ߞߎ߲߬ߓߌ߬ߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߎ߲߬ߓߌ߬ߦߊ߫
ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ ߞߐߜߍ߫ ߕߐ߯ߢߐ߲߯ߡߊ߲ ߠߎ߬

ߞߎ߲߬ߓߌ߬ߦߊ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߞߎ߲߬ߓߌ߬ߦߊ߫

߸ߜ߭ߥߊߟ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߄߅ ߉߇߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫[߁].

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬