ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ [߁]ߛߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߞߎߘߍ߫ ߄߀߀ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫.

ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫
ߛߏ, ߞߎߓߋߘߊ, commune of Senegal
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲, ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߃°߄߆′߈″N ߁߃°߄߀′߂″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮Bondy, La Roche-sur-Yon ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://mairietamba.com/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߇߈ ߈߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߀߇ ߟߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߍ߯ߟߋ߲ (ߛߍ߲) ߓߛߌߞߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߣߍ߲߯ߞߍ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߦߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲[߂]߸ ߓߊ߲ߘߊߘߐߝߊߟߋ߲ ߥߎ߬ߛߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫, ߡߍ߲ ߛߏ߲߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߙߊ ߟߊ߫ ߦߌߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߢߐߞߏߙߏ߲, ߊ߬ ߕߟߋ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߡߊߓߎߟߋ߸ ߞߎ߲ߞߊߙߌ߫߸ ߦߙߏ߸ ߛߊ߲ߞߎߟߋ߫߸ ߛߊ߲ߓߊߖߊ߲߫߸ ߖߌߖߋߞߎ߲ߘߊ߫߸ ߊߝߌߦߊ߫ ߛߋߣߏ߸ ߛߊ߯ߙߊ߫ ߓߏߦߑߟߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߋ߲ߢߣߊ߫.ߕߊ߲

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߈ ߣߌ߫ ߂߀߀߂ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߡߐ߰ ߄߁ ߈߈߅ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߆߇ ߅߄߃ ߘߐ߫.ߖߊ߬ߘߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߐ߰ ߇߈ ߈߀߀ ߘߐ߫. ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ (ߒߞߏ) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ [߃]ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫߸ ߓߊ߲ߘߊߞߘߐߞߊ ߛߌߟߦߊ߫ ߘߐߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߝߌߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߡߙߊߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߥߟߐߝߐ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߰ߟߌ߬ ߛߌߦߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫. ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߲߬ߓߋ ߣߌ߫ ߘߐ߲߭ ߠߎ߬. ߖߋ߲߬ߓߋ߬ ߞߙߊߡߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ [߄]ߟߋ߬ ߛߋߜ߭ߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߁߉߀߀ ߕߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲ߕߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߲߬ߓߋ ߜߎ߲߬ߘߎ. ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߏ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߥߟߐߝߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߌߙ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߌߟߌ߲ߖߌ߰ ߛߎ߯ߝߌ߫ ߡߏߙߌߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߥߢߊ ߦߋ߫ ߘߊ߯ߡߊߞߍ ߘߌ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߯ߡߊߞߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߠߊ߫. ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߝߓߊ߬ߟߞߊ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ %߁.߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߫.

ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߕߊ߲ߓߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߘߊ߲ ߂00߉

ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߘߊ߲߸ ߂߀߀߉ ߟߊ߫. ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߛߌ߰ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߣߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߕߍ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߖߐ߬ߟߐ߲ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߞߊߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫. ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߏ߫ ߝߘߊߞߏ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߋ߬ߘߜ߭ߎ߫. ߊ߬ ߛߏ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߌߟߊ߫ ߁߭ ߣߴߊ߬ ߛ߇߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊߤߟߌ ߘߐߛߊ߲߬ ߛߌߟߊ ߘߊߜߟߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߣߝߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߰ߦߋ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߰ߟߌ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ (ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬߸ ߗߍߛ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߕ-ߟߎߥߌ߫) ߟߎ߫ ߕߍ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߍ ߦߙߐ߫ ߜߝߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫. ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߌߟߊߖߟߎ ߣߌ߲߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫߸ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߣߌ߫ ߞߛߊߡߊߛ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߓߟߏ߫[߅].ߟߊ߬ߕߍ߰ߟߊ߲ (ߝߋ߰ߙߌ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߜߟߍ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߰ߟߌ߬ߞߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߍ߰ߒ߬ߘߐ߬ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߡߟߊ߫. ߟߊ߬ߕߍ߰ߟߊ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ߘߏߣߌ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߖ߭ߌߜ߭ߍ߲ߛߐߙ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߖߌ߰ߘߊ߫ ߖߌ ߞߘߐ߫ ߖߐ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߊ߬ߕߍ߰ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߓߘߴߏ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߕߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖ߭ߌߜ߭ߍ߲ߛߐߙ ߡߊ߬. ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߰ߟߌ߬߸ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߛߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߘߐߛߊ߲߬ ߌߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ ߘߐ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫߸ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲߸ ߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߥߍ߬ߙߍ ߘߏ߫߸ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߕߙߐߝߍ߬.

ߛߣߍ߬ߞߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߣߛߌ߬ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ ߦߙߐ ߘߏ߫

ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߛߎߡߊ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߞߋ߲߬ߘߋ (ߞߋߣߌߞߋ߭)߸ ߛߊ߬ߢߐ߸ ߢߐ߭ (ߞߊ߬ߓߊ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߙߐ߲ߘߌ߫ (ߞߐ߮ߙߌ)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߍ߯ߟߋ߲߫ ߓߛߌߞߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߛߏߘߋߝߌߕߍߞߛ ߦߋ߫ ߞߐߙߐ߲ߘߌ (ߞߐ߯ߙߌ) ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߏ߫ ߕߍߕߍ߮ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߐߛߎ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߟߊߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ ߓߘߊ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫. ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߕߟߋ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߛߙߋߙߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߟߐߝߐ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߛߣߍ߬ߕߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߣߍ߬ߞߍ ߟߊߥߙߊ߬ ߘߊ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ ߞߍ߫ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲߫ ߢߣߊߡߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߘߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫ (ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߓߊ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫) ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߬. ߛߎߕߌ ߕߎ߬ߙߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߘߎ߰ߡߌ߰ߦߊ (ߡߍߙߌ) ߟߊ߫ ߕߊ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߓߑߘߎ߫ ߖߎߝ ߕߟߋ ߞߏߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߘߍ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߜߍߞߟߐ ߞߙߎߞߊ ߜߘߌ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߞߙߎߞߊ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߝߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߝߊ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߓߟߐߟߐ ߞߍߦߙߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߞߏߟߏߞߏߓߊ߫ ߝߊ߬߬߬߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߕߎ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲

ߢߏߞߟߏߞߏߓߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߕߎߟߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߌߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫. ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߘߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߕߟߋ ߘߐ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߝߙߎߕߎ߫ ߘߝߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫

ߛߏ ߓߊߘߋ߲ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

.

  1. ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫
  2. ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ
  3. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫
  4. ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ
  5. ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫