ߡߊߟߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊߟߌ߫ /ߥߟߊ߫ ߡߊߟߌ߫ ߦߍ߲ߓߍߙߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߎߕߊ߫ ߘߎ߰ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫، ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߬

ߡߊߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߊߓߋ߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߛߏ ߡߊߟߌ߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߞߎߓߋߛߏ ߡߊߟߌ߫
ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮
ߓߍ߲߬ߕߍ
ߡߊߟߌ߫

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߟߌ߫ ߦߍ߲ߓߍߙߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߓߐߕߏ߲ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ،ߡߙߊ߬ߓߊ߬ ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߓߋ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߞߎߘߍ߫ ߦߋ߫ ߁߂߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߡߊߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬،ߞߎ߲ߘߊ߬ߙߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߛߏ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߥߊߟ ߕߋ߬ߟߋߓߋ ߘߐ߫،ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߋ߬ ߣߌ߫ ߟߋߟߎߡߊ߬ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߞߎߓߌߦߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫

ߡߊߟߌ߫ ߦߍ߲ߓߍߙߍ߲

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬،ߌ ߟߐ߲߫ ߓߙߍ߬ߦߊ ߟߊ߫


ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߟߌ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߥߙߎߞߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫،ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߌߦߊߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߛߌ߬ߓߊ߮ ߘߐ߫،ߦߏ߯،ߝߎߟߊ߫،ߒߞߏߝߐߟߊ،ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߂߄߆߀߀ ߟߋ߬߬ ߘߌ߫(߂߀߁߀) ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߁߀߀%߅߅ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߝߎߟߊ߫ ߦߋ߫ ߁߀߀%߉߀ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ ߦߴߊ߬ ߕߐ߭ ߁߀߀%߁߀ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߊ߲߫ ߠߋ߬߸ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߖߊߞߊ߲ߒߞߋ ߣߌ ߣߌ߫ ߛߙߊߞߏ߬ߟߋ߫ ߣߌ߫ ߝߎߟߊ߫

  • ߘߎ߱ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߓߍ߯ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߊ߲߬ ،ߝߎߟߊ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߫،
  • ߖߊ߲߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߛߌߜ߭ߏ߲߫ ߣߌ߫ ߓߟߊߞߌ߫،ߖߊߞߊ߲ߒߞߋ ߟߎ߬ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ - ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߞߣߐ.
  • ߛߙߊߞߏ߬ߟߋ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߎߜ߭ߎ߲߯ߕߎߣߌ߲߬ ߣߐ߭ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫،ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ :ߓߊߘߎ߯ߟߊ߫ ،ߛߙߊߞߏ߬ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߝߎߕߊߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߘߌ߫߫߸ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߎߕߊ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߕߍ߫،ߖߏ߯ߛߏ߬ߖߊ߯ߛߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߝߟߐ߫ ߒߞߏ߫ ߡߊߕߐ߮ ߣߴߊ߬ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߊߓߎ߫ ߞߎ߯ߟ.. ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߎߕߊߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫،
  • ߝߎߟߊߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߡߊߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߛߏ ߞߣߐ߫.

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߦߋ( )ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߎ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫

ߣߊߡߎ߲߫ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߞߏߛߓߍ߫،ߝߏߦߌߘߊ߫߸ߦߋ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߌߛߊߟߞߊߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߛߍ߬ߣߍ: ߛߍ߬ߣߍ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ :ߓߊߟߏߝߋ߲ ߠߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ: ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲߫ ߛߐ߬ߛߐ ߣߌ߫ ߢߐ߭ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ .
ߞߎߟߡߊ ߟߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ : ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ ߣߌ߫ ߥߎߛߋ߲ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߦߊ، ߖߊߓߙߍ. ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ:
ߣߊߞߐ߫ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ : ߛߊ߬ߦߌ߬ߙߊ (ߕߡߊ߬ߕߋ) ߣߌ߫ ߓߎ߬ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߜߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߘߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߡߊ߬ߟߋ߲ ..
  • ߦߙߌߝߘߏ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫

ߦߍ߲ߓߍߙߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߞߏߛߓߍ߫߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ ߣߴߊߙߊߓߎ߫،[ ߊߙߊߓߎ߫]{ ߦߋ߫߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߡߏߙߌߜߊߣߊ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬،ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߖߘߌߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫،ߓߊߏ߬߸ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߮ ߞߊ߲߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߲߬߸ߓߊߏ߬،ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߦߋ߫ ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫