ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ (ߡ.ߟ.ߛ ߥߟߊ߫ ONU ߤߊߡߊ߲߫ UN) ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߋߙߌߦߊ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌߦߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߥߊߟߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫.

ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ, ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ, event
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߞߊ߲ߞߋ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facet ofliberal international order ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮United Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲UNO ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Office held by head of the organizationUnited Nations Secretary-General ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
General secretaryAntónio Guterres ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Board memberKofi Annan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߕߋߙߌߦߊEuropean Union ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Legal formߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Partnership withAssociation for Progressive Communications ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Headquarters locationߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߛߌߕߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߟߏߜߍCharter of the United Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊLeague of Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Broadcast byUN Web TV ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ, Peabody Awards, Sakharov Prize, Four Freedoms Award – Freedom Medal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Phone number+1-212-963-4475 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.un.org/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Web feed URLhttps://www.un.org/press/en/feed, https://www.un.org/press/fr/feed ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of the United Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Operating areaߘߎߢߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of the United Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official colorߓߊ߯ߡߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionNational Museum of World Cultures ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open data portalUNdata ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official observer status in organisationWorld Intellectual Property Organization ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇺🇳 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߥߊ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ: ߊ߬ ߛߓߍߘߊ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߋߣߍߝ߭߸ ߣߊߦߑߙߏߓߌ߫߸ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߦߋ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߟߍ߬ ߞߎߘߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߘߏ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߖߊߝߏߣߍ߲ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫. ߁߉߄߅ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߅߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߅߀ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߝߊߙߊ߲ߛߌߛߑߞߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߛߓߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߅ ߡߊ߬ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߄ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߣߐߘߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߌ߫߸ ߡߐ߱ ߤߊߞߍ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߡߐ߰ߦߊ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߘߎ߲ߡߕߊ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߤߊߞߍ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ ߡߊ߬. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߅߁ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫: ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߦߙߌߞߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߃ ߟߊ߫ ߂߀߁߁ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ߬ ߞߎ߲ߓߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߗߋߦߊߟߌ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߓߟߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߐ߮ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߝߙߋߞߋ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫ ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ (ߛߋ߬ߞߘߐ߬ ߞߟߍ) ߞߏߛߐ߲߬߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߕߍ߫. ߗߋߦߊߟߌ ߏ߬ ߓߊߖߎߡߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߐ߲ߘߋ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߎ߲ߠߌ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߐ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߘߐ߫ ߈߀ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߁߁ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߁߉߇߀ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߡ .ߟ.ߛ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߥߎߙߞߌ ߢߍߥߟߊ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߝߛߎߞߎ ߟߎ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ߬ߟߌ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫. ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ (ߛߋ߬ߞߘߐ߬ ߞߟߍ) ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߞߍߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߬ߥߙߊ߬ ߞߣߍߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߎ߬ߓߐ߫. ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߊߖߎߡߊ߫ ߥߐ߯ߙߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫: ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߸ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߸ ߡߊ߬ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߕߌߖߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߘߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߜߍߓߏ߲ ߛߘߍ ߟߎ߬߸ ߞߌߢߍ߲߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߸ ߘߎߢߊ߫ ߓߊߟߞߏ ߢߍߥߟߊ߸ UNESCO߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߝߛߎߞߎ (ߡ.ߘ.ߘ.ߘ.ߡ.ߝ = UNICEF). ߊ߬ ߣߴߌ ߞߐ߫߸ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߘߍ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ (ECOSOC) ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡ.ߟ.ߛ ߝߍ߬. ߡ.ߟ.ߛ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߔߕߏߞߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ ߊ߲ߕߏߣߌߦߏ ߜ߭ߎߕߙߍߛ ߟߋ߫ ߦߴߏ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߕߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߭ ߡߊ߬. ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬ ߤߊߡߊ߲߫ ߓߐߒߖߘߍߘߐ ߡߊ߬. ߡ.ߟ.ߛ ߛߓߍߘߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߢߊߝߢߊߟߌ ߟߊ߫. ߡߙߌߣߊ߲߫ ߦߌߘߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߝߗ߲߬ߞߊ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߒߕߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߘߐߗߍߣߍ߲.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߟߞߊ:ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߟߏߜߍߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߞߐ߲߬ ߘߊ߫ ߡ.ߟ.ߛ ߢߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߘߍ߬ߘߊ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߡߊ߬. ߁߉߁߄ ߠߊ߫߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߝߊ߰ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߙߊߗ߭ߋߝ߭ߏ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߜߏ߬ߙߏ߲߬ߜߊߙߊ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߥߌ߬ߟߌ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߎ߰ߘߋ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߟߍ߬ߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߥߎߘߑߙߐߥ ߥߌߟߑߛߐ߲߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߊ߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߞߍ߬ߟߌ (ߞߣߐߕߊ) ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߁߉߁߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߡߊߞߍ߲߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߉߁߈ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫߸ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߠߊ߬ߟߐ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߡߊ߬߸ ߛߵߏ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߟߊ߲ߝߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫. ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ߦߋ߫ ߝ߭ߍߙߑߛߊߦ߸ ߖߐ߮ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߥߌߟߑߛߐ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߮ ߝߍ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߣߘߐ߬ߓߍ߲ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߌߟߌ߲ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߯ ߞߘߐ ߞߎ߲߬ ߜߌߡߊ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߉߁߉ ߛߋߕߐ ߟߊ߫߸ ߥߌߟߑߛߐ߲ ߞߊ߬ ߝ߭ߍߙߑߛߊߦ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲߬ߜߍ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊߘߤߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߁߉߂߀ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߀ ߡߊ߬߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊߟߐ߬ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊߘߤߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߄߂ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߁߉߁߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߫߸ ߞߏߟߊߘߍ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߫ ߟߊ߫߸ ߓߴߊ߬ ߡߊߛߋ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛ߭ߎߙߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߁߉߃߃ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߄߀ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߍ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߓߐߟߌߞߏ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛ߭ߎߙߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߵߊ߬ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߡߊ߲ߛ߭ߎߙߌ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߘߐ߫. ߊ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߣߴߌߗߏ߯ߔߌ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߵߊ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߓߋߣߌߕߏ߬ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߢߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߞߊ߲߬ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬߸ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߫ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬߸ ߞߏߟߊߘߍ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߏߦߌߞߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫. ߌߕߊߟߌ߫ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߞߟߍ߬߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫߸ ߏ߬ ߞߍ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊ߫. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߖߍ߬ߘߍ ߝߍ߬ ߁߉߃߈ ߠߊ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߗߍߞߌߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߛߊߓߎ ߘߌ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߥߟߌ߬ߣߍ߲ ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߯ ߗ߭ߋߣߍߝ߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߕߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߡߐ߰ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߁߉߄߂ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߊ߫ (Croquis) ߁߉߄߃ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߓߊߖߎߡߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫: ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬߸ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߌߣߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ. ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߞߎߘߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߁߉߃߉ ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߓߏ߲ߜߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߉/߁߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߘߌ߭. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߤߊߙߌ߫ ߤߐߔߑߞߌ߲߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߕߍ߬ߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߞߏ ߝߐ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߡߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߛߌ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬. ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߖߡߊ߬ߣߓߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫: ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲ߘߟߌ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫. ߁߉߄߂ ߛߊ߲߭ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ߸ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ߸ ߡߊߞߑߛߌ߲ߡ ߟߌߕߑߝ߭ߌߣߐߝ߭ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߘߍ߭ ߘߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ.ߝ߭ߌ߭ ߛߎ߲ߜ߭ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ ߞߍ߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߂߆ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫. ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߌ߲߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߘߌ߫߸ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߞߵߏ߬ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߵߊ߬ ߝߛߊ߬ ߏ߬ ߡߊ߬. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߂߁ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߕߙߊߓߊ ߂߁, ߁߉߄߅ ߟߊ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬: ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫߸ ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߞߐ߬ߘߎ߮߸ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ ߛ߭ߌߣߌ߲߬߸ ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫߸ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ߸ ߞߣߊߘߊ߫߸ ߞߏߛߑߕߊ߬ߙߌߞߊ߬߸ ߞߎߓߊ߫߸ ߗߍߞߌߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫߸ ߘߏߡߣߌߞ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ ߜ߭ߑߙߍߞ ߜ߭ߎߊߕߍߡߟߊ߫߸ ߤߊߌߕߌ߫߸ ߤߐ߲ߘߎߙߊߛ߸ ߍ߲ߘߌ߬߸ ߟߎߞߑߛߊ߲ߓߎߙߜ߭߸ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬߸ ߖ߭ߋߟߊ߲ߘߌ߫ ߞߎߘߊ߫߸ ߣߌߞߙߊߜ߭ߎߥߊ߫߸ ߣߐߙߑߝ߭ߍߗ߭߸ ߔߣߊߡߊ߫߸ ߔߏߟߐ߲ߢ߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߎߜ߭ߏߛߑߟߊߝ߭ߌ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬.

ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߍߣߍ߲ ߡߊ߬ ߁߉߄߁ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߄ ߡߊ߬. ߏ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߞߊ߬ ߟߤߊ߬ߕߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߣߊ߬ߝߊ ߞߊߓߏ߲߬ ߢߣߊߡߦߊ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߘߐ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߤߊߞߍ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߊ߬ߟߎ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߎ߯ߞߟߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬, ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ ߓߘߊ߫ ߘߍ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߲ ߕߊ߬ ߢߐ߲߮ߝߍ߬ ߥߊ߬ߥߟߏ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߥߢߊߞߌ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߛߌߟߊߛߊ߭ ߡߊ߬. ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ: ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ ߠߎ߬߸ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߓߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐߘߏ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߓߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߞߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߣߌ߫ ߖߐ߮ ߛߙߊߕߌ߫ ߛߌ߫ ߟߊߡߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߟߐ ߝߣߊ߫ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߘߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙߑߞߊ߲ߞߋ ߡߊ߬. ߜߊ߬ߙߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߁߉߄߁-߁߉߄߂ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߕߏ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߐߟߌ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߣߍߞߊ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫. ߦߊ߬ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߕߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߜߘߌߛߌߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߟߞߊ:ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ