ߝߏߘߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߝߏߘߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌMansaré ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߃ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1981 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Position played on team / specialityforward ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ2003 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ߫ ߂߀߀߄ ߠߊ߫, 2006 Africa Cup of Nations, 2008 Africa Cup of Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝߏߘߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ

ߝߏߘߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߟߋ߬ ߁߉߈߁ ߠߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ߫ ߟߋ߬.

ߞߊ߲߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߂߀߀߆ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߠߎ߬ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߐ߬ߟߍ߬ߦߊ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬( ߋߟߋߝߊ߲ ߘߋ߬ ߞߐ߬ߟߍ߬ߦߊ߫). ߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߁߅ ،߁߉߉߆ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߐ߬ ߝߊ߫ ߕߊ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߊߖ߭ߊߛߌߦߏ߫ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬( ߜ߭ߊ߬ߖ߭ߊߛߌߦߏ߫ ߏߟߍ߲ߔߌߞ ߜ߭ߊߖ߭ߋߟߍߞ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߙߎ ) ߘߐ߫߫، ߊ߬ ߛߌ߭ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߇ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬߸ߊ߬ ߕߏߟߏ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ( ߕߟߊ߫ ߃߲) ߘߐ߫.

ߜ߭ߊߖ߭ߋߟߍߞ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߔߏߟߌߦߏ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬، ߝߟߋߙߌ߫ ߘߌ߫ ߣߊߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߢߊߣߐ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߞߘߐ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߛߎ߫ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߛߊ߲߬ ߁߇ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߬ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߍߡ ߤߊߛ ߍߛ ߛߋ߫( MHSC) ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߣߊ߬ ߡߐ߲ߔߏߟߌߦߏ߫،ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߏߟߏ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߇ ߛߊ߲߭ ߃ ߢߐ߲߰ ߞߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߄ ߓߟߏߡߞߊ ߓߍ߲ߘߐ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߦߋ߲߬. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߬ߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߇ ߂߀߀߁ ߠߊ߫،ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ߬ ߕߏߟߏ߲ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߓߟߏߡߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߐ߲ ߁߲ ߘߐ߫( ߟߌߜ߭ ߁) ߞߊ߬ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߙߑߛߍߦ ߏߟߍ߲ߔߌߞ ߡߊ߬ ،ߡߏߛߐ߲ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫( ߁-߁).ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊߦߌߞߍߟ ߡߋߖ߭ߌ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߏߣߊ߫ ߸ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߭ ߞߍ߫ ߡߍ߲߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲ߞߏߟߦߊ ߢߊߣߐߦߊ ߘߊ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߣߍߡߣߍ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌߕߎ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬.

ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߘߏߜߘߍ ߓߟߏ( ߡߋߖ߭ߌ،ߓߍߙߑߣߊߘߍ،ߣߎߖ߭ߊߙߍ،ߘߏߡߍߙߑߜ߭)ߝߏߘߋ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߡߏ߲ߔߏߟߌߦߏ߫ ߞߙߎߞߊ ߝߌ߬ߛߌ߫ ߓߊߖߎߟߞߊߦߊ߫ ߟߊ߫.

߂߀߀߅ ߟߊ߫߸ߛߋߓߊߛߑߕߌߦߍ߲ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ ߛߊ߬ ߄ ߓߍ߬ߒߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎߟߎߛ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߛߘߍ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߘߍ ߏ߬ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߘߌ߫،ߋߟߋߋ ߓߏߔ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ ߕߏߟߏ߲ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߦߙߐ߫ ߟߋ߬،ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߙߊ߲߬ ߝߍ߬ ߘߌ߯ߟߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߍߡߊ߬ ) ߞߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌߟ߬ ߓߟߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬:ߖߐߣ ߍߟߑߡߊ߲ߘߍߙ ߣߌ߫ ߊ߲ߘߙߋ߫-ߔߌߍߙ ߖ߭ߌߢߊߞ،ߘߊ߬ߣߌߍߟ ߓߙߊߕߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߌߣߌ߲ߝߍ ߝߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߂߀߀߉ ߟߊ߫ ߊߟߍ߲ ߞߛߊߣߏߝ߭ߊ ߞߊ߬ ߕߏߟߏ߲ ߕߊߓߊ߲ߓߐ߫ ߕߍߡߟߊ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ ߕߍߡߊ߬.