ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߃߈′߂″N ߈°߄߂′߄″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Mandiana.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮, ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫ /ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫
ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫،ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߓߊ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫…ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ߣߌ߲߬߸ߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ߞߎ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯-ߖߟߊߞߘߐ߫ ߦߋ߫߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߝߍ߬߸ߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ߘߐ߫ ߦߋ߫߫߫ ߡߌߟߏ ߝߍ߬߸ߘߏ߫߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ߓߊ،ߞߌߢߍߙߊ߲߫،ߝߙߊߟߊߞߐ߫، ߞߊ߲߬ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߬ߦߊ߫، ߞߎ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯-ߖߟߊߞߘߐ߫،ߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ߘߐ߫،ߢߊ߲߬ߕߊ߲߬ߣߌ߲߬ߦߊ߫، ߛߟߊߘߎ߯߸ ߞߎ߲ߖߊ߲߫

ߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߅߉߀߀߀ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߣߌ߲߬ ߦߋ߫߂߀߁߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߍ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫߸ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߘߐߕߟߊߣߍ߲ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߣߌ߫߫ ߞߘߏ߬ߥߊ߯ߙߌ߫ ߟߎ߬߬ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߘߌ߬߬،

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߌ߲ߞߎߘߎ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߙߎߝߊ ߥߊ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ߤߊߟߌ߬،ߡߎߣߎ߲߬߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߌ߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߥߟߋߟߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߯ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬،ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߕߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߁،ߥߊߛߏߟߏ߲ ߂،ߞߎ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߃،ߛߊ߬ߞߐ߬ߘߎ߯ ߄،ߖߏ߬ߡߊ߬ߥߊ߬ߦߊ ߅،ߖߏ߬ߡߊ߬ߣߎ߲ߞߎ ߆،ߛߋ߲߬ߘߎ߯

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߦߙߐߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ߟߍ ߣߌ߫ ߝߙߊ߬ ߘߎ߮ ߞߊ߬ߛߌߦߊ ߞߏߛߓߍ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߛߐߡߐ߮ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߓߍ߯ ߢߍ߫߸ߦߊߣߌ߬،ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߌ ߞߕߐߝߍߣߍ߲ ߛߐߡߐ߮ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߘߊߡߊ߲ߘߊ ߓߘߊ߫ ߓߎ߯ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߣߴߊ߬ ߛߓߏߟߏ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߌ߬،

ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊߦߌߘߊ߫،ߣߊߡߎ߲߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߣߐ߫،ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߌߛߟߊߞߊ߫ ߛߏߡߊ߫ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߛߏߡߊ߫ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߌߛߟߊߞߊ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫߸ߌߛߟߊߞߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߬ߞߊ ߘߐ߫߸ߓߊߏ߬،ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫ߌߛߟߊߞߦߊߘߐ߫߸ߦߏ߫،ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߸ߛߏߡߊ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߏ߭ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬،ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬߸{ ߣߍߣߍߞߘߐ߫} ߦߋ߫ (( ߞߊ߲ߕߍߘߎ߯-ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯)) ߓߏߟߌߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߌߢߍߙߊ߲߫ ߓߏߟߌߓߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ߖߍ߲߬ߝߍߙߍ߲߫ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߭ ߡߌ߲߬ߛߍ߲߬ߡߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫

ߔߊߞߌߛߦߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ
ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߫ ߛߌߟߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌߟߊߝߌ߲߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߛߊߓߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߐ߭ ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߸ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊߓߐ߫ ߢߟߊ ߝߟߐ߸ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬  ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ ߞߋ߲߬ߡߎ߲߬ ߞߏ߫ ߘߌ߬،ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬߸ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߖߐߞߌ߫ ߘߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߏ߱ ߝߍ߬ ߸ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߛߙߊ߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߘߌ߫ ߞߏߛߓߍ߫،