ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߟߋߟߎߡߊ߫ ߡߙߊ߬߬ߓߊ߰߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߟߋߟߎߡߊ߫ ߡߙߊ߬߬ߓߊ߰߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬߬߬߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫.

ߟߋߟߎߡߊ߫ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߘߌ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߋߟߎߡߊ߫ ߡߙߊ߬߬ߓߊ߰߰ߘߊ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫: ߓߟߊߦߊ߫߸ ߖߎ߲ߕߎ߫߸ ߤߋߙߌߞߏ߫߸ ߞߐߙߑߓߊ߫߸ ߟߊߝߎ߫߸ ߟߋߟߎߡߊ߫߸ ߟߌ߲ߛߊ߲ߛߊ߯ߙߊ߫߸ ߡߊ߲ߘߊ߫߸ ߔߙߊߥߐߟ߸ ߛߊ߯ߜ߭ߊߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߊ߲ߜ߭ߍߟߑߓߎߙ

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߱ ߁߇߄ ߂߀߁ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋߟߎߡߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]