ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߙߋߣߊ߫ ߥߟߌߦߊߡ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߙߋߣߊ߫ ߥߟߌߦߊߡ (2013)

ߛߙߋߣߊ߫ ߖߊ߬ߡߋߞߊ߫ ߥߟߌߦߊߡ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߙߊߟߊߕߏߟߊ߲߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߆ ߟߊ߫ ߁߉߈߁ ߠߊ߫߸ ߛߊߜ߭ߌߣߊߥ. ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߥߟߌߦߊߡ ߘߐߜߍ߫. ߌ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߣߌ߫ ߝ߭ߋߣߎߛ ߥߟߌߦߊߡ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߊ߬ ߘߋ߬߸ ߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ, ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߙߊߟߊߕߏߟߊ߲߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߕߏߟߏߠߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߍ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߥߊ߯ߣߍ߲ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߃߉ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߐ߰ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏߔߌ߲ ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫ (ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫ ߟߊߞߊ߭) ߇߸ ߙߏߟߊ߲ߘ-ߜ߭ߊ߬ߙߏ߬ ߃߸ ߥߌ߲ߓߑߟߋߘߐ߲ߣ ߇߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߎ߭ ߍߛ ߏߔߌ߲ ߡߛߏ߬ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߂߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ߬ ߝ߭ߋߣߎߛ ߥߟߌߦߊߡ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߌ߲ߓߑߟߋߘߐ߲ߣ ߁߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߎ߭ ߍߛ ߏߔߌ߲ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߁. ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߏߔߌ߲ ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫ ߇߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߈ ߂߀߁߇ ߟߊ߫߸ ߛߙߋߣߊ߫ ߥߟߌߦߊߡ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߲ߘߊ߲ߠߌ߲ ߂߃߲ ߙ߭ߌ߬ߞߐߙߘߑߥߏߡߊ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫߸ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߣߐ߰ߡߊ߲ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߣߍ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߏߔߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߛߙߋߣߊ߫ ߥߟߌߦߊߡ
ߡߐ߱
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Williams sisters, Williams family ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߡߏ߬ߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Country for sportߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Serena Jameka Williams ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Serena, Jameka ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌWilliams ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1981 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊSaginaw ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Richard A Williams Jr ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Oracene Price ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Venus Williams ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊAlexis Ohanian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬Alexis Ohanian, Drake ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Alexis Olympia Ohanian, Jr. ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲, ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߮ߙߊ߫ ߘߌߦߊUNICEF ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊUNICEF Goodwill Ambassador ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊThe Art Institute of Fort Lauderdale, homeschooling ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊPalm Beach Gardens, Compton ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1995 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Work period (end)ߕߎߟߊߝߌ߲ 2022 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ ߛߘߍ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߦߋ߫United States Billie Jean King Cup team, Washington Kastles ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Jehovah's Witnesses ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߊ ߞߐ߬ߟߐdark brown ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߛߌ ߞߐ߬ߟߐblack hair ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏtennis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Sports discipline competed intennis singles, tennis doubles ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Singles record855–152 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Doubles record190–34 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Handednessright-handedness ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Playing handright-handedness, two-handed backhand ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Partner in business or sportVenus Williams ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊRichard A Williams Jr, Oracene Price, Patrick Mouratoglou ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲2012 Summer Olympics ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.serenawilliams.com ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
VictoryFrench Open ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Personal pronounL484 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߙߊߞߏ:Databoxz

ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߑߕߋߝߌ ߜ߭ߑߙߊߝ ߟߊ߫ (ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߂߂)߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊߙߑߜ߭ߊߙߍߕ ߛߑߡߌߕ ߕߴߊ߬ ߢߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߏ߫ ߕߐ߯ߕߌ߯ߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߙߊߟߊߕߏߟߊ߲ߕߊ߲ߠߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߝߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߎ߬ߘߎ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ߫ ߄ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏߟߊ߲ߔߊߞ ߕߏߟߏ߲ ߘߐ߫: ߡߍ߲ ߃ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ߬ ߝ߭ߋߣߎߛ ߥߟߌߦߊߡ ߕߍ߫ (߂߀߀߀߸ ߂߀߀߈߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߂߀߁߂)߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߐ߰ߡߊ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߄/߂߀߁߂ ߟߊ߫ ߥߌ߲ߓߑߟߋߘߐ߲ߣ߸ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߗ߭ߋ.ߏ. ߛߋ߲߭ߝߍ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫߸ ߥߊ߯ߣߍ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߏߟߊ߲ߔߌߞ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߣߐ߰ߡߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߝߣߊ߫. ߂߀߀߂ ߣߌ߫ ߂߀߀߃ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߥߊ߯ߣߍ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߛߑߕߋߝߌ ߜ߭ߑߙߊߝ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߓߊ߲ ߞߐ߫ ߛߊ߲߭ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߐ߬ ߘߎߢߊ߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߝߟߐߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߥ.ߕ.ߊ WTA ߘߐ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߅߇ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߞߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߯ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߂߀߀߄ ߣߌ߫ ߂߀߀߇ ߕߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߖߏߞߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߲߬ ߛߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫ ߂߀߀߈ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀߀߉߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߊ߯ߣߍ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߎ߭.ߍߛ ߏߔߌ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߏߔߌ߲ ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߂߀߁߃ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߡߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߬ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߛߋ߲߬ߝߊ ߘߐ߫ ߥߊ߲ߓߑߟߋߘߐ߲ߣ߸ ߏߟߊ߲ߔߌߞ ߕߏߟߏ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߎ߭.ߍߛ ߏߔߌ߲ ߂߀߁߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߡߊߡߙߊ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߁ ߠߊ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߥߊ߫ ߣߵߊ߬ ߘߐߥߟߏ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߲ߓߑߟߋߘߐ߲ߣ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߛߙߋߣߊ߫ ߥߟߌߦߊߡ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߂߂߲ ߕߊ߬ ߥߊ߯ߣߍ߲ߓߊ ߣߐ߰ߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߛߑߕߋߝߌ ߜ߭ߑߙߊߝ ߟߊ߫ ߞߛߐߞߛߐߦߊ ߡߊ߬ ߏߔߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊߟߌ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߵߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߕߊ߬ ߥߎ߬ߛߎ ߂ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߕߎ߲߰ߢߐ߲߰ߠߊ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߙߋߣߊ߫ ߛߑߟߊߡ. ߛߙߋߣߊ߫ ߥߟߌߦߊߡ ߣߴߊ߬ ߣߙߐߟߊ߫ ߝ߭ߋߣߎߛ ߥߟߌߦߊߡ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߁߭ ߘߌ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫. ߛߙߋߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߂߆ ߘߐ߫ ߁߅ ߛߎߘߊ߲߫ ߕߊ߲ߜߊ (ߛߌߙߑߞߎ߳ߌߕ) ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߉߈ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߡߛߏ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ߓߍ߲߬ ߦߎ߭.ߍߛ ߏߔߌ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߟߊ߫ ߂߀߁߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏߔߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߥߊ߯ߣߍ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߝߟߐ߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ (ߣߊߘߋ߲ߡߊ) ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߥߊ߯ߣߍ߲ߓߊ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߙߋߣߊ߫ ߥߟߌߦߊߡ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߃߀߉߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߁߈߆ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ߠߊ߸ (ߞߛߐߞߛߐߦߊ ߡߍ߲ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߑߕߋߝߌ ߜ߭ߑߙߊߝ ߓߟߏ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬) ߥ.ߕ.ߊ WTA ߦߌߟߡߊߦߊߟߌ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߊ߲ߗ߭ߋߟߌߞ ߞߍߙߑߓߍߙ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߌߟߡߊߦߊߟߌ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߂߀߁߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߇ ߞߐߝߍ߬ ߏߔߌ߲ ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߃߁߉ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ ߡߏߦߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߣߐߕߵߊ߬ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ߓߊ߯ ߊߟߍߞߛߌ߫ ߏߤߊߣߌߦߊ߲߫ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߏ߬ ߡߏߦߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߝߟߐ ߡߊ߬ ߂߀߁߇ ߟߊ߫.ߛߙߋߣߊ߫ ߥߟߌߦߊߡ ߣߴߊߟߍߞߛߌ ߏߤߊߣߌߦߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߛߘߌ߬ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߁߆ ߡߊ߬ ߂߀߁߇ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲ ߞߍߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߙߋߣߊ߫ ߥߟߌߦߊߡ߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߗߋߘߊ ߘߐ߫ ߛߌߘߑߣߋ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߂߀߀߂ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߗߋߘߊ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߕߊ߲ߕߍ߯ߞߊߡߊ߲ ߞߣߐ߫. ߛߙߋߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߍ߲ ߖߐ߬ߘߐ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߕߊ߲ߕߍ߯ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߍ߫ ߖߏߣߊ ߟߊ߫