ߡߏߙߌ ߟߊߦߌ ߛߌ߬ߟߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߡߏߙߌ ߟߊߦߌ ߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߂߇/ ߁߉߉߈ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߖߊ߯ߓߊߞߊ߲ߞߋߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߞߊߡߊ߲ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫ ߊ. ߛߋ. ߤߙߐߦߊ ߛߘߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߙߎ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߐ߫[߁].

ߡߏߙߌ ߟߊߦߌ ߛߌ߬ߟߊ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߇ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1998 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Position played on team / specialitymidfielder, inside forward ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ ߞߍߙߍ߲ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߁߇ ߡߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߂߀߁߅ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߭ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߊ߲ߖߌ ߁߇ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߃߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߣߌߖ߭ߍߙ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ﴿ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ﴾ ߡߍ߲ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬. ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߌߢߍ߲߫ ߛߊ߲ߖߌ ߁߇ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߝߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߛ߭ߌߟߌ߫. ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߃ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߌߖߊ߬ ߝߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟߌ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߂ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߛߊߞߙߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߏߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߐߟߌ߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫.

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߊ߲ߖߌ ߂߀ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߂߀߁߇ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߊ߲ߖߌ ߂߀ ߞߊ߲߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߖߌߖߊ߬ ߝߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߭ ߂ ߘߏ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲ ߘߌߞߏ (ߞߍߒߞߘߐ߫) ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߖ߭ߊ߲ߓߌ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߊ߬ߘߌ߬.

ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߸ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߊ߲ߖߌ ߂߀ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ، ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߛߌߟߌ߫.

ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߃ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߝߏ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߂ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߛߊߞߙߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߏߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߐߟߌ ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫.

ߡߏߙߌ ߟߊߦߌ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߙߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߀-߁ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߂߀ ߠߊ߫ ، ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߢߐ߲߯ߠߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߉߲/߂߃ /߂߀߁߉.

߂߀߂߁ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߂߀߂߀ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ. ߓߙߊߘߓߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߅ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߭ ߃ ߘߏ߲߬ : ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߓߌ߫ ߕߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߙߎߥߊ߲ߘߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߋ߲߬ߧߊ ߄ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߞߣߍ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ.

߂߀߂߂ ߓߌߣߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߓߟߏ߫ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߖߊߥߙߊ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߂߀߂߁ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߸ ߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ.

ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߍߙߍ߲ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߍ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬