ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ 18 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊsovereign ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߖߙߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߡߏߦߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߁߇߁߈ ߠߊ߫ ߢߐ߬ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߁߇߉߀ ߟߊ߫ ߙߖ߭ߌߦߊߡߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߇߂ ߘߐ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߓߏߙߌ߲ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߜߘߌߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߡߊ߬ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߌߛߐ߲ߞߐ߫ ߛߙߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌߦߊߜߏߦߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߌ߫ ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߴߏ߬ ߘߋ߲ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߵߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫.

ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߙߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߒ߬ߜ߭ߟߏ߬ߛߌ߬ ߕߐ߮ ߡߊ߬.

ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߲ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߘߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲߫ ߠߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߓߊ߲߬ߓߜ߭ߎ߫ ߒ߬ߗߌ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߏ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬.

ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߖߙߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߙߌߖ߭ߌߦߊߡ (ߓߌ߲߭ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫) ߁߇߉߀ ߥߟߊ߫ ߁߇߉߂ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߭ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߦߌߟߊ ߡߐ߰ߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߣߐߞߍߟߌ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫.

ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐ߯ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ߞߏ ߡߊ߬ ߁߇߉߁ ߠߊ߫ ߕߊ߬ߡߍߙߑߟߊ߲߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߛߓߍߛߎ߲ߧߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߍ߲ߕ ߘߏߡߌ߲ߜ߭ߏ߫ (ߓߌ߲߭ ߤߊߦߕߌ߫) ߏ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߟߊߞߏ ߢߡߊߞߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߟߊ߬ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߛߓߍߛߎ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫. ߕߡߍߙߑߟߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߡߊ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߓߊ߲߬ߓߜ߭ߎ߫ ߒ߬ߗߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߝߍ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߸ ߕߊ߬ߡߍߙߑߟߊ߲߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߐ߲߭ ߘߌ߫.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊߟߵߌ ߓߊ߯ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߒ߬ ߓߘߊ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߕߍ߫؟  

ߒߞߏ ߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߬ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߣߊ߲߬ߒߞߡߊ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߎߦߊ߫ ߡߊߘߓߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.