ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ (ߞߊ߲ߕߌ߮) ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏ߫ ߛߊ߲߬ ߄ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߎ߲߬ߠߊ߬.

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ
Wikimedia list of persons by position held, ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ

ߛߎ߲ߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫. ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߇߈߉ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ ߄߄ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߟߐߡߊ ߖߌ߬ߐߖ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߝߊߣߍ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߜ߭ߑߙߏߝ߭ߊ ߞߑߟߋߝ߭ߑߟߊ߲ߘ ߞߊ߬ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߂ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߯ߠߊ߫ (ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫)߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߂߂߲ ߣߌ߫ ߂߄߲ ߘߌ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߄߅߲ ߣߌ߫ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߏ߬ߣߊߟߘ ߕߑߙ߭ߐ߲ߔ (ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߀ ߂߀߁߇)߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊߟߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬. ߖߌ߬ߐߖ ߤ.ߥ ߓߎߛ߭ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲  ߘߌ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߃߀ ߂߀߁߈ ߠߊ߫. ߥߟߌߦߊߡ ߤߊ߲ߙߌ ߤߊߙߌߛߐ߲߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߸ ߊ߬ߟߋ ߛߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߕߟߋ߬ ߃߁ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߁߈߄߁ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߎ߬ߘߎ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫. ߝߑߙߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߘߌ߭ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߣߌ߫ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫ ߁߉߄߅ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߂ ߞߊ߲߬. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߡߎߥߊ߲߬ ߣߌ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߊ߲ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߅߁ ߠߊ߫߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߛߋ߫ ߟߊߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲߬. ߞߊ߲ߕߌ߯ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߦߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ (ߥߟߌߦߊߡ ߤߊ߲ߙߌ ߤߊߙߌߛߐ߲߬߸ ߖ߭ߗߊߙߌ ߕߋߟߐ߬߸ ߥߊߙߍ߲ ߖߌ߭ ߤߊ߯ߙߑߘߌ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߑߙߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߘߌ߭ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ)߸ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫ (ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߌ߲ߞߏߟ߸ ߖߋ߬ߡߛ ߋ. ߜ߭ߊ߯ߙߑߝߌߍߟߘ߸ ߥߟߌߦߊߡ ߡߊߞߑߞߌ߲ߟߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߣ ߍߝ. ߞߣߍߘߌ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߐߕߐߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ (ߙߌߛ߭ߊߙߘ ߣߌߞߑߛߐ߲߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߬ߓߋ߬ߟߌ ߘߊߞߘߐ߫) ߖߐ߲߭ߣ ߕߋߟߊ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߐ߲ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߊߘߐߓߍ߲߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߡߊ߬. ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߠߊ߬ߢߊ ߡߎߥߊ߲߬ ߣߌ߫ ߣߊ߰ߣߌ߲߬ߠߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߕߋߟߐ߬ ߓߟߏ߫ ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬  ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߗߋߘߊ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߠߊߘߤߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߞߘߐ߫. ߙߌߛ߭ߊߙߘ ߣߌߞߑߛߐ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߗߋߘߊ߫ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߟߢߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߗ߭ߋ߬ߙߊߙߘ ߝߐߙߘ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߛߑߔߌߙߏ ߊߢߌߥ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߞߐ߫ ߁߉߇߃ ߟߊ߫. ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߸ ߝߐߙߘ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߣߋߟߑߛߐ߲ ߙߏߞߑߝߌߟߊ߬ ߞߴߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫.ߓߊߏ߬ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ ߛߌ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߁߉߆߇ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߗߋߘߊ߫ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍߦߊ ߘߐ߫߸ ߗߋߘߊ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߊ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߛߌ߰ߞߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏߓߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߬ߞߏ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߁߇߈߉ ߟߊ߫߸ ߞߙߎߞߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬. ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߝߟߐߡߊ ߡߊߞߟߌ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߦߏ߫ ߊߟߋߞߑߛߊ߲ߘߍߙ ߤߊߡߌߟߑߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߕߐߡߊߛ ߖߋ߬ߝߊߛߐ߲߬ ߠߎ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߣߐߜߊߟߌ ߡߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߟߊߘߍ߰ ߟߊ߫, ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߛߊ߲߬ ߈ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߌ߲ߕߌ߯ ߘߌ߫߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫.

ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ
Wikimedia list of persons by position held, ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ


ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߗߋߘߊ߫ ߟߎ߬ ߞߙߎߞߊ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ
߁߭ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߃߀/߁߇߇߈

ߕߙߊߓߊ ߄/߁߇߉߇

ߖߌ߬ߐߙߖ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬

߁߇߃߂-߁߇߉߉


(ߛߊ߲߬ ߆߇)

ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲߲߲߲߲߲߲߲ߞߊ ߡߙߊ߬߬߬߬ߓߊ߮߮

(߁߇߇߅-߁߇߈߂)

ߏ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߁߇߈߈-߁߇߈߉


߁߇߉߂

ߖߐ߲߬ߣ ߊߘߊߡ
߂߲ ߃߲/߄/߁߇߉߂


߃߲/߄/߁߈߁

ߖߐ߲߬ߣ ߊߘߊߡ


߁߇߃߅-߁߈߂߆


(ߛߊ߲߬ ߉߀)

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ߫ ߟߎ߬

ߝߟߐ


(߁߉߈߉-߁߉߉߇)

ߞߙߎߝߊߞߊ߲ߞߋ ߁߇߉߆


߁߈߀߀

ߕߐߡߊߛ ߖߋ߬ߝߊߛߐ߲߬
߃߲ ߃߲/߄/߁߈߀߁

߃/߄/߁߈߀߉

ߕߐߡߊߛ ߖߋ߬ߝߊߛߐ߲߬

߁߈߄߃-߁߈߂߆


(ߛߊ߲߬ ߈߃)

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߝߌߟߊߣߊ߲. (߁߇߇߁-߁߈߀߁) ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ-ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߁߈߀߀߁߈߀߄

ߊߙߐ߲ ߓߐ߰ߙ

߃߲/߄/߁߈߀߁

߃߲/߄/߁߈߀߅


ߖߌ߬ߐߖ ߞߑߟߌ߲ߕߐ߲߬

߃߲/߄/߁߈߀߅

߃߲/߄/߁߈߀߉

߄߲ ߃߲/߄/߁߈߀߉

߃߲/߄/߁߈߁߇

ߖߋ߬ߡߛ ߡߊߘߌߛߐ߲߬

߁߇߅߁-߁߈߃߆


(ߛߊ߲߬ ߈߃)

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߝߏ ߞߟߊ߬ߕߌ߮

߅߲


(߁߈߀߁-߁߈߀߉)

ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ-ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߁߈߀߈߁߈߁߂

ߖߌ߬ߐߖ ߞߑߟߌ߲ߕߐ߲߬

߃߲/߄/߁߈߀߉

߄߲/߂߀/߁߈߁߂

(ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬)ߍ߬ߟߓߑߙߌߘ ߜ߭ߌߙߋ߬

߃߲/߄/߁߈߁߃

߁߁߭/߂߃/߁߈߁߄

(ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬

߅߲ ߃߲/߄/߁߈߁߇

߃߲/߄/߁߈߂߅

ߖߋ߬ߡߛ ߡߏ߲ߙߏߦ

߁߇߅߈-߁߈߃߁


(ߛߊ߲߬ ߇߃)

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮

߇߲

(߁߈߁߁-߁߈߁߇)

ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ-ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߁߈߁߆


߁߈߂߀

ߘߊߣߌߦߍߟ ߘߌ߭ ߕߐߔߑߞߌ߲ߛ
߆߲ ߀߃߲/߀߄/߁߈߂߅


߀߃߲/߀߄/߁߈߂߉

ߖߐ߲߭ߣ ߞߎߌ߲ߛߌ߫ ߊߘߊߡߛ


߁߇߄߇-߁߈߄߈

(ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߈߀ ߛߌ߭ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬)

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮

߈߲

(߁߈߁߇-߁߈߂߅)

ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ-ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ . ߁߈߂߄ ߖߐ߲߭ߣ ߛߌ. ߞߊߟߑߤߎ߲ߣ
߇߲ ߕߙߊߓߊ ߄/߁߈߂߅


ߕߙߊߓߊ ߄/߁߈߃߇

ߊ߲ߘߑߙߌߥ ߖߊߞߑߛߐ߲߬ ߁߇߆߇ - ߁߈߄߅


(ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߲߬ ߇߈ ߛߌ߭ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬)

߈߲
߉߲
߁߀߲

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߞߐߝߍߕߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]