ߓߏߝߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߓߏߝߊ߬/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߓߏߝߊ߬

߸߂߀߀߇ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߃߀ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߕߎ߲߬  ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߣߊ߸ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߥߙߊ߬ ߡߐ߰ ߁ ߆߅߀߀߀ ߞߐ߫ ߘߌ߬߸ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߝߍ߬

ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏߝߊ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߦߙߐߓߊ߫߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߘߌ߯ߣߊ߫ ߛߓߊ ߟߋ߬ ߥߙߎߞߌߣߍ߲ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߦߊ߫ ߟߎ߬߸ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߛߌߦߊ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߞߐ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬  ߌߛߟߊߞߊ ߞߊ߬ߕߏ߬ߟߌߞ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲߬ ߞߘߐߡߊ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߏߝߊ ߘߎ߱ ߞߣߐ߸߂߀߁߈ ߡߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߕߏ߬ߟߌߞ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ߡߐ߱ ߂߅߀߀߀ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐߒߡߊߟߌ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏߝߊ߬  ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߐ߲߰ߠߌ߲߫ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߝߎߥߊ߲ߢߊߘߊ߲߫ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߓߏߝߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߞߊ߬ ߥߙߎߞߟߌ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏߝߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߛߋߦߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߓߏߝߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲߫

ߞߏߟߌߦߊ߫

ߘߎߔߙߎ߬

ߟߌߛߏ߫

ߡߊ߲߬ߞߎ߲߬ߕߊ߲߫

ߕߊ߬ߡߌ߬ߕߊ߫

ߕߎ߲߬ߢߌ߬ߝߌߟߌ߬

ߞߏߓߊ߬-ߕߊߕߋߡߊ߬