ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ߘߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ߘߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ.

ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ߘߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߌߛߟߊߞߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߔߋ߬ߞߌ߲߬ (ߛ߭ߌߣ ߞߊ߬ߣߌ߲߫) ߁߉߁߇ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁،߅ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߂،߅ ߟߋ߬ ߟߊߘߍ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߄߀ ߣߌ߫ ߜߙߋ߫ ߆ ߘߐ߫، ߕߌ߲ߞߌ߲ߘߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߌߛߟߊߞߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߔߋ߲ߕߋߞߐߕ، ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫، ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߈߃ߝ߭ߋߗ߭ ߡߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫، ߂߀߀߁ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߏߜ߭ߏ߫، ߂߀߀߄ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߊ߬ߞߙߎ߫ (ߛߌߋߙߊ߫ ߟߋߐ߲ߣ) ߣߌ߫ ߞߏ߲ߜ߭ߏ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊߎ߬ߙߊ߬ߕߌ (ߋߝ߭ߊ߲ߖ߭ߌߟ ߞߊ߬ߣߌ߲߫) ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߲߬ ߘߊ߫ ߌߛߊ߫ ߢߍ߫، ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ߞߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߁߀ ߖߎ߬ߓߌߟߊ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߛ

  1. ߛߟߐߡߌ߲߫ ߛߊߣߌ߲
  2. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ
  3. ߛߋ߭ ߠߎ߬ ߡߊߞߏ߭
  4. ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ ߜߎ߲߬ߘߎ
  5. ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲
  6. ߌߛߊ߫
  7. ߟߍߙߊ߫ ߓߛߍ
  8. ߞߛߌ
  9. ߕߌ߲ߞߌ߲ߘߊ
  10. ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߊ߭