ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ߛߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߎߞߎ߲ߞߎ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߟߋ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߘߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߯ߥߊߟ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߡߊߟߌ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߌ߬ߛߊߎ߫ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߃߈߈߉߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫: ߜ߭ߌ߲ߜ߭ߊ߲߫߸ ߞߡߊߓߌ߫߸ ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ߸ ߛߊ߲ߓߊߦߌߟߏ߫߸ ߛߊ߯ߙߊߓߏߦߑߘߐ߫߸ ߕߍߙߑߡߛߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߎߞߎ߲ߞߎ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]