ߜߐߞߎ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߜߐߞߎ (ߛߜ߭ߌ߬ߣߌ߬: ☿) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߣߐߘߐߕߊ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߡߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߖߊ߰ߟߋ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߈߇.߉߇ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫

ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߜߐߞߎ

ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߓߍ߯ ߕߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߙߐߡߎ߲ ߟߊ߫ ߊߟߊߦߊ ߡߙߌߦߊ (ߡߍߙߑߞߎߙ) ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ. ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߕߍ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߀.߃߁ ߞߴߊ߬ ߛߌ߰ ߀.߄߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ (ߞߎߘߍ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߄߆ ߣߌ߫ ߇߀ ߟߋ߬ ߕߍ߫)߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ߞߕߐߦߊ ߀.߂ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߘߎ߱ ߕߊ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߁߂ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߋ ߟߋ߬ ߖߊ߰ߡߊ߲߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ ߘߌ߫. ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߟߊߞߏߟߏ߲ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߏ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߦߊ߲߬߸ߞߵߊ߬ ߘߐߛߊ߲߭ ߕߏ߫ ߞߟߊ ߄.߅ ߣߌ߫ ߁߃ ߕߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߅.߇ ߣߌ߫ -߂.߃ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲ ߡߊ߬߸ ߞߛߊߞߊ߫ ߂߈.߁ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߕߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߟߏ߫ ߛߐ߲߬. ߜߐߞߎ ߦߋ߫ ߥߟߏߒߘߐߦߊߟߌ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߦߊ ߃:߂ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ (ߕߟߋ߬ ~߈߈) ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߛߌߟߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߛߋ߬ߢߊ߬ ߁.߅ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫ (ߕߟߋ߬ ~߅߉)߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ (ߕߋ߬ߟߋ ~߁߇߆) ߖߊ߬ߕߋ߬.