ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߊߡߌ߬ߛߊߙߌ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߋ.ߓߋ.ߗ߭ߋ ߝߊ߲ߓߏ߲

ߞߊߡߌ߬ߛߊߙߌ߬/ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߘߐ߫߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߌߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߦߋ߲߬،ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߝߎߥߊ߲ߢߊߘߊ߲߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲ߦߊ߫ ߞߏߟߊߘߍߓߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫:(ߛߓߋߗ߭ߋ) ߘߌ߫߸ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫߸ߘߎ߰ߣߍ߲߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߬ߛߌ߫ ߖߍ߯ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ߟߋ߬.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬߸ߘߎߢߊ߫ ߝߎߥߊ߲ߢߊߘߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߏߟߊߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߞߏߟߊߘߍ߮ ߡߍ߲ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߞߊߡߌ߬ߛߊߙߌ߬ ߣߵߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߕߋ߲߬ ߕߋ߲߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߖߍ߯ ߡߌߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߞߊߡߌ߬ߛߊߙߌ߬ ߞߏߛߓߍ߫߸