ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߙߎ߬ߛߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߐ߫, ߊ߬ ߛߏߓߊ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߬ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߐߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߞߙߎ߬ߛߊ߬ ߛߏ߸ ߓߊߓߌߟߊ߸ ߓߟߊߕߏ߫߸ ߓߊ߲ߝߟߍ߫߸ ߓߊ߯ߙߏ߫߸ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫߸ ߘߎߥߊߞߐ߫߸ ߘߎ߮ߙߊ߬߸ ߜߙߋߘߎ߯ ߕߌ߬ߢߍ߬ߘߐ߫߸ ߞߡߐ߬ߟߊ߬ ߞߎߘߊ߫߸ ߞߎ߬ߡߊ߰ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߖߊ߲߰ߠߊ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߈߇ 0߅߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߂߀߁߄ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߂߆߈ ߆߃߀ ߘߌ߫.