ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߖߊ߬ߙߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߖߊ߬ߙߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ 18 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ߘߊ߬ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊsovereign ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߙߐ߬-ߡߐ߲ߛߐ߲ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߦߋ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߘߋ߲߸ ߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߘߊ߫ ߁߇߉߀ ߣߌ߫ ߁߈߀߈ ߕߍ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬߸ ߥߟߴߊ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫߹

ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߦߟߍ߬ߕߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߢߊ߲߬ߜ߭ߟߏ߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫. ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߙߊ߬ߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߘߛߋ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߓߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬. ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߞߊ߯ߙߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߊ߬ ߛߌ߬ߢߐ߲߮ ߞߙߊ߬ߕߊ߫ ߕߋ߭ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߜ߭ߋߡߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫. ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߭ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߲ߓߕߎ߫ ߞߊ߲߬.

ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ ߕߍ߫߸ ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊߡߊ߲ߦߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߎߓߊ߯ ߓߊߛߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߊ߬ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]