ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߊߡߏߍߟ ߋߕߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߊߡߏߍߟ ߋߕߏ߫/ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣߞߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ߬ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ   ߕߙߊߓߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߁߀/߁߉߈߁-ߒߞߐ߲߫( ߘߎߥߟߊ߫) ߟߊ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߸ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߋ߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߍߛߑߔߊߢߌ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߓߍ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߛߊߡߏߍߟ ߋߕߏ߫

ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߢߌ߬ߡߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߘߛߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߢߐ߲߮ ߕߍߡߊ߬߸ߊߝߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߸ߝߏߦߌߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߟߋߞߋ߫ ߄ ߓߍ߯ ߘߐ߫.ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ߬ ߝߙߍߕߍ߫ ߉ ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߉ ߘߏ߲߬ߠߊ߫ ߢߌ߲߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ߦߊ߬ ߕߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬߬ ߛߓߊ߸ߘߎߢߊ߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߉ ߘߏ߲߬ߠߊ ߕߍߡߊ߬ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߭ ߁߃߀ ߘߏ߲߬ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߍߙߍ߲ߘߊ ߓߊߙߑߛߋߟߐ߲ߣ ߢߍ߫ ߛߊ߲߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߅ ߞߘߐ߸ߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߉ ߟߊ߫ ߊ߲ߕߍߙ ߡߌߟߊ߲߫ ߞߍߙߍ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫߸ߊ߬ ߞߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߍߙߍ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ߫ ߂ ߕߊ߫ ߕߎ߲߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߘߐ߫.

ߛߊߡߏߍߟ ߋߕߏ߫
ߡߐ߱, Wikinews article
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ, ߊߛߌߔߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Country for sportߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Samuel Eto’o Fils ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Samuel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌEto'o ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߞߊߕߐ߮La pantera negra<br/>El lleó indomable ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߀ ߕߙߊߓߊ 1981 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߘߎߥߊ߯ߟߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬David Eto'o, Etienne Eto'o ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Position played on team / specialityforward ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1997 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Work period (end)2019 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Sport number ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Order "For Merit to the Republic of Dagestan", African Footballer of the Year, Golden Foot, Pichichi Trophy, European Medal of Tolerance ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.samueletoo-officiel.com ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߦߊߦߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌߟߊ߫ ߔߋ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߦߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߣߊߣߌ߲߫ ߂߀߀߃،߂߀߀߄،߂߀߀߅،ߊ߬ ߣߌ߫ ߂߀߁߀ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߘߏ߬ߥߊ߯ߙߌߞߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߛߊߡߌߦߍߟ ߋ߳ߕߏ߫ ߓߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߢߣߊߕߍ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߸ߞߴߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߌߟߊߝߍ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߟߎ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߌߟߊߝߍ ߂߀߀߀ ߣߌ߫ ߂߀߀߂ ߕߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߉߈ -߂߀߀߂ - ߂߀߁߀- ߂߀߁߄ ߓߍ߯ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫߸ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߓߘߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߢߍ߫߸ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߘߐ߬ߝߐ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߋߕߏ߫ ߡߊ߫ ߕߐ߯ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߘߐ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߋߙߐߔߎ߬ ߞߍߙߍ߲ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߌߟߊߝߍ ߕߊ߲ߠߌ߲߫߫ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߞߊ߫ ߕߐ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫.

ߛߊߡߏߍߟ ߋߕߏ߫
ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌߟߊ߫ ߝߟߐ
ߛߊ߲߬ ߞߍߙߍ߲ߘߊ