ߝߙߌ߬ߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߝߙߌ߬ߦߊ߫/ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲، ߖߡߊ߬ߣߊ߫:ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲: ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ:ߝߙߌ߬ߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ:ߝߙߌ߬ߦߊ߬

ߝߙߌ߬ߦߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߏ߬ߞߋ߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߝߙߌ߬ߦߊ߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߝߙߌ߬ߦߊ߫
ߊ߬ ߛߌߓߊ߮
ߓߍ߲߬ߕߍ

ߘߎ߱ ߡߊߟߐ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߌ߬ߦߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߣߌ߫ ߝߎߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߛߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߎ߱ ߟߊ߲߬ߔߊ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߌ߬߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߌߦߊ ߓߍ߯ ߛߌ߮ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߝߎߥߊ߲ߢߊߘߊ߲߫ ߝߊߓߏ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫:ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߎ߰ߞߘߐߟߊ ߝߊߣߍ߲߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߛߏ߬ߛߏ߬ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߫ ߘߎ߰ߞߘߐߟߊ ߝߎߥߊ߲ߢߊߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߛߍ߬ߣߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ߝߎߥߊ߲ߢߊߘߊ߲߫ ߝߊߓߏ߲߫ ߣߌ߲߬ ߟߐ߭ ߘߊ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߌ߬ߦߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߆߀.߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ ߣߴߊߙߊߓߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ،ߤߊߟߌ߬،ߞߊ߬ߙߊ߲ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬߸ߒ ߕߵߏ߬ ߞߟߊ߬ߡߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬

ߘߌ߯ߣߊ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߏ߬ ߞߐ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ،ߛߏߡߊ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߟߋ߬߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫،ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫،