ߜ߭ߥߊߟ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߜ߭ߥߊߟ/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߎߕߊ߫ ߘߎ߰ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬، ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫،ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߛߏ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߬߸ߝߏߦߌߘߊ،ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߌߦߊ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߡߊ߬ߞߍߣߍ߲ ߦߋ߲߬،ߝߎߟߊ ߣߌ߫ ߒߞߏߝߐߟߊ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ ߟߎ߬،ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߝߎߟߊ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߭ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߬

ߜ߭ߥߊߟ

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߥߊߟ-ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߙߐ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߍ߯ ߢߍ߫߸ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߟߐ߲߫

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߓߊ߯،ߝߎߕߊ߫ ߘߎ߮ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߎ߲ߞߎ߲ ߄ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲ ߠߊ߫،ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫[ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߖߘߌߣߍ߲ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߬،ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߡߏߙߌߜߊߣߊ߲ߧߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫،ߡߏߙߌ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬،ߜ߭ߥߊߟ ߘߏ߲߬ ߦߵߏ߬  ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫،ߋ

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߥߊߟ ߕߊ߲߲߲ߓߊ߲߲߫

ߞߎ߲߬ߓߌ߬ߦߊ߫


ߞߊ߬ߞߏ߬ߣߌ߲߬

ߕߎߓߊ߫

ߝߎߟߊߡߏߙߌ߫

ߥߋ߲ߘߌ߬ - ߓߏߙߌ߬


ߞߎ߲ߛߌߕߍߟ..ߊ߬ ߣߌ߫

ߡߊߟߊ߲ߕߊ߫

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߞߏߛߓߍ߫߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ ߣߴߊߙߊߓߎ߫]]،[ ߊߙߊߓߎ߫]{ ߦߋ߫߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߡߏߙߌߜߊߣߊ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬،ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߖߘߌߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫،ߓߊߏ߬߸ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߮ ߞߊ߲߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߲߬߸ߓߊߏ߬،ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߦߋ߫ ߘߊ߲߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߍ߬ߣߍ: ߛߍ߬ߣߍ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ :

ߓߊߟߏߝߋ߲ ߠߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ: ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲߫ ߛߐ߬ߛߐ ߣߌ߫ ߢߐ߭ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ .

ߞߎߟߡߊ ߟߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ : ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ ߣߌ߫ ߥߎߛߋ߲ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߦߊ، ߖߊߓߙߍ. ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ:

ߣߊߞߐ߫ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ : ߛߊ߬ߦߌ߬ߙߊ (ߕߡߊ߬ߕߋ) ߣߌ߫ ߓߎ߬ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߜߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߘߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߡߊ߬ߟߋ߲