ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߝߟߌ߬ߘߊߓߏ߫ ߛߌ߰ߛߞߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߝߟߌ߬ߘߊߓߏ߫ ߛߌ߰ߛߞߐ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫, ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Fily Dabo Sissoko ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Fily ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߅ ߘߓߊ߬ߕߊ 1900 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߃߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1964 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߞߌ߬ߘߊߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ, ߛߓߍߦߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߥߟߌߦߊߡ ߔߐ߲ߕߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߓߊߖߎߡߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߔߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊProgressive Union ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Académie des sciences d'outre-mer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝߟߌ߬ ߘߊߓߏ߫ ߛߌ߰ߛߜ߭ߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߛߓߍߦߟߊ ߣߴߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߀߀ ߟߊ߫ ߤߙߐߞߕߐ (ߤߙߐߞߘߐ)߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߊߝߌߟߊߓߍ߫ ߞߏ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߃߀ ߡߊ߬ ߁߉߆߄ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߛߎߣߍ߲ ߕߏ߫ ߞߌ߬ߘߊߟ[߁].

ߝߟߌ߬ߘߊߓߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߢߍ߫߸ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߡߏߘߌߓߏ߬ ߞߋߕߊ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫ ߥߙߎߣߍ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߦߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߕߏ߯ߝߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬.

ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߟߌ߬ߘߊߓߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߛߏ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ ߢߍߡߐ߮ ߘߌ߫߸ ߛߌ߰ߛߞߐ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߍ߫ ߓߊߝߌߟߊߓߍ߫ ߟߋ߬߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߋߞߐߟ ߣߐߙߑߡߊߟ ߛߎ߳ߔߍߙߌߦߍߙ ߘߋ߫ ߥߟߌߦߊߡ ߔߐ߲ߕߌ߫߸ ߜ߭ߏ߯ߙߋ߫, ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫.

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊߝߌߟߊߓߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߝߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫ ߛߍߝߎ߫ ߘߋ߫ ߞߊ߲ߕߐ߲ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߢߊ߲߬ߓߌ߬ߦߊ߫߸ ߁߉߃߃ ߟߊ߫. ߝߟߌ߬ߘߊߓߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߝߐ߬ߙߐ߲ ߔߏߔߎߟߍߙߌ߫ ߜ߭ߎߝ߭ߍߙߌߣߍߡߊ߲ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߁߉߃߀ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߝߣߊ߫߸ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߄߅ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߌߗ߭ߍߙ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߎ߰ߘߋ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߣߌ߫ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߘߍ߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ (URR). ߛߌ߰ߛߞߐ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߐ߭ ߘߐ߫ %߄߈.߈ (߁߂߇߇) ߠߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߐ߭ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߣߌ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߍ߬ ߁߉߄߆ ߟߊ߫. ߁߉߄߆ ߣߍߣߍߓߊ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߐߝߍ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ (SFIO) ߘߍ߬ߞߙߎ ߘߐ߫. ߝߟߌ߬ߘߊߓߏ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߝߋ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߁߉߅߁ ߣߌ߫ ߁߉߅߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫߸ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߙߏߓߍߙ ߛߑߛ߭ߎߡߊߣ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ (߁߉߄߈ ߣߍߣߍߓߊ ߅ ߣߴߊ߬ ߁߁ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫).

ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߊߡߊߘߎ߲ߣ ߘߌߞߏ߬ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛ߭ߍߝ ߘߋ߫ ߞߊ߲ߕߐ߲߫ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߝߟߌ߬ߘߊߓߏ߫ ߛߌ߰ߛߞߐ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߙߎߞߊ (parti progressive Soudanais) ߜߘߌߛߌ߰ ߁߉߄߅ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߟߊߞߣߍߦߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߡߙߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ (ߦߏ߫ ߝߟߌ߬ߘߊߓߏ߫)߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮. ߞߙߎߞߊ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ ߘߌ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ߬ ߡߐ߯ߘߐߜߍ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߁߉߅߇ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߝߍ߬߸ ߞߙߎߞߊ ߓߣߐ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߢߣߊߡߊ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߡߏߘߌߓߏ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߍ߭-ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߘߍ߭ (Union Soudanais-Rassemblement Démocratique Africain) «US\RDA». ߝߏ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߢߊߞߘߐ ߘߐ߫ ߁߉߅߉ ߟߊ߫߸ ߝߟߌ߬ߘߊߓߏ߫ ߛߌ߰ߛߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߡߏߘߌߓߏ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌ (politique de socialiste) ߢߍߥߟߊ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫. ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߞߍߟߌ ߡߊ߬ߟߌ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߊ߬ߙߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ߘߊߓߏ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߝߊߙߊ߲߫ ߡߊߟߌ ߘߌߟߊߟߌ ߡߊ߬ (ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊߙߊ߲߫ ߛߍߝߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߘߐ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫)߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߍ߮ߕߊ߬ ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߎ߲߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߊ߫. ߝߟߌ߬ߘߊߓߏ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߟߊ߬ߥߛߎ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߓߊߛߌ߯ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫߸ ߝߟߌ߬ ߘߊߓߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߕߍ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߛߌ߱ ߞߊ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߞߍ߫. ߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߘߊ߫ ߞߌ߬ߘߊߟ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߢߊ߫ ߡߊߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߡߊߞߕߌߣߍ߲ ߡߊ߬ ߁߉߆߄ ߠߊ߫.

ߛߓߍߦߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߊ߲ߜߊ߲߫ ߡߊ߬߸ ߝߟߌ߬ߘߊߓߏ߫ ߛߌ߰ߛߞߐ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ (essayiste) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߦߟߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߝߣߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߕߏ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߞߏߟߏ߲ߛߏߣߍ߲߸ ߝߟߌ߬ߘߊߓߏ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ (ߓߐߞߊ߬ߕߍ߬ߘߍ) ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߊߥߎߙߦߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߏ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߘߊߘߝߐߟߌ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬.

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬