ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߂߀߂߁ - ߂߀߂߂

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߂߀߂߁ (Africa Cup of Nations 2021) ﴿ߞߊ߲ߣ﴾ ، ߢߌ߲߬ ߧߋ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߞߍߞߏ߫ (ߛߋ߲߬ߧߊ߬) ߃߃߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߂߀߂߁ - ߂߀߂߂
sports season
Sports season of league or competitionAfrica Cup of Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊ2019 Africa Cup of Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬2023 Africa Cup of Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Edition number33 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ2022 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߉ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 2022 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߆ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 2022 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
OrganizerConfederation of African Football ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
WinnerSenegal national association football team ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Final event2021 Africa Cup of Nations Final ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߓߙߊߘߓߐ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߂߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ : ߓߊ߰ߙߋ߲ ߖߊ߲ߓߋߡߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߓߌߣߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߉ ߞߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߆ ߟߊ߫ ߂߀߂߂ ، ߊ߬ ߕߐ߯ ﴿ߞߊ߲ߣ ߂߀߂߁﴾

ߞߊ߬ߝߏ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߓߍ߯ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ (ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫) ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߖߌߟߊߝߍ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߘߌ߫ ، ߢߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߧߴߏ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ،

ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߁߉߇߂ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.


ߞߊ߬ߝߏ ߡߎ߬ߥߊ߲߫ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ﴿߂߄﴾ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߣ ߕߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߞߏ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߣߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߲ߞߊߘߏ߲ (ߕߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ «ߕߌ߯ߙ ߏ߫ ߓߎ߳») ߠߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߌߖ߭ߌߔߑߕߌ ߕߍ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߆/߂߀߂߂ ߟߊ߫. ߞߊߡߋߙߎߣߍߞߊ ߊߓߎߓߞߊߙߌ ߓߌߛߊ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߏ߬ߘߊ߲߬ ߛߏ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߛߋߦߌ߲߫ ﴿߈﴾. ߘߏ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߙߎߝߊߢߐ߯ߡߊ ﴿ߞߊߝ߭﴾ ߞߊ߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌߞߊ ߛߊߖߐ ߡߊߣߍ ߖߊ߬ߕߋ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲ ߞߏ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߂߀ / ߂߀߁߄ ߸ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߂߀߁߉ ߣߌ߫ ߂߀߂߁ ߣߌ߫ ߂߀߂߃ ߓߏ߲߬ߧߊ ߕߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߟߊ߫ ߂߀߁߉ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߫ ߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߯ߦߊ ߕߏ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߓߟߏ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߯ߦߊߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߂߀߂߁ ߠߊ߫ ، ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߂߀߂߃ ، ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߂߀߂߅ ߟߊ߫.

ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߝߣߊ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ، ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߕߍߟߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌߘߊ ߕߘߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߊߞߘߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߊߝ߭ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߎߤߊ߲ߡߍߘ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߊߛߊ߲ߣ ߘߙߊߡߊ߲ߣ ߥߊߕߙߊ߫ ߟߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߐߝߍ߬ ߓߌߣߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߬ ߂߀߁߉ ߟߊ߫ ߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߡߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߯ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߂߀߂߃ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߛߐ߲߬ ߘߊ߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߯ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ߟߌ ߡߊ߬ ߂߀߂߃ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߏ߫ ߞߏ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߒ ߛߌߞߊߣߍ߲ ߣߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߛߐ߲߬ ߞߏ ߡߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߯ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍߓߊ߮ ߘߌ߫ ߂߀߂߁ ߠߊ߫.

߂߀߂߀ ߓߌߣߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߬ ߸ ߞߊߝ߭ ߞߊ߬ ߂߀߂߁ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߂߀߂߁ ߓߌߣߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߞߎ߲߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߘߌ߫.

ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߃߀ / ߂߀߂߀ ߠߊ߫ ߸ ߞߊߝ߭ ߞߴߊ߬ ߘߐߡߙߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲ߕߊ߲ ߕߏ߫ ߂߀߂߂ ߓߌߣߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߬ ߞߴߏ߬ ߞߎ߲߬ ߞߍ߫ ߓߊ߰ߙߋ߲ ߖߊ߲ߓߋߡߊ ߘߌ߫.

ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߟߊߟߐ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ﴿CAF﴾ ߓߟߏ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߃߁ ߂߀߂߁ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߂߅/ ߂߀߂߁ ߸ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌߣߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߉ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߆ ߟߊ߫ ߂߀߂߂.

ߓߊ߰ߙߋ߲ ߖߊ߲ߓߋߡߊ ߞߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߏߣߊ ߓߊ߱ߙߋ߲ ߞߏ ߜߟߍ߬ߦߊ ، ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߂߀߂߀ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߍߝߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߭ ،

ߞߊߝ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߃߀ /߂߀߂߀ ߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߕߏ߫ ߂߀߂߂ ߓߌߣߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߬ ߞߴߏ߬ ߞߎ߲߬ ߞߍ߫ ߓߊ߰ߙߋ߲ ߖߊ߲ߓߋߡߊ ߟߊߞߏ ߘߌ߫.

ߏ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ ߢߍߡߐ߮ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߌߟߊߞߏ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߬ ߕߏߣߍ߲ ߕߍ߬ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߲ߠߊ ߝߟߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬، ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߟߎ߬ %߄߀ ߠߋ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

ߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊߡߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߞߊߡߊ߲ ߥߐ߯ߙߐ߫ ﴿߆﴾ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߊߛߣߍ. ߞߊߡߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߟߌ߲ߓߋ ߏߣߌߛߑߔߐߙ ߛߑߕߊߕߎ߳ߡ ߸ ߏ߬ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂ ߓߊߝߎߛߊ߲ߡ ߏߣߌߛߑߔߐߙ ߞߊߡߊ߲ ߸߀߁߄ ،

ߞߊߡߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬....

ߗߋߘߋ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊߞߍߟߌ ߟ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Hôtels et hébergements retenus[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲ ߃߉ߟߋ߬ ߓߊߕߐߡߐ߲ߘߊ ߞߊ߬ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߂߄ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.

ߣߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߯ ߦߌߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߛߣߍ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߂߆، ﴿ߋߗߏߔߌ߫ ߣߌ߫ ߌߖ߭ߌߔߑߕߌ﴾ ߟߎ߬ ߛߣߍ߫ ߘߊ߫ ߓߌߣߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߈ /߂߀߂߂.

ߕߍߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߍߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߞߊߝ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߄ ߂߀߂߁ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߍߟߐ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߟߐ߲ߡߊ ، ߕߍߟߐ ߡߐ߰ ߆߄ ߠߋ߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫.

ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߍߟߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߍߟߐ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Arbitre video) var([ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Arbitres assistants vidéo[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Qualification[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߴߊ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Tirage au sort[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Cérémonie de clôture et fin de la compétition[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Cérémonie d'ouverture et lionr[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Répartition des rétributions[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߎ ߊ ﴿A﴾[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߟߋ߬ ߁߭ߕߟߋ߬ ߂߲ߕߟߋ߬ ߃߲

ߞߙߎ ߋ ﴿B﴾[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߟߋ߬ ߁߭

ߕߟߋ߬ ߂߲

ߕߟߋ߬ ߃߲

ߞߙߎ ߌ ﴿C﴾[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߟߋ߬ ߁߭

ߕߟߋ߬ ߂߲

ߕߟߋ߬ ߃߲

ߞߙߎ ߍ ﴿D﴾[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߟߋ߬ ߁߭

ߕߟߋ߬ ߂߲

ߕߟߋ߬ ߃߲

ߞߙߎ ߎ ﴿E﴾[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߟߋ߬ ߁߭

ߕߟߋ߬ ߂߲

ߕߟߋ߬ ߃߲

ߞߙߎ ߏ ﴿F﴾[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߟߋ߬ ߁߭

ߞߙߎ ﴿ߏ﴾ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߝߟߐߡߊ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߣߎߖ߭ߌ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߎߡߊ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߓߊߏ߬ : ߜ߭ߊ߲ߓߌߞߊ ߕߍߟߐ ߖ߭ߊߣߌ ߛߌߞߊߛߑߥߎߦߌ ߞߊ߬ ߝߎ߬ߟߋ߬ߝߍ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߈߆ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߏߟߏ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߟߌߟߊߖߌ߮ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߕߎ߲߯ߠߌ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ߜߙߊ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߈߉ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߏߟߏ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߕߎ߭ ߁ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߘߏ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߐߝߍ߬ ߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߟߌߛߍ߰.

ߒߞߏ ߃߲

Meilleurs troisièmes[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Classement[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Appariements en huitièmes de finale[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Phase à elination directe[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Huitièmes de finale[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Quarts de finale[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Demi finales[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Troisième place[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Final[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߯ ߟߊߓߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Statistiques et recompenses[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Statistiques individuelles[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߏ߬ߘߊ߲߬ ߛߏ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎ߭ ߈ ߠߎ߬ ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽

ߕߎ߭ ߅ ߟߎ߬ ⚽⚽⚽⚽⚽

ߕߎ߭ ߃ߟߎ߬⚽⚽⚽


ߕߎ߭ ߂ ߟߎ߬ ⚽⚽

ߕߎ߬ ߁⚽

ߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߡߊߊߕ ߕ

Equipe type de la compétition[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߎ߬ ߘߊߕߎ߲߯ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߓߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߢߊ߯ߢߊ߯ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߎ߬ߙߊ߬ߝߍ߬ߟߊ ߝߊ߲ ߝߍ߬ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߆ /߂߀߂߂ ߟߊ߫ ، ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߔߏߟߑߓߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߛߊ߲ߕߊߟ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߣߴߊ߬ ߘߊߕߎ߲߯ ߞߣߍ߫ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߌߖ߭ߌߔߑߕߌ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߞߣߍ ߞߊ߲߬.


Aspect socio économique[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Sponsors[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

polémiques et incidents[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߬ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߣߎߖ߭ߌ ߟߊ߫ ߕߍߟߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖ߭ߊ߲ߔߏߡߊ ߞߊߡߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖ߭ߊ߲ߔߏߡߊ ߞߊߡߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߬ߥߊ߬ߟߊ߸ ߏ߬ ߘߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߂߀߁߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߞߊߡߊ߲ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߉ ߟߊߛߣߍ߫ ߟߊ߫ ، ...


ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲ ߞߎ߲߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߦߟ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Fusillade à Buea[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Tragédie du stade d'olembe[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߫

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߣߐߘߐ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]