ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߊ߬ߦߋ߫ ߞߏ߰ߙߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊ߬ߦߋ߫ ߞߏ߰ߙߌ
ߡߊ߬ߟߌ ߞߏ߰ߙߌ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߞߊ߬ߦߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߄°߃߀′߀″N ߁߁°߃߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߊ߬ߦߋ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫[߁].

ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߫ ߂߈ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫: ߓߊ߲߬ߜ߭ߊ߬ߛߌ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߓߌߣߋ߫߸ ߖߊߡߎ߫߸ ߖߟߋߓߎ߯߸ ߝߊߟߡߋ߫߸ ߝߋߜ߭ߎߌ߫߸ ߜ߭ߏ߯ߙߌ߫߸ ߜ߭ߏ߬ߔߋ߬ߟߊ߫߸ ߜ߭ߎߡߋߙߊ߫߸ ߜ߭ߌ߬ߘߌߡߊ߬ߞߊ߲߫ ߞߋߙߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߸ ߤߥߊ߬ߘߋ߲߬ߓߊ߬ߦߊ߫߸ ߞߙߊ߬ߞߙߐ߫߸ ߞߊ߬ߦߋ߫߸ ߞߍ߬ߡߌ߬ߣߍ߬ ߕߊ߲ߓߏ߫߸ ߞߎߟߎ߲ߡ߸ ߞߏ߬ߣߌ߬ߦߊ߬ߞߊߙߌ߫߸ ߞߎߛߊߣߋ߫߸ ߟߌߓߍߙߌߕߋ߫ ߘߋ߲߬ߓߊ߬ߦߊ߸ ߟߜ߭ߐ߫߸ ߡߊ߬ߙߋ߬ߣߊ߫ ߖߎ߲߬ߓߜ߭ߎ߫߸ ߡߊ߬ߙߋ߲߬ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߦߊ߫߸ ߛߊߖߐߟߊ߫߸ ߛߊߤߍߟ߸ ߛߊߡߋ߫ ߖߐ߲ߜ߭ߏߡߊ߫߸ ߛߋߜ߭ߟߊ߫߸ ߛߋߙߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߎ߫߸ ߛߏ߬ߡߊ߲ߞߘߌ߫߸ ߛߏߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߝߊߛߌߙߑߜ߭ߊ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߀߉ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߂ ߡߊ߬߸ ߞߏ߲߬ߓߏ ߡߏߘߌߓߏ߬ ߕߌ߲߬ߓߏ߫ (ߊߘߋߡߊ-ߔߊߛ) ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߃߁ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߞߏߢߐ߲߯ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߛߜ߭ߏߙߋ߫ ߕߊ߫ ߂߅ ߘߊߝߍ߬.

ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߞߟߎ߫ ߘߊ߲߸ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫
ߛߍ߲ ߟߊߣߍ߲ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߫ ߓߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߋ߫

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬