ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߅′߂″N ߁߂°߁߈′߅″W, ߁߂°߅′߁߀″N ߁߂°߁߈′߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Mali.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߞߎ߬ߓߌ߬ߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߟߊߓߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߟߋߟߎߡߊ߫ ߡߙߊ߬߬ߓߊ߰߰ߘߊ, ߜ߭ߥߊߟ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߓߊ߯ߛߊߙߌ, ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߦߋ߫ ߡߊ߯ߟߌ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫[߁].

ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߉߇߀߀ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߜ߭ߊ߯ߥߊߟ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߟߊߓߋ߫ ߣߌ߫ ߟߋ߯ߟߎߡߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߓߌ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߰ߟߊ߫ ߁߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫: ߡߊ߯ߟߌ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߓߟߊߞߌ߫߸ ߘߐ߲ߜ߭ߐ߬ߟ ߛߌߜ߭ߐ߲߬߸ ߘߎߜ߭ߎ߲ߕߎߣߌ߫߸ ߝߜ߭ߎ߫߸ ߜ߭ߊ߯ߦߊ߫߸ ߤߌߘߦߊߕߎ߬߸ ߟߓߋߞߙߋ߫߸ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߥߏ߯ߙߊ߫߸ ߛߊߟߊ߲ߓߊ߲ߘߍ߬߸ ߕߋߟߌ߬ߙߋ߫߸ ߕߎ߯ߓߊ߫߸ ߦߍ߲ߓߍߙߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߘߜ߭ߎ߬ߟߊ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߅߈ ߡߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߓߏ߲
ߝߙߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫
ߝߙߍ ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߛߌ ߘߊߡߌߣߊ ߓߊ߲ߠߌ߲
ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ
߀߁ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߔߊߦ ߁߉߅߈ ߁߉߅߉
߀߂ ߓߋߟߊ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ ߁߉߅߉ ߁߉߆߂
߀߃ ߘߊߦߌ ߖߊߟߏ߫ ߁߉߆߂ ߁߉߆߄

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ ߣߌ߫ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߋߟߌߙߋ߬ ߕߏ߯ߘߊߣߍ߲߫ ߜߋ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߘߏ߫


ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߎ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:

  • ߕߛߊߞߙߊ߫ ߡߊ߫ ߦߙߐ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐߓߋ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ (ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߂߀߀ ߣߌ߫ ߁߅߀߀ ߟߎ߬ ߕߍ߫)߸ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߙߍ߬ ߡߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ «ߝߎߥߊ» ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ ߜߐ߯ߛߐߜߐ߯ߛߐ ߟߎ߬;
  • ߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߘߌ߫ ߡߊ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߟߋ߲ (ߓߘߐ߬ߓߘߐ߬ ߞߐ «ߞߐ߬ߝߙߊ») ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߞߐߓߋ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߅߀߀ ߣߌ߫ ߇߀߀ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߓߌ߬ߟߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߜߊߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

ߓߊ߲ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߛߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߘߐ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߡߊ ߘߌ߫, ߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߕߟߋ߬ߡߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߣߌ߫ ߕߙߊߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߙߏ߲ߕߊ߬ߙߏ߲߫ ߠߊ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߁߆.߃ ߣߌ߫ ߂߁.߁ ߠߋ߬ ߕߍ߫. ߒ߬ ߧߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲ ߞߛߊߞߊ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߛߊߞߊ߫ ߃߀ ߖߊ߬ߕߋ߫. ߓߎ߲߮ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫.

ߘߎ߰ߓߊ߬ ߞߣߐ߬ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߯ߟߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߓߏ߲
ߡߊ߯ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍ߯ߟߊ ߝߏ߬ߣߊ߲


ߡߊ߯ߟߌ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߦߋ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ߮ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߂߁ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߡߊ߯ߟߌ߫ ߁߭߸ ߡߊ߯ߟߌ߫ ߂߲߸ ߡߊ߯ߟߌ߫ ߃߲߸ ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ߘߊ߸ ߞߐߙߑߕߏߡߍߙ߸ ߘߐߢߐ߬ߟ ߊߡߙߐߦߊ߯ߓߍ߬߸ ߟߋߦߕߑߦߤߍߟ߸ ߓߎ߲ߘߎ߫ ߤߐߟߊ߲ߘߍ߬߸ ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߌ߬ߛߌߘߍ߬߸ ߒߘߊ߲ߕߊߦߌ߫߸ ߞߎ߲ߓߊ߫߸ ߕߍ߲ߛߌ߬ߙߊ߫߸ ߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߥߊ߲ߥߊ߲߫߸ ߤߐ߯ߙߍ߫ ߝߍߟߐ߬ ߦߊ߲ߘߌ߫߸ ߟߊߞߎߦߊ߫߸ ߓߐ߯ߤߋ߬߸ ߛߐߔߊߙߌ߫߸ ߓߜ߭ߏߡߊ߫߸ ߘߐ߲ߢߐߟ ߞߏߛߏ߬߸ ߓߍߙߌߓߍߙߌ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߘߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߯ߟߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߄߂߂߈߀ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߂߀߀߅ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ٪߅߅ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߐ߰ ߂߈ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߞߊ߲߬.

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߃߀߇߅߅߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߛߙߊ߬ߞߐߟߍ߸ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ «ߕߊ߲ߜ߭ߍ߬». ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߖߊ߬ߜ߭ߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ (ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬)߸ ߡߙߊ߬ߞߊ (ߛߏߣߌ߲ߒߞߋ\ߛߊ߰ߙߊ߬ߞߎߟߋ߫) ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫߸ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߖߌߡߊߦߙߐ ߟߎ߬ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߍ߫ ߡߐ߰ߡߊ߬ߦߙߐ ߘߌ߫߸ ߞߐ߯ߟߕߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫ ߞߟߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋߝߋߟߌ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫. ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߛߌߦߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ٪߉߀ ߖߊ߬ߕߋ߬߸ ߖߊ߲߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߝߊ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬ (ߦߍ߲ߓߍߙߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ߸ ߓߟߊߞߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߜ߭ߐ߲߫)߸ ߖߊ߲߰ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߎ߲ߝߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߛߙߊ߬ߞߐߟߍ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߘߜ߭ߎ߬ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߍ߲ߓߍߙߍ߲߫ ߝߣߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߝߌߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߯ߟߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ


ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߤߊߞߟߌߡߊ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߓߐ ߡߊ߬ ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲߬ ߞߏ ߘߐߓߎ߰ߣߍ߲߫ ߕߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߓߊߞߍ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫. ߞߏ߲ߞߏߘߐߟߊ ߘߋߣߍ߲ ٪߈߀ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߛߎ߲ߦߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߕߌ߲ߕߌ߲߫߸ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߞߊߙߊ߲ߧߊ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߘߓߍߟߌ߸ ߞߙߊߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߘߏ߲ ߠߎ߫. ߓߊߟߌߞߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߟߴߊ߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫.

ߡߊ߯ߟߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߓߏ߲ ߞߣߐߟߊ

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߦߙߐ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߎߙߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߝߘߊ߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߊߡ ߘߋ߬ ߡߊ߯ߟߌ߫ (ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߊ߫ ߕߐ߯ ߓߐ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐߡߐ߮ ߦߋ߫ ٪߈߅ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߌߦߊ߲߫ ߡߙߊ (ߞߟߏߝߋ߲ߦߊ)߸ ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ߬ߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬.

ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߯ߟߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߐߟߊ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲߸ ߥߎߢߊ߲ߓߍ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߌߟߊ߫ ߓߊߖߎߟߞߊ߸ ߞߏ߲ߞߏߘߐߟߊ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߓߘߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߞߟߋߞߟߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߊߛߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߡߊ߬.

ߛߍ߬ߣߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߊ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߸ ߝߊߣߌ߲߸ ߕߌ߬ߦߊ߸ ߞߐߙߐ߲ߘߌ߸ ߥߎߛߋ߲ (ߥߛߎ\ߥߛߏ)߸ ߛߐ߬ߛߐ߸ ߛߊ߬ߦߌ߬ߙߊ (ߕߡߊ߬ߕߋ\ߕߏ߬ߡߋߕߏ߬)߸ ߖߊ߯ߓߙߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߡߊ߬ߛߊ. ߝߊ߬ߓߌߙߊߡߊ߭ (ߔߐߡ ߘߋ߫ ߕߍߙߌ) ߝߣߊ߫ ߦߵߊ߬ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߠߎ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫. ߦߙߌ߫ ߘߋ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߎߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߘߐ߲ߜ߭ߍ߬ߟ ߛߌߜ߭ߐ߲߬߸ ߘߎߜ߭ߎ߲ߕߎߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߜ߭ߎ߫.

ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߛߌ߸ ߛߊ߱߸ ߓߊ߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߢߊߣߐ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߝߋߝߋߟߌ ߣߌ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬.

ߓߟߏߟߊߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬߸ ߛߌ߰ߓߊ߮ ٪߁߅ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ٪߂߀ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߊߞߘߐ߫. ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬߸ ߖߛߋ߬ߘߊ߲߸ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬߸ ߘߊ߰ߟߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߎ߲߭ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ߬ߦߊ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫.

ߛߌߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߓߋ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߯ߟߌ߫ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ


ߛߌߟߊ߫ ߘߋ߲ߜߋߣߍ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߊ߯ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫߸ ߟߊߓߋ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߯ߟߌ߫ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߋ߬ߡߎ߬ߓߏ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬.

ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊߡ ߘߋ߬ ߡߊ߯ߟߌ߫ ߦߋߟߌ ߟߎߙߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߞߊ߲߬ ߓߎ߲ ߕߋ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫


ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߍߦߙߐ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߕߊ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫:

  • ߟߎߙߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߯ߟߌ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߞߎߘߍ߫ ߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ «ߘߊߡ ߘߋ߫ ߡߊ߯ߟߌ߫» ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬. ߞߐ߲߬ߞߍ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߌ߲ߘߌߡߊߦߙߐ ߞߎ߬ߙߎ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߊ߰ߡߊ߲ ߘߌ߫[߂].
  • ߔߍߟߍ߬ߟ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߋ߬ ߞߎߘߍ߫ ߇߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߍ߲ߓߍߙߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߞߎߘߍ߫ ߅ ߟߊ߫.
  • ߎߦߎߞߊ߫ ߝߊߟߊ߲: ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߟߊߞߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߐ߫.
  • ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߞߎ߯ߕߊ߫ ߝߊߟߊ߲߫ ߡߛߌߙߌ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߓߋߞߙߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ ߂߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߞߣߐ߫.
  • ߛߊ߲ߕߎ߫ ߞߎ߲߬ߛߊ: ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߯ߟߌ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
  • ߔߊ߯ߙߌ߫ ߝߎߥߊ ߞߐ߬ߟߐ߲: ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߓߋߞߙߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߊ߯ߟߌ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߞߎߘߍ߫ ߄߂ ߟߊ߫߸ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߦߙߐ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬
  2. ߟߎߙߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߘߐߜߍ߫ ߓߍ߫