ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߌ߰ߟߏߟߏ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߌ߰ߟߏߟߏ
ߞߣߐߟߊߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ, inferior planet
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫inner Solar System ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌterraforming of Venus, colonization of Venus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Venus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
DemonymVenusian, Venerian, Venusano, Vénusien, زُهَرِيٌّ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐinner Solar System ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Skadi Mons ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Diana Chasma ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫observations and explorations of Venus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Child astronomical body ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߝߊ߬ߘߌߕߋ߬ߟߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫orbit of Venus, life on Venus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
NotationVenus symbol ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
EpochJ2000.0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://astronomy.stackexchange.com/tags/venus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫ (ߛߜ߭ߌ߬ߣߌ߬: ♀) ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߖߊ߰ߟߋ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߕߋ߬ߟߋ ߂߂߄.߇ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫[߁]. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ (ߕߋ߬ߟߋ ߂߄߃)߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߙߎߕߙߎ߫ ߟߴߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߢߊߖߎ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸  ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߝߊ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߋ߬ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߊ߲߭ߝߍ߬. ߞߐߓߌߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬. ߊ߬ ߝ߭ߋߣߎߛ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߣߍ߲߫

ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߞߐ߬ߟߐ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ

ߦߋ߫ ߙߐ߬ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߦߙߊ߬ߓߌ ߣߌ߫ ߗߋ߲߰ߧߊ ߡߊ߰ߙߌ (ߖߏ߭) ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߛߎߘߐߟߊ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߝߋ߲߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߞߣߍߦߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߎ ߘߌ߬ߓߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߜߏߡߊ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߎ߱ ߞߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߦߋߟߌ ߘߐ߫߸ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߟߊ߫ ߥߎߟߊߖߊ߲ߧߊ ߕߍ߫ ߟߐ߲߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߗߏ߮ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߕߐߡߊߛߊߦߌ ߟߋ߫ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ [[ߣߖ߭ߊ]] ߣߌ߫ USGS ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߛߎ߮߸ ߞߊ߬ "ߌߛ߭ߑߕߊߙ ߕߍߙߊ" (Ishtar terra) ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ  ߞߍ߫ ߂.߆߄ ߞߛߊ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫. "ߌߛ߭ߑߕߊߙ ߕߍߙߊ" ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߘߌ߫߸ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ߬ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߦߋ߫ ߁߇߇.߃߆ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߓߟߏ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߘߎ߱ "ߡߊ߬ߡߛߏ߬ ߖߊ߯ߓߊߟߌ"߸ ߊ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߜߊ߲ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߛߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߢߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߢߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߝߐߛߎߡߦߊ ߓߟߏߡߊ߬. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߜߝߐ߬ߣߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߄ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ %߉߆ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߍ߯ߛߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߌ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߉߂ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ߠߊ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߉߀߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߟߋ߬ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߦߋ߫ ߞ (k) ߇߃߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߛߊߞߊ߫ ߄߆߂, ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߜߐߞߎ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߎߋ߫ ߕߌ߬ߓߙߌ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߜߊ߲߬ߜߊ߲ ߞߓߊ߬ߞߟߏ߬ߡߊ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߏ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߕߛߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߥߎߦߊ߲ ߓߟߏ߫. ߖߌ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ߲߫ ߠߋ߬߸ ߞߴߊ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ ߥߟߊߞߘߊߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߟߊߓߍ߲߬ ߠߊ߫. ߖߌ ߏ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ ߓߟߏ߫ ߦߋߟߋ߲ߙߋ߲ߘߍ߰ߝߘߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߕߋ߬ߟߋ ߝߢߐ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌߛߎ߲ ߠߊߓߌߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߞߣߍ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ ߖߊ߯ߓߊߟߌߟߞߊ ߞߣߍ ߕߊ߲ߧߊ ߘߌ߫. ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߞߣߍ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲߬ߞߏ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ߠߊ ߖߊ߬ߙߊ߲߬ ߣߍ߲߫ ߝߓߊ (ߞߊߓߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ) ߕߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߕߊߞߙߎߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߣߍߦߊ ߥߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ ߘߎ߱ ߛߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫  ߛߓߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߣߌߟߊߖߌ߯ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߡߊ߫ ߟߏߟߏߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߕߙߌ߬ߝߍ߬ ߟߏ߬ߟߏ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬. ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ߫ ߜߙߋ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߋ߰ߘߐ߬ߞߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߛߘߎ߬ߧߊ ߡߊ߬ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߦߙߐ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߐ߫߸ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߛߏ߲߰ߓߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ (ߡߊߙߌߣߊ߬ ߂߲߸ ߁߉߆߂ ߟߊ߫)߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ (ߝ߭ߣߋߙߊ߫ ߇߲ ߓߟߏ߫ ߁߉߇߀ ߟߊ߫). ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߞߓߊߞߟߏ߫ ߜߝߐ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߓߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߦߋߟߋ߲߫ ߦߋߕߊ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲ ߝߟߐ ߡߊ߬ ߛߋ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫߸ ߖߊ߰ߟߋ߬ߟߊ߬ ߝߟߐߡߊ ߡߊߜ߭ߋߟߊ߲߫ ߛߋߟߌ ߢߍ߫ ߦߋ߲߬ ߁߉߉߁ ߠߊ߫. ߝߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌ߰ߟߏߟߏ ߞߊ߲߬ߠߊ ߖߎ߯ߦߊ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߓߊ߬ߟߌ߬.

  1. ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ