕ ߤߊ߲ߡ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫. ߥߍߛߑߕ ߤߊ߲ߡ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߕߌߖߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߕߌߕߌ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߌߢߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫ ߂߀߀߆ ߟߊ߫.


ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߞߏߕߌ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߞߍߣߍ߲߸ ߕߌߕߌ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫ ߂0߁߀ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫߸  ߕߌߕߌ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫.