ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߜ߭ߥߊߟ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߜ߭ߥߊߟ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߁°߄߅′߁″N ߁߃°߁߂′߄″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Gaoual.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Lanfia Kouyaté ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲Jahanka, ߓߊ߯ߛߊߙߌ, Landoma, ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ, Wamey ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߜ߭ߥߊߟ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߰߰ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߖߌ߬߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߟߊߘߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߞߋ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߏߓߊ ߦߋ߫ ߜ߭ߥߊߟ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊߕߟߊߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߜ߭ߥߊߟ،ߞߎ߲ߓߌߦߊ߫، ߞߏߞߊߣߌ߲߫،ߕߎߓߊ߫،ߝߎߟߊߡߏߙߌ߫، ߥߍ߲ߘߎ߫ ߒߓߐߙ، ߞߎ߲ߛߌߕߋߟ، ߡߊߟߊ߲ߕߊ.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߲߬ ߂߀߁߆ ߟߊ߫ ߸ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߂߀߇ ߀߃߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫.