ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߙߎ߬ߛߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߐ߫, ߊ߬ ߛߏߓߊ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߬ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߐߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߞߙߎ߬ߛߊ߬ ߛߏ߸ ߓߊߓߌߟߊ߸ ߓߟߊߕߏ߫߸ ߓߊ߲ߝߟߍ߫߸ ߓߊ߯ߙߏ߫߸ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫߸ ߘߎߥߊߞߐ߫߸ ߘߎ߮ߙߊ߬߸ ߜߙߋߘߎ߯ ߕߌ߬ߢߍ߬ߘߐ߫߸ ߞߡߐ߬ߟߊ߬ ߞߎߘߊ߫߸ ߞߎ߬ߡߊ߰ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߖߊ߲߰ߠߊ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߈߇ 0߅߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߂߀߁߄ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߂߆߈ ߆߃߀ ߘߌ߫.