ߔߋ߯ߟߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߔߋ߯ߟߋ߫/ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ߫ ߥߊ߬ߣߊ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߀ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߂߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߙߋ߬ߖ߭ߌߟ  ߺ ߕߙߍߟ ߞߏߙߊߛߐߛ ߸ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬  ߘߊ߲ߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߡߎ߰ߡߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫  ߢߍߕߊ߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߐ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲ߜߊߦߌߕߊ߲ ߖߘߍ߬ߖߘߍ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ﴿ ߛߊ߲ߕߐߛ ߍߝ ߛߋ﴾

ߔߋ߯ߟߋ

ߞߍߙߍ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߁߉߅߆ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߅ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߝߟߐ߫  ߞߍ ߘߴߊ߬  ߝߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߢߍ߫  ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߆ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߓߐߟߊ߫  ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ߔߋ߯ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫  ߖߊ߯ߓߊ߫߸ߏ߬ ߞߐߝߍ߫ ߔߋ߯ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ߫ ߝߟߐ߫ ߖߌ߯ߖߌ߯  ߛߎߥߍߘ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߜߊ߬ߛߌ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ߟߌ ߢߍ߫ ߕߊ߲ߠߌ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߃ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ߟߎ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ ߅ ߟߊ߫ ߃ ߞߊ߲߬߸ߔߋ߯ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߕߊ߬ߓߊ߰  ߞߘߐ ߓߍ߯ ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߛߊ߲߭ ߠߊ߫،ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ߫ ߕߊ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫  ߁߉߆߂ ߣߌ߫ ߁߉߇߀ ߟߊ߫߸ߖߊ߯ߓߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ߫ ߕߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߆ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߡߊ߫ ߥߊ߫ ߥߎߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߖߐߞߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬،ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߊߡߌߣߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߁ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߛߋ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲߫  ߠߊߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬  ߣߌߦߐߙߵߞߎ߬  ߞߐߛߵߡߐߛ  ߟߋ߬ ߁߉߇߇ ߟߊ߫  ߗ߭ߌߦߊ߲߫ ߛߵߕߋߘߌߦߐߡ ߓߙߊߞߣߍ ߘߐ߫߸ߛߎߣߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߕߎ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ .