ߣߊߓߌ ߞߋߕߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߣߊߓߌ ߞߋߕߊ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Country for sportߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Naby Keïta ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Naby Laye Keïta ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Naby ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߋߕߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߀ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1995 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲, ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Position played on team / specialitymidfielder ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ2012 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ ߛߘߍ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߦߋ߫SV Werder Bremen ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫2015 Africa Cup of Nations, 2019 Africa Cup of Nations, ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߂߀߂߁ - ߂߀߂߂ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
LeagueBundesliga, Premier League ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߙߍߘߑߓߎߟ ߛߊߟߑߖ߭ߓߎߙߜ߭

ߙߍߘߑߓߎߟ ߛߊߟߑߖ߭ߓߎߙߜ߭

ߣߊߓߌ ߞߋߕߊ߬ ߥߟߏߘߊ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߀ / ߁߉߉߅ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߖߊ߯ߓߊߞߊ߲ߞߋߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߲ߠߊ ߞߊߡߊ߲ ߕߍߡߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߛߘߍ ߘߐ߫ ߟߌߝ߭ߍߙߑߔߎߟ.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߝߟߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߟߊߓߊ߲ߠߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߝ߭ߍߙߑߔߎߟ ،

ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߐߞߟߌ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߂߀߁߄ ߠߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߝߟߐ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߙߍߘߑߓߎߟ ߛߊߟߑߖ߭ߓߎߙߜ߭، ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߝߟߐߡߊ ߞߏ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߢߍ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߏߞߕߏ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߂߀߁߇ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߍߙ ߓߋ ߟߋߦߌߔߑߖ߭ߌߜ߭ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߱ ߓߍ߯ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߋߙߏ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߆߀ ߡߊߜߍ߲ ߢߐ߲߰ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߴ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߝ߭ߍߙߑߔߎߟ ߕߍ߫.

ߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߯[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߋ߲߭ ߢߊ߬ߝߟߐ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߊ߲ߕߏߓߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߬ ߛߊ߲ߕߏߓߊ ߘߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߉ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߣߊߓߌ ߞߋߕߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌߝ߭ߊߔߎߟ

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߦߋ߲߬ ߤߊ߲߯ ߂߀߁߃ ߟߊ߫ ߦߊߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߜߙߋ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߓߊ߯ߙߊߟߞ ߘߊߡߌߣߊ ߌߛߑߙߍߛ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߛߘߍ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏߟߏ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ، ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߏߙߌߦߊ߲ ߂߀߁߁ ߟߊ߫ ߣߴߏ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ، ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߐߝߍ߬ ߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߲ߛ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߴߊ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߛߓߍ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬.

ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߐߛߊ߲ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲߫.


ߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߘߴߊ߬ ߛߘߍߢߐ߲߯ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߜ߭ߋߦߌ ߡߌߛ߭ߍߟ ߟߊ߲ߘߍߟ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߋߙߌߞߍ ߝߍߙߑߡߌߣߏ ߖߊߟߌߕߏ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛ.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߙߊߘߓߐ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߲ߓߐߓߐ ߓߊߟߑߘߋ ߓߟߏ ߡߊߙߑߛߍߦߌ. ߌߛߑߙߍߛ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߌߟߊ ߂߀߁߃ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫.

ߣߊߓߌ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߬ ߕߏߟߏ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߌߜ߭ߌ ߂߲ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߣߡߌߛߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫.

ߓߙߊߘߓߐ ߂߃ ߞߘߐ߫ ߸ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߄ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲ ߘߌߞߏ ߉ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߏ߲߬.

ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߲ߘߋߦߊ ߂߀ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍ ߡߊ߬.

ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߣߊ߬ ߛߘߍ ߘߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߞߌ ߣߐ߰ߦߊߟߌ ߓߟߏߡߊ߬ ߌߛߑߙߍߛ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߧߊ ߘߐ߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߉߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߕߏ߲ߘߋߦߊ ߃߆ ߘߐ߫.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬ ߣߊߓߌ ߞߋߕߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌߜ߭ߌ ߂߲ ߦߟߌߘߏ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߜ߭ߌ ߁߭ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߙߍߘߑߓߎߟ ߛߊߟߑߖ߭ߓߎߙߜ߭ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߋߙߏ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߁،߅.

ߙߍߘߑߓߎߟ ߛߊߟߑߖ߭ߓߎߙߜ߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߘߊߡߌߣߊ ߟߐ߲߫ ߏߕߙߌߛ ߟߋ߬ .

ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ ߘߏ߲߬ ߞߏ ߢߊߘߐߞߍߣߍ߲ ،ߝߏ߫ ߞߊ߬ߣߴߊ߬ ߕߏ ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߎ߬ ߝߏ߬ߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߒ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ ߘߌߞߏ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߜߘߍ߫ ߡߴߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߏ߲߬.

ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߂߇ / ߂߀߁߄ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߓߊ߲ߕߐߟߊ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߍߟߑߕߌߞ ߜ߭ߌߟߊߛߑߜ߭ߏ ߕߍ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߖߌߟߊߝߍ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ،

ߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߕߎ߭ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߃ - ߁

ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߍߛ ߝ߭ߋ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁߲ ߘߐ߫ ،

ߞߏߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ ߝߟߐ ߘߏ߲߬

ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߘߐ߫.

ߘߐ߬ߝߊߟߋ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߯ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߏߕߙߌߛ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߣߴߊ߬ ߖߌߟߊߝߍ ߕߊ߬.

ߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߘߊ߫ ߓߙߊߘߓߐ ߄߂ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߆ ߘߏ߲߬ .

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߝߌߟߊߣߊ߲ ﴿ ߂߲﴾ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߏߕߙߌߛ ߛߘߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍ ߗߍ߬ ߝߊߘߌ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߲߭ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߕߎ߬ ߝߟߐ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߍߛ. ߝ߭ߋ. ߡߊߕߍߙߑߛߓߎߙߑߜ߭ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍ ߟߊߞߛߌ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ ߡߊ߬ ﴿ ߁- ߂﴾ ، ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ ߂߲ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߍߝ. ߛߋ. ߊߘߑߡߌߙߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߖߊ߬ ߞߙߊߕߊߕߊ߫ ߓߍ߯ ߕߊ ﴿ ߂ - ߂﴾ ، ߏ߬ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߲ߘߋߦߊ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߭ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߍߛ. ߛߋ. ߙߍߦߌ߲ߘߐߙߑߝ߭ ߊߕߑߟߊߛ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ.

ߞߵߊ߬ ߕߘߴߊ߬ ߖߐߞߌߣߍ߲ ߦߋ߫ ﴿adducteurs﴾ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߌߣߊߡߏ ߡߌ߲ߛߑߞ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߌߜ߭ߌ ߘߐ߫. ߖߐߞߟߌ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߞߊߡߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߃ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߙߏߘߌ߲ߜ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߄ - ߂ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߭ ߃߲ ߘߏ߲߬.

ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߕߎ߭ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߡߞߊߝߏ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎ߬ ߄ ߘߌ߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ߟߌ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ﴿߈ - ߀﴾ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߘߑߡߌߙߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲ ߘߌߞߏ ߂ ߞߍ߫.

ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߖߏߣߊߕߊ߲ߣ ߛߏߙߌߦߊߣߏ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߕߊߞߎߡߌ ߡߌߣߊߡߌߣߊ ߡߊ߬.

ߛߙߍߘߍߦߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߤߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߘߍ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߏߞߕߏ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߲ߘߋߦߊ ߂߄ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߋߙߊߔߌߘ ߘߋ߬ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ ߓߍ߯ ߞߊߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߕߏ߲ߘߋߦߊߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ : ߊ߬ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߍߝߍ߬ ߕߎ߭ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߯ ߘߐ߫.

ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߍߛ. ߝ߭ߋ. ߙߌߍߘ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߭ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ، ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߕߎ߭ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߆ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߇߲ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߍߛ. ߞ. ߛߑߕߎߑߙߡ ߜ߭ߙߊߖ߭ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߃ - ߁.

ߊ߬ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߙߊߕߊߕߊ߫ ߃ ߞߍ߫ ߕߎ߭ ߝߌ߬ߟߊ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲ ߘߌߞߏ ߁ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏߙߌߦߊߣߏ ߡߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߛߌߟߊ ߕߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߙߊߔߌߛ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߏ߬ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊߟߖ߭ߓߎߙߑߖ ߓߟߏ߫ ߂ - ߀.

ߛߊ߲߭ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߝߟߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߈ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲ ߘߌߞߏ ߇ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߁߈ ߞߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ߝߊ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߧߊ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀߁߅ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍ ߘߐ߫.

ߍߙ ߓߋ ߛߋߦߌߔߑߖ߭ߌߜ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߂߀ / ߂߀߁߆ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߍߙ. ߓߋ. ߟߍߦߌߔߑߖ߭ߌߜ߭ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߓߎ߲ߘߍߛߑߟߌߜ߭ߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߝߟߐ ߘߊߡߌߣߊ ߞߏߢߌߡߊ ߟߋߦߌߔߑߖ߭ߌߜ߭ ߝߍ߬ ، ߓߊߏ߬ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߁߂ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߄ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲ ߘߌߞߏ ߁ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߡߴߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߏ߲߬.

߂߀߁߆ - ߂߀߁߇ ߟߊ߫ ߸ ߟߋߦߌߔߑߖ߭ߌߜ߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߎ߲ߘߍߛߑߟߌߜ߭ߊ ߟߌߜ߭ߌ ߛߘߍ ߂߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊߦߍ߲ߣ ߡߣߌߗ ߞߐߝߍ߬، ߓߙߊߘߓߐ ߃߁ ߘߐ߫

ߣߊߓߌ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߏ߬ ߟߊߓߊ߲ ߕߎ߬ ߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ ߘߌߞߏ ߇.

ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߎ߲ߘߍߛߑߟߌߜ߭ߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߥߣߊ ߂߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߙߏߓߍߙ ߟߋߥߊ߲ߘߐߛߑߞߌ ߞߐߝߍ߬ .

ߟߌߝ߭ߍߙߑߔߎߟ ߍߝ ߛߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߂߀߁߇ ߟߊ߫ ߸ ߍߙ. ߓߋ. ߟߍߦߌߔߑߖ߭ߌߜ߭ ߣߌ߫ ߟߌߝ߭ߍߙߑߔߎߟ ߞߊ߬ ߓߍ߲߭ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߞߏߡߊ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߁߭ / ߂߀߁߈ ߟߊ߫.

ߘߐߕߊ߬ߡߌ߬ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߋߙߏ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߈߀ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߟߋߦߌߔߑߖ߭ߌߜ߭ ߦߟߍ߬ߘߊ ߂߀߁߈ - ߂߀߁߉ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ ߣߌ߫ ߛߘߍ߫ ߦߟߍ߬ߘߊ ߂߀߁߈ - ߂߀߁߉ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߌߜ߭ߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߋߙߏ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߆߀ ߘߌ߫.

ߛߊ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋߦߌߔߑߖ߭ߌߜ߭ ߝߏߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߅߲ ߘߐ߫ ، ߟߊ߬ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߂߇ / ߂߀߁߈ ߟߊ߫ ߋߙߏ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߆߀ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ ߝߟߐߡߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߅ / ߂߀߁߉ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߕߊߡߑߕߐ߲ߣ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ، ߏ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߭ ߞߍ߫ ߃- ߁. ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߂߆ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ ߟߊߞߊߟߌߡߊ߲ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߡߊߘߏ߲߬ ߟߌߜ߭ߌ ߝߟߐߡߊ ߛߘߍ ߘߐ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߎߘߍߙߑߛߝߌߦߍߟߑߕߐ߲ߥߎ ߣߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߬ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߭ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ ߁߅ ߟߋ߬ ߞߘߐ ، ߡߎߤߊ߲ߡߍߘ ߛߟߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬.

ߖߊ߯ߓߊߞߊ߲ߞߋߡߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊߓߌ ߞߋߕߊ߬ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߞߏ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌߛߍߟ ߘߎߛߌߦߍߙ ߓߟߏ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߂߅ ߂߀߁߄ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬. ߏ߬ ߞߍ߫ ߝߟߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊߛߎߘߊ߲ ߂ - ߁.

ߞߊߟߌߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߧߊ ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏߟߏ߲ ߣߊߢߊ߬.

ߞߕߌߦߊߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߓߊߕߐߡߐ߲ߣߍ߲ ߡߐ߰ ߂߃ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߏߟߏ߲ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߂߀߁߅ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ.

ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߓߍ߲߬.

ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߢߊ ߘߊ߫ ߓߙߊߘߓߐ ߃ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ ﴿ ߁ - ߁﴾ ، ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߞߢߊߡߊ߲߫ ߜߋ߲.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߟߊ߬ߝߟߌ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߕߊ߲ߞߏ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߐ߫.

ߘߊ߬ߡߊ߲ߛߊ ߜ߭ߊ߯ߣߊ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߢߍ߫ ߜߊߡߊ߫ ߸، ߛߊ߲ߞߊߢߐ߯ߦߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߜ߭ߊ߯ߣߊ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߊߘߌ ﴿ ߃ - 0﴾ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊߟߏ ߘߐ߫،

ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߕߘߍ߬ ߌ ߘߐ߫ ߸ ߣߊߓߌ ߞߋߕߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߗߏ߯ߦߊ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߭ ߘߏ߲߬ ߒ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ ߘߌߞߏ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߜߘߍ߫ ߡߴߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߏ߲߬.

ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߖߌߟߊߝߍ ߓߊ߲ ߞߐ ߝߍ߬ ߸ ߟߎ߳ߥߌߛ ߝߍߙߑߣߊ߲ߘߍߖ߭ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߞߟߌߟߊ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫ ، ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߊ ߞߎߘߊ ߘߌ߫.


ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߂ / ߂߀߁߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ ߝߟߐߡߊ ߘߏ߲߬ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߌߓߌ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߘߍ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߂߲ ߟߊߓߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߂߀߁߈ ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ. ߛߊ߲߭ ߂߀߅߁ ߞߎߡߘߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߥߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߥߣߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߊ߲߭ߛ


߂߀߂߂ ߓߌߣߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊߡߌ߲߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߓߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߞߊ߬ߓߊ ߖߊߥߙߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߂߀߂߁ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ، ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߓߟߏ߫.

ߣߊߓߌ ߞߋߕߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߘߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߕߍߡߟߊ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߘߍ߬ߦߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ ߘߐ߫ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏߢߌߡߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߗߏ߮ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߊ߬ ߢߟߊߦߋߟߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߟߊ߫ ߔߐߙߑߕߎߜ߭ߊߟ ﴿ ߔߕߏߞߌߞߊ﴾ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߡߟߊ ߖߊ߯ߓߊߞߊ߲ߞߋߡߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߘߋߞߏ ߘߌ߫.

ߖߍ߬ߝߙߍ߬ ߛߙߍߘߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߍߙ. ߓߋ ߟߋߦߌߔߑߖ߭ߌߜ߭


ߟߌߝ߭ߍߙߑߔߎߟ

ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߐߞߊ߲ߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]