ߞߙߌߛߑߕߌߦߊߣߏ߫ ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫ ߛߌ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߘߐ߫ ߣߟߊߞߊ ߛߌ߫ ߝߟߐߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲ߕߐߛ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߝߟߊ߬ߞߊ߰ ߛߌ ߦߋ߫ ߊߝ߭ߋߌߙߏ߫ ߘߌ߫.

ߞߙߌߛߛߑߦߊߣߏ߫ ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫
ߞߙߌߛߛߑߦߊߣߏ߫ ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫

ߞߙߌߛߑߕߌߦߊߣߏ ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫ ߘߏ ߛߊ߲ߕߐߛ ߊߝ߭ߋߌߙߏ߫ ߜ߭ߏߌ ߞߐ߲ߡ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߔߕߏߞߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߅ ߡߊ߬ ߁߉߈߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ߫ ߔߕߏߞߌߞߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ (ߕߊ߲ߜߊߦߌߕߊ߲ߠߞߙߊ) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߘߊ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߠߊ߫ ߕߊ߲߬ ߢߍߝߍ߬ ߛߋ߬ߙߌ ߊ ߘߐ߫ ߗ߭ߎߝ߭ߊ߲ߕߎߛ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߘߌ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߘߍ (ߋߞߎ߳ߔ) ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߣߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲ (ߥߊ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߕߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ) ߠߎ߬ ߘߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߛߐߞߛߐߦߊ (ߙߋߞߐߙ) ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߛߊߣߌ߲߫ ߕߊ߲ߜߊߦߌ߫ ߅, ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߕߍ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߝߋ߲߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߊ߲ߣߌ߲߫ ߛߊ߲ߡߘߊ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߂߉ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫: ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߆߸ ߎ.ߋ.ߝ.ߊ ߞߟߏߞߕߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ (ߟߌߜ߭ ߘߋ߬ ߛ߭ߊ߲ߔߌߦߐ߲) ߅߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߎ.ߋ.ߝ.ߊ ߞߟߏߞߕߏߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫. ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߰ߘߏ߲߬ߠߊ߫ ߥߢߊߥߙߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߎ.ߋ.ߝ.ߊ ߕߎ߰ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߞߛߐߞߛߐߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ (߁߂߆)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߎ.ߋ.ߝ.ߊ ߞߟߏߞߕߏߦߊ (߉)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߏߞߕߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߟߊ߬ߛߎ߲߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߐߟߌ (ߔߊߛߌ) (߄߄) ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߊ߫ (߆). ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎ߱ ߇߀߈ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊߞߎ߲ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߞߌ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߛߘߍ (ߞߑߟߐߓ) ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߦߋ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߛߘߍ ߟߎ߬ ߕߊ ߣߌ߫ ߕߎ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߄ ߡߊ߬ ߂߀߁߉ ߟߊ߫. ߊ߬ ߡߏߦߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߐߒߘߐߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߕߌ߲ ߡߊߘߍߙ ߟߋ߬߸ ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫ ߟߊ߫ ߓߣߊ߬ߛߎ߰ߟߐ߲ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߌ ߛߐ߲߬ ߞߏ (ߣߴߊ߬ ߛߐ߲߭ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ ߛߐ߲߬ ߘߌ߫) ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߅ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߘߊ߲ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߘߊߞߎ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߑߔߐߙߑߕߌ߲ ߛߋ.ߔߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߡߊ߲ߛ߭ߋߛߑߕߍߙ ߎߣߊߌߕߍߘ ߝߍ߬ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߈ ߡߊ߬ ߂߀߀߃ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߝߟߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߍߝ.ߋ ߖߌߟߊߝߍ (FA Cup) ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲ߛ߭ߋߛߑߕߍߙ ߎߣߊߌߕߍߘ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߎ.ߋ.ߝ.ߊ ߞߟߏߞߕߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߌߝߊ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߕߊ߲ߜߊߦߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߛߊ߲߭ ߂߂ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߭ ߕߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߢߊߣߊ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߃ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߣߌ߲߫ ߕߊ߲ߜߊߦߌ߫ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߌߝߊ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߝߟߐ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߂߀߀߉ ߟߊ߫߸ ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߕߏߟߊ߲ (ߝߎߕߑߓߊߟ) ߞߏߟߊߘߍ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ (ߕߊߙߊ߲ߛߑߝߍߙ) ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߊߜߍߟߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲ߛ߭ߋߛߑߕߍߙ ߎߣߊߌߕߍߘ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߙߋ߬ߦߊߟ ߡߊ߬ߘߙߌߘ ߘߐ߫߸ ߝߋ߬ߙߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߙߏ € ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߉߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫ (ߔߐߣߌ ߥߟߌ߫ ߟߌߝߙߎ߬ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ £ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߈߀) ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߁߅ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߙߋ߬ߦߊߟ ߡߊ߬ߘߙߌߘ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߟߌߜ߭ߊ߫ ߟߋ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏߔߊ ߘߍ߬ߟ ߙߋ߬ߦ ߝߌ߬ߟߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߎ.ߋ.ߝ.ߊ ߞߟߏߞߕߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߣߊ߯ߣߌ߲߫. ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߙߋ߬ߦߊߟ ߡߊ߬ߘߙߌߘ ߕߎ߰ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߕߎ߰ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߟߊߓߊ߲ (ߥߊ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߕߎ߰ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߢߣߊ) ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߛߐߞߛߐߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߊ߬ߗߌ߬ߙߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߐߟߌ (ߔߊߛߌ) ߃߄ ߠߊ߫ ߟߌߜ߭ߊ ߘߐ߫߸ ߕߎ߰ ߈ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߞߢߊߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߂߀߁߄-߂߀߁߅ ߥߎ߬ߛߎ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߕߎ߰ ߃߀ ߘߏ߲߬ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߆ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫ ߟߌߜ߭ߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫. ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫ ߛߋ ߞߐ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߘߙߌߘ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߛߓߊߣߊ߲ߦߊ ߡߊ߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߕߊ߲ߜߊߦߌ߫ ߜߊ߬ߛߊ ߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߛߓߊ߬߸ ߟߌߦߏߣߍߟ ߡߍߛߌ߫ ߞߕߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߏߢߐ߲߮ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߴߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫߸ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߕߊ߲ߜߊߦߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߎ߲߰ ߠߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߂߀߁߃ ߣߌ߫ ߂߀߁߄ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߟߏߞߕߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫ ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߕߊ߲ߜߊߦߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߬ߟߌ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߂߀߁߆ ߣߌ߫ ߂߀߁߇ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߞߕߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߙߌߛߑߕߌߦߊߣߏ ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫ ߞߍ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ (ߕߊߙߊ߲ߛߑߝߍߙ) ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߗ߭ߎߝ߭ߊ߲ߕߎߛ ߝߍ߬ ߂߀߁߈ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߥߏߘߌ ߥߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߋߙߏ € ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁߀߀ ߡߊ߬: ߌߕߊߟߌ߫ ߛߘߍ߫ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߏ߬ ߛߙߊ߬ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߬ߙߌ ߊ ߣߌ߫ ߛߎߔߍߙߑߞߏߔߊ߫ ߌ߬ߕߊ߬ߟߌ߬ߦߊߣߊ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߋ߬ߙߌ ߊ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߘߌ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߔߕߏߞߌߞߊ߸ ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲ (ߥߊ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߕߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߢߣߊ) ߘߌ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߕߏߟߊ߲ ߞߙߎߝߊ ߓߟߏ߫ ߂߀߁߅ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߕߏߟߏ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߀߃ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߈ ߡߊ߬. ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߢߍ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߁߅߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߎ߰ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߊ߲߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߊߜߍߟߍ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߕߎ߰ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߢߣߊ. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߕߎ߰ ߝߟߐ ߘߏ߲߬ ߋߙߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߂߀߀߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߔߕߏߞߌ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߡߌߘߦߊ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߂߀߀߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬߫ ߞߊ߬ ߔߕߏߞߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߎߘߊ߲߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߋߙߏ ߕߊ߭ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊߘߌߜߍ ߖߊ߲߬ߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߰ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߢߣߊ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߘߊ߬ ߞߍ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߕߎ߰ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫ ߂߀߁߈ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ߟߊ߬ ߘߐߖߊ߬ߥߏ߬ߕߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߝߐߙߑߓߍߛ (Forbes) ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߣߌ߫ ߂߀߁߇ ߣߌ߫ ߂߀߁߈ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߕߊߌߡ (Time) ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߘߎߢߊ߫ ߡߐ߱ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߁߀߀ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߁߉ ߘߓߊ߬ߕߊ ߡߊ߬߸ ߙߏߣߊߟߑߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߍ߲ߛߑߕߊߜ߭ߙߊߡ ߟߊߓߊ߯ߙߊߓߊ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.

ߘߋߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍ ߞߏ ߘߊߞߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߊߕߌ߮ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߓߟߊ߬ߡߊ߬ߖߏ߲ߞߊ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߊߕߌ߮ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߓߟߊ߬ߡߊ߬ߖߏ߲ߞߊ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߕߣߐ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߊߕߌ߮ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߓߟߊ߬ߡߊ߬ߖߏ߲ߞߊ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߕߏߟߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߊߕߌ߮ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߓߟߊ߬ߡߊ߬ߖߏ߲ߞߊ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߞߎߡߊ߫==ߕߍ߫ ߘ ߏ߬߸ߞߊ߲߬ߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬==[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߊߕߌ߮ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߓߟߊ߬ߡߊ߬ߖߏ߲ߞߊ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߘߐߕߍ߰ ߝߊߘߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߊߕߌ߮ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߓߟߊ߬ߡߊ߬ߖߏ߲ߞߊ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.