ߟߊߓߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫ߟߊߓߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߲߲߬߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߟߊߓߋ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬:

ߟߊߓߋ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߘߊߟߍ߲߬߸ ߘߊ߯ߙߊ߬ߟߊߓߋ߬߸ ߖߊ߯ߙߌ߫߸ ߖߐ߲ߝߐ߬߸ ߜ߭ߊߙߊ߲ߓߋ߫߸ ߤߊ߯ߝߌߦߊ߬߸ ߞߊ߮ߟߊ߲߫߸ ߞߎߙߊߡߊ߲ߜ߭ߎ߫߸ ߣߎߛߌ߫߸ ߔߐߔߐߘߙߊ߫߸ ߛߊߣߎ߫߸ ߕߊߙߊ߲ߓߊߟߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߕߎߙߎ߲߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߓߋ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߃߃߉ ߈߄߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

ߞߟߏߜߍ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]