ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߊ߬ߓߊ ߖߊߥߙߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߊ߬ߓߊ߫ ߖߊߥߙߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߬ߟߌ߲߬ߞߏߟߌ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߁߆/߁߉߇߅ ߕߎߟߏ߲߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߕߎ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߛߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߢߍ߫

ߞߊ߬ߓߊ߫ ߖߊߥߙߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫, ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Kaba Diawara ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߖߥߊߙߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߆ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1975 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߕߎߟߏ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ, association football coach ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Position played on team / specialityforward ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

߸ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߂߀߂߁ ߕߐ߭ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߣߊ߫ ߘߊ߬ ߛߟߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߖߌߟߊߝߍ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߃߃ ߘߐ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߂߀߂߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ߊ߬ ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߛߋ߲߬ߞߌ߲߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߐ߫߸ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊߘߌ߬ ߕߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ߞߊ߬ߓߊ߫ ߖߊߥߙߊ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߐ߰ߡߊ߬ߣߍ߲ ߢߍ߫߸ߊ߬ ߛߌ߭ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߂߁ ߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߊ߫߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߕߏ߬ߟߊ߲ ߞߍߙߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]