ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߊߝߎߟߊߓߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߊߝߎߟߊߓߍ߫
ߛߏ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊBafoulabé Cercle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߃°߄߈′߂߃″N ߁߀°߄߉′߅߆″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߓߊߝߎߟߊߓߍ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊߝߌߟߊߓߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߊߝߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߟߋ߬ߓߋ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߝߌ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߞߐߌ߫ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߍ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊߝߌ߲ߓߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߓߊ ߘߌ߫. ߓߊߝߌߟߊߓߍ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊߝߎߟߊߓߍ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߏ߰ߙߌ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߈߈߇ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߛߏ߯ߙߏ߫[߁].

ߝߏ߫ ߌߞߘߐ߫ ߁߉߉߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊߝߎߟߊߓߍ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߕߊ߲ߦߊ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߊ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߓߐߕߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߢߍߝߍ߬߸ ߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߓߊߝߌߟߊߓߍ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߞߎߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߓߊߝߎߟߊߓߍ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߘߐ߫. ߕߏ߯ߘߊ߫ ߂߈ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߛߏ ߞߣߐߟߊ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߘߐ߬ߕߟߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߏ߫ ߥߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫߸ ߡߍ߲ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ߦߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߂߃ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߫ (ߛߓߍߘߊ)߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߓߌߟߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߫. ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߗߋߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߓߟߏ߫. ߝߊ߬ߛߏ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߟߋ߲ (ߛߎߔߙߋߝߍ) ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߝߊ߬ߘߌ (ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߟߊ߬ߞߊ) ߟߎ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߬ߞߐߌ߫ ߣߌ߫ ߓߊߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊߝߌߟߊߓߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߓߊߝߌ߲ߓߊ ߘߌ߫. ߞߘߐ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߓߊߝߎߟߊߓߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߲߬ ߦߌߟߊ ߞߐ߫. ߡߊߣߊ߲ߕߊߟߌ߫ ߖߌߢߎߡߍߓߊߟߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ߙߊ߲߫ ߡߊߣߊ߲ߕߊߟߌ߫ ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߉߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊߝߌߟߊߓߍ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߓߊߝߌ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫[߂].  

ߊ߬ ߘߐߦߙߌߥߊߟߌ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߓߊ ߞߊ߲ߞߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߊ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐ߲ߕߍߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߥߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߡߏߙߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊߤߌ߬ߣߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߖߊߡߎ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߕߌ߬ߢߍ߲߬ߞߏ߲߬ߞߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߲߭ ߖߐߟߐ߲ߠߌ߲ (ߛߊ߲ߖߌ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ) ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜ.ߥ ߉߀߀ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߊ߲߭ ߞߟߊߦߊ ߥߎ߬ߛߎ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߛߎߡߊ߲ߘߊ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߟߋ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߎ߬ ߕߍ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߍߣߍ ߕߎ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߛߊ߲߭ ߓߊ߲ߘߊ ߞߐߘߊ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߛߊߞߊ߫ (C°) ߄߁° ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߘߊ߲ ߠߊ߫.

ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߯ߤߟߌ߫ ߓߍ߯ߟߛߊ (ߢߊߡߌߟߏ) ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߌ߲ߡߊ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬. ߦߏ߫ ߛߋ߬ߘߊ߬ߖߎ ߟߎ߫߸ ߛߋ߬ߓߋ߸ ߓߊ߲߭߸ ߣߐ߲ߓߐ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߕߌ߲߬ ߕߟߎ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߛߋ߬ߖߎ (ߡߍ߲ ߕߟߎ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߬ߕߟߎ ߘߌ߫), ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߘߍ߬ߖߎ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߡߙߊ ߟߎ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬

ߓߊߝߎߟߊߓߍ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߰ ߁߆߆߇߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߉߉߈ ߠߊ߫. ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߓߊߝߌߟߊߓߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߟߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊߖߟߎ ߝߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߛߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߲߭ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߘߌ߫. ߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߛߏ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߫߸ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߫. ߝߟߌ߬ ߘߊߓߏ߫ ߛߌ߰ߛߜ߭ߏ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߏߦߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊߝߌߟߊߓߍ߲߫ ߠߋ߬. ߢߊ߰ߢߊ߮ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߘߊ߲߬ߛߊ\ߖߊߥߎߙߊ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߘߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊߝߎߟߊߓߍ߫ ߛߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߈ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߕߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߂߀߀߅ ߡߊ߬.

ߡߊ߬ߟߌ ߛߊ߯ߖߐ ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߏ ߡߊ߬߸ ߣߴߏ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߘߏ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ (ߡߏ߬ߛߏ) ߘߏ߫ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊߝߌߟߊߓߍ߲߫ ߠߋ߬ (ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߛߊߖߐ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ ߕߌ߲ߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫).

ߡߊ߬ߡߛߏ߬ ߛߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߍߞߍ߲߫ (Lesquin)߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ (enwiki) ߟߋ߬ ߡߊ߬
  2. [߁] This article was translated from English Wikipedia