ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ (ߛߜ߭ߌ߬ߣߌ߬: ♃) ߠߋ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߥߊ߯ߢߐ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߐ߲ߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߌ߫. ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߥߊߦߌ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߜߘߍ ߕߐ߬ ߝߌ߬ߟߊ

ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬
ߞߐߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ, ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߥߊߦߌ߲ߡߊ, superior planet
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Jupiter ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
DemonymJovian, Jupiterano, Jovien, joviano, joviana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߝߊ߬ߘߌߕߋ߬ߟߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
EpochJ2000.0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://astronomy.stackexchange.com/tags/jupiter, https://physics.stackexchange.com/tags/jupiter, https://space.stackexchange.com/tags/jupiter ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߟߎ߬߸ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߙߐ߬ߡߎ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߰ߙߌ (ߖߏ߭) ߖߎߔߌߕߍߙ (ߖߎߔߌ߬ߕߊ߬) ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫. ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߦߋߟߌ߸ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ -߂.߉߄ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߡߣߍߡߣߍߟߌ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߛߴߊ߬

ߣߖ߭ߊ (ߣߛߊ) ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߏ߫

ߦߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߞߊ߲߬ߘߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߓߌ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬, ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲ ߛߎߘߐߟߊ ߝߋ߲߫ ߡߣߍߡߣߍߟߊ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊߙߏ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߞߐ߫. ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߋ߫ ߖߌߛߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߞߋߟߋ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߊߝߎߥߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߖߊߝߎߥߊ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߦߋ߫ ߝߎߢߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߁߀߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߞߌ߬ߘߌ߲߬ ߝߓߊߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߛߌ߬ ߜߌߟߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߞߎ߲ߓߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬߸ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߡߟߊ߬ ߘߐߖߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߟߞߊߟߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߖߙߎߡߎ߲ ߣߴߊ߬ ߜߟߎߞߘߎߦߊ ߘߐ߫߸ (ߕߍߡߟߊߓߊߕߐߦߊ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߕߍߡߊߓߊ߲ ߘߐ߫). ߊ߬ ߞߐߞߊ߲߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߕߍߝߘߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߙߎ߬ߝߋ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߥߙߍ߬ߥߙߍ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߕߍߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߢߐ߲߯ ߞߏߢߐ߲߮ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬. ߞߐߝߟߌ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ ߘߏ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߥߎߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲ ߠߋ߫ ߟߊ߫. ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߠߊߝߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌߟߞߊ ߝߍߡߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߊ߲߬ߜߟߎߞߘߎ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫. ߞߊߙߏ߫ ߇߉ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߝߍ߬߸ ߜ߭ߊߟߌߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߄ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߜ߭ߊߟߌߟߋ߫ ߓߟߏ߫ ߁߆߁߀ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߣߌߡߍߘ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߐߛߊ߲߭ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߜߐߞߎ ߘߐߛߊ߲߭ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫. ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߬ ߓߏߙߌߝߋ߲ ߡߐ߰ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߔߌߦߏߣߍߙ ߣߌ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߝߟߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߟߋ߬ߟߊ ߜ߭ߊߟߌߟߋߏ. ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߂߀߀߇ ߟߊ߫߸ ߣߌߥ ߤߏߙߊߌߖ߭ߐ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ ߕߣߐ߬ߓߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߴߊ߬ ߞߎ߲ߓߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߡߊߜߍ߲߫. ߖߎߣߏ߫ (ߗ߭ߎ߳ߣߏ߫) ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߥߘߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߖߊ߰ߟߋ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߄ ߂߀߁߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߞߏ߲߭ (ߥߊ߫ ߦߙߐ߫) ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߛߏ߲߯ߓߕߊ ߣߊ߬ߕߐ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߋߙߏߔߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߡߊߕߎ߲߯ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߕߎ߲߯ ߟߌ߲ߓߊ߲  ߠߊ߫.

ߖߙߎߡߎ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߢߊ ߘߐ߫. ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߓߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߅߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߞߊ߲ߞߋ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߘߎ߱ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߊ߫ (ߘߎ߰-ߓߟߋߓߟߋ)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߊߓߟߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߜߐߞߎ ߕߙߐߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߊߓߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬, ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߦߌ߲ߡߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߞߢߊߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߊߓߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߘߐ߫. ߘߎ߱ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߓߘߎߓߘߎ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߊߝߍ ߘߎ߯-ߞߎ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߘߐ߫. ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐߟߊ ߡߊߜߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߦߟߌߦߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ (ߝߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ)߸ߕߐ߬ߢߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߐ߲߯ߡߊߛߊߡߊ߲ߠߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߝߏߘߏ߲ߢߐ߲߮ߠߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߰-ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߏ߬ߞߊ߲߬ߡߊߕߊ߯ߡߊ ߖߊ߰ߟߋ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߣߐߟߊ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߘߎ߰ߞߟߏ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.