ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߘߊ߬ߓߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߘߊ߬ߓߌ߫
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߁°߁߂′߀″N ߁߄°߃߃′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߘߊߓߌ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣ ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߫

߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߃߁ ߉߄߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫.