ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߏߔߋߙߊߛߌߦߐ߲ ߓߊߙߌߓߊ߬ߙߏߛߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ (ߊߟߏߡߊ߲ ߘߐ߫: Unternehmen Barbarossa) ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߘߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߝߙߋߘߋߙߌߞ ߓߊߙߑߓߊߙߎߛ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߘߏߞߊ߲ ߏ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߙߍߌߛ߭ ߛߓߊߣߊ߲ ߓߟߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߄߁ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߃ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߘߊߡߌߣߊ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߙߊߘߐߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫[߁].

ߏߔߋߙߊߛߌߦߐ߲ ߓߊߙߌߓߊ߬ߙߏߛߊ߬
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߐߓߛߏߟߌ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߝߙߋߘߋߙߌߞ ߓߊߙߑߓߍߙߎߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߅ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1941 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߂߂ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1941 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߅ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1941 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬Lebensraum ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߟߊߓߍ߲ ߖߊ߬ߡߊߙߌߞߟߊߓߍ߲ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߏߔߋߙߊߛߌߦߐ߲ ߓߊߙߌߓߊ߬ߙߏߛߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊߦߌߟߡߊ:ߏߔߋߙߊߛߌߦߐ߲ ߓߊߙߌߓߊ߬ߙߏߛߊ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

߁߉߃߉ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߃ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߞߟߍߓߊߟߌߦߊ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߯ߘߐ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߘߏ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߍ߫. ߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌߣߊ߬ ߁߉߄߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߂ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߍߌߛ߭ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߊߜߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߜߐߞߎ߫߸ ߏߔߋߙߊߛߌߦߐ߲ ߓߊߙߌߓߊ߬ߙߏߛߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߊߡߌߣߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߜߙߋߡߊ߫ ߞߟߍ ߓߙߊߘߐߦߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߡߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߯ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߕߊ߬ ߙߍߌߛ߭ ߛߓߊߣߊ߲ ߓߐ߬ߣߐ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߎ߰ߡߊ߬ߞߟߍ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߲߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫. ߗ߭ߋߣߍߝ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߡߊ߫ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߞߟߊߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߞߍ߬ߟߍ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߬ߖߎ߰ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߞߐ߲ߞߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊߓߎ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߄߁ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߥߍߤߑߡߊߗ ߓߐ߬ߣߐ ٪߈߀ ߠߎ߫ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߟߊߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߏߔߋߙߊߛߌߦߐ߲ ߓߊߙߌߓߊ߬ߙߏߛߊ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߋߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫ ߟߞߊߘߌߣߍ߲ ߘߐ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߝߣߊ߫: ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߡߊߜߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫. ߞߟߍ߬ ߖߡߊ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬߸ ߓߊߙߌߓߊ߬ߙߏߛߊ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߞߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߆߀߀ ߀߀߀ ߣߌ߫ ߛߏ߭ ߆߀߀ ߀߀߀ ߟߎ߫ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲ߡߎߣߎ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫߸ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬ ߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߓߊߞߍ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫.

ߛߊ߲ߝߍߡߐ߯ߦߊ (ߛߋߓߊ߯ߦߊ) ߟߊߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߍߤߑߡߊߗ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߝߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߞߎߙߑߛߞ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߥߎ߬ߣߊ߲߬ߞߏߙߏ߲ ߠߊ߫ ߁߉߄߃ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߘߐߕߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊߓߐߒߡߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߓߟߏ߫߸ ߓߟߏߡߊߛߌ߮ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߐ߰ߞߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ߞߏ ߢߍߦߊ ߝߣߊ߫ (ߝߊ߲ߓߏ߲ߞߏ ߓߊߖߎ߸ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲). ߛߐ߲ߛߐ߲ߠߌ߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߞߊ߲ߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߕߏ߫ «Untermenschen» (ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ) ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ ߡߌߣߌ߲ߡߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߥߟߊ߫ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ߸ ߣߊߖ߭ߌߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߯ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߛߌߕߊߟߌ߲ߠߞߊ ߝߊ߬ߓߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߓߙߊ߬ߞߊ߬ߥߟߌ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߟߊߘߊ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߍߛߍߛ (SS) ߣߌ߫ ߋߌ߲ߛߊߕߖ߭ߑߜ߭ߙߎߔߍ߲߫ (Einsatzgruppen) ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߬ߝߎ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߲ߝߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߑߟߊߝ߭ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬.

ߦߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߊߡߌߣߊ ߝߍ߬ ߁߉߁߄ ߠߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߣߐ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫: ߓߊߙߌߓߊ߬ߙߏߛߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߖߋߞߎ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߊ߲߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߓߟߏߦߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߓߊߙߌߓߊ߬ߙߏߛߊ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߄߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߄߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߡߛߎߞߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߓߊߙߌߓߊ߬ߙߏߛߊ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߐ߫. ߙߍߌߛ߭ ߟߊ߫ ߘߡߊߞߊߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߏ߬ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߝߐ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߣߐ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߝ߭ߍߙߑߛߊߦ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߐ߫). 

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ߫ ߞߊߝߏ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߏ߲߬ ߞߏ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߴߏ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߲߫ ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߦߊ߬.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߁ ߝߏߓߐ ߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߏ ߣߐ߰ߡߊ߲߫ ߓߍ߫ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫. ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ ߘߡߊߘߡߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߗߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߗߌߙߏ߲߫. ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߡߙߊߞߊ߲ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߥߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫: ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߣߌ߫ ߓߟߎߜ߭ߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߟߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߘߐ߫. ߝߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߗߐߗߌߟ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙߍ߬ߌߛ߭ߌ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߐߞߐ߬ߣߐ߲ ߞߊ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߠߞߊߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߖߐ߬ߘߐ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬<ref>ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ</rf>.

߁߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߫ ߓߘߊ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲߫ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߜߊ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߓߟߏ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߓߘߴߊ߬ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߡߙߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߍߟߌ ߡߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߰ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߍߕߋߟߋ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߍ ߡߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߌߕߊߟߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߛߋ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߥߍߤߑߡߊߗ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߄߁ ߠߊ߫. ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ (ߟߋߓߍ߲ߛߑߙߏߡ) ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߓߘߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߡߍ߲ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫-ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߁߉߃߉ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߝߣߊ߫ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߡߎߣߌߗ ߓߍ߲߬ߘߐ ߁߉߃߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߞߐߙߐ߲ߘߌ߫ ߝߎ ߞߐ߫; ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߕߙߎߞߌ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߈, ߁߉߄߁ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߓߟߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߵߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊߖߌ (ߔߍߕߙߐߟߌ) ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߏߞߊ߯ߛߌ߫.

ߝߙߎ߬ߞߎ߬ߝߙߎߞߎ ߥߊ߬ߙߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ߫ ߞߏߟߏ߲ߛߏߣߍ߲: ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߛߞߌߝߟߌ. ߓߊߟߌߞߊ߲ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߍ ߞߊ߬ ߓߋߛߙߊߓߌ߫ ߣߌ߫ ߓߎߞߏߝ߭ߌߣ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߡߌ߬ߣߊ߬ (ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬) ߁߉߄߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߊߣߎߓߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߡߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߙߎߡߊߣߌ߲߫ ߝߣߊ߫ ߟߐ߬ ߢߌ߲߬ߧߊ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߍ߬ ߁߉߄߀ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫: ߞߊ߬ߝߏ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߍߤߑߡߊߗ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߙߍߌߛ߭ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߢߍ߫ ߓߊߟߌߞߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߛߊ߲߮ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߣߊ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲ ߡߊ߬߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߴߊ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߢߌ߲߬ߧߊ߫ ߘߝߐ߬ߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߓߎߟߌߜ߭ߊߙߌ߫ ߝߍ߬߸ ߓߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߥߍ߬ߣߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߫; ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߁߉߄߀ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊߟߌ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߡߍ߲ ߗߋ߫ ߘߊ߫ ߓߊߟߌߞߊ߲ ߞߣߐ߫ ߣߴߊ߬ ߢߍߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߫ ߞߟߍߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߓߏ߬ߙߌߛ ߝߍ߬ ߛߴߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߓߊ߬ߓߍ߲߫ ߓߍ߲ߘߐ ߘߐ߫.

ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߛߎ߫ ߓߟߎߜ߭ߊߙߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߝߣߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߍ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߘߊߣߎߓߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߘߊ߲߫ ߝ߭ߌߦߍߣ ߕߍߟߐߟߌ߫ (arbitrage) ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲ ߞߘߐ߫. ߝ߭ߌߦߍߣ ߕߍߟߐߟߌ ߛߋ߲߬ߕߊ ߝߍ߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߙߎߡߊߣߌ߲߫ ߠߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߞߟߊ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߟߥߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߡߛߎߞߎ߫߸ ߞߏ߫ ߓߣߐ߬ ߞߍ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߎߞߏߝ߭ߌߣ ߣߌ߫ ߓߋߛߙߊߓߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛ.ߘ.ߞ.ߘ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߣߐ߬ߜߊ߬ߞߏ ߘߌ߫ ߛߊ߫. ߁߉߄߀ ߝߏߓߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߙߎߡߊߣߌ߲߫ ߕߌ߲ ߠߎ߬ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊߥߎ߫ ߘߊߣߎߓߌ߫ ߓߊߓߌߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߏ߬ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߙߎߡߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߟߊ ߞߘߐߞߊ߬.

ߝ߭ߌߦߊߗߋߛߌߟߊߝ߭ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߁߂\߁߉߄߀ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߝߎߙߍߙߌ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߝߘߊߞߏ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߑߊߟߌ߲ߣ ߠߊ߫: ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߘߐ߫: ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߌߕߊߟߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߑߊߟߌ߲ߣ ߠߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߌ߫ ߘߎ߲ ߘߐ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌߞߏ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߍߣߍ ߘߐ߫. ߣߍߣߍߓߊ ߂߅\߁߉߄߀ ߠߊ߫߸ ߝ߭ߌߦߊߗߋߛߌߟߊߝ߭ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߓߘߊ߫ ߓߌ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߝߊ߲߬ߛߓߊ߬ ߘߍ߮ ߘߐ߫ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊߕߎߡ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߞߊߣߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߝߍ߲ߟߊ߲ߘ ߣߌ߫ ߓߟߎߜ߭ߊߙߌ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߏ߬ ߞߊ߲߬. ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊߟߌ ߢߌߣߌ߲ߞߏ߫ ߢߣߊߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߐߛߌߝߐߙ ߕߟߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߕߟߋ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬: ߁߉߄߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߞߏ ߓߘߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߛߋ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߘߐ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߗߋߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߗߌߙߏ߲߫. ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߘߊ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ߫ ߡߙߊߞߊ߲ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫: ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫߸ ߙߎߡߊߣߌ߲߫߸ ߓߟߎߜ߭ߊߙߌ߫߸ ߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߝߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋߛߊ߫ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߗߐߗߌߟ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙߍߌߛ߭ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߐߞߐ߬ߣߐ߲ ߞߊ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߠߞߊߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߣߊ߲ߕߌ߯ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߞߏ ߖߐ߬ߘߐ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫.

߁߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߘߌߣߊ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߥߟߌ߬߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߲߬ߝߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߛߑߊߟߌ߲ߣ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߜߊ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߓߟߏ߫. ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߝߍ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߰ߡߊ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߕߍߕߋߟߋ߲ߦߊ (ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫) ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߌߕߊߟߌߞߊ ߟߎ߫. ߥߍߤߑߡߊߗ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߓߊ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߣߐ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߡߊ߬. ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ «ߟߋߓߍ߲ߛߑߙߏߡ» ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߓߘߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߣߌ߫ ߗ߭ߍߙߌߡߊߣߌ߲߫ ߟߊ߫ ߁߉߃߉ ߓߍ߲߬ߘߐ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎߣߌߗ ߓߍ߲߬ߘߐ ߁߉߃߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ «ߛߓߍ߫ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲» ߞߐ߫ ; ߡߍ߲ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߬ߟߌ߫ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲߬ ߓߊߟߌߦߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߕߙߎߞߌ߫ ߝߍ߬ ߁߉߄߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߈ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߊ߬ ߞߌߣߌ߲߫ ߓߏߟߏ߲ ߠߊߞߊ߲ߘߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߌߖߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߏߞߊߛߌ߬.

ߞߏ ߥߎߦߋ߲ ߥߙߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߮: ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߛߞߌߝߟߌ. ߓߊߟߌߞߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߍ ߞߊ߬ ߓߋߛߙߊߓߌ߫ ߣߌ߫ ߓߎߞߏߝ߭ߌߣ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߉߄߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߊߣߎߓߌ߫ ߘߏ߲߬ߘߊ ߡߙߊ߬ߟߌ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߙߎߡߊߣߌ߲߫ ߠߊߓߋ߬ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߁߉߄߀ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫ : ߞߊ߬ߝߏ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߍߤߑߡߊߗ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߞߏ߬ߣߴߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߘߊߡߌߣߊ߫ ߕߎߡߊ ߓߐߞߊ߬ߕߍ߬ߘߍ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߍ߬߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߙߍߌߛ߭ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߓߊߟߌߞߊ߲ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߘߐ߫߸ ߦߴߊ߬ ߓߊ߲߫ ߛߊ߲߫ ߞߎߘߊ ߦߋ߫ ߙߎߡߊߣߌ߲߫ ߓߏ߰ߛߌ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߴߊ߬ ߞߐߛߊߦߟߌ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߬ߡߌߣߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߢߌ߲߬ߧߊ߫ ߘߝߐ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߎߜ߭ߊߙߌ߫ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߖߎ߬ߛߎ ߝߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫ ; ߌߞߐߕߎ߲߯߸ ߁߉߄߀ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߕߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊߟߌߞߊ߲ ߞߣߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߛߏߝߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߓߏ߬ߙߌߛ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߓߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߐ߫.

ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߛߋ߲߭ ߛߎ߫ ߓߟߎߜ߭ߊߙߌ߫߸ ߊ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߢߍߕߍ߬ ߟߊ߫ ߘߊߣߎߓߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߘߊ߲߫ ߝ߭ߌߦߍߣ ߕߍߟߐߟߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߝ߭ߌߦߍߣ ߕߍߟߐߟߌ ߛߋ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߙߎߡߊߣߌ߲߫ ߠߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߥߊߣߍ߲ ߡߊ߬ ߡߛߎߞߎ߫߸ ߞߏ߫ ߓߣߐ߬ ߞߍ ߓߎߞߏߝ߭ߌߣ ߣߌ߫ ߓߋߛߙߊߓߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߛ.ߘ.ߞ.ߘ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌߘߐߞߏ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߤߊߡߌ߲ߓߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫. ߁߉߄߀ ߝߏߓߐ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߙߎߡߊߣߌ߲߫ ߕߌ߲ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߘߊߣߎߓߌ߫ ߓߊߓߌߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߙߎߡߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߟߊ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߟߊ ߞߘߐߞߊ߬.

߁߉߄߀ ߣߍߣߍߓߊ ߁߂ ߡߊ߬߸ ߝ߭ߌߦߊߗߋߛߌߟߊߝ߭ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߦߋ߫. ߝߎߙߍߙߌ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߝߘߊߞߏ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߑߊߟߌ߲ߣ ߠߊ߫ : ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ : ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߌߕߊߟߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߑߊߟߌ߲ߣ ߠߊ߫ ߞߴߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߘߌ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߌ߫ ߘߎ߲ ߘߟߊ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌߞߏ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߍߣߍ ߘߐ߫. ߝ߭ߌߦߊߗߋߛߌߟߊߝ߭ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߂߅߸ ߁߉߄߀ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߓߘߊ߫ ߓߌ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߝߊ߲߬ ߛߓߊ߬ ߘߍ߮ ߘߐ߫ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊߕߎߡ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߞߊߣߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߝߍ߲ߟߊ߲ߘߌ߬ ߣߌ ߓߟߎߜ߭ߊߙߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߊ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬. ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ߫ ߢߣߊߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߛߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߑߊߟߌ߲ߣ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߴߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߞߎ߲߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߐߛߌߝߐߙ ߕߟߍ ߘߌ߫.

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬