ߡߊ߬ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬( ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߥߊߟߋ ߟߎ߬)

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߕߎ߬ߢߊ:ߌߛߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߔߊ߬ߔߘߊ
ߡߊ߬ߟߌ ߔߊ߬߬ߔߘߊ

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߴߊ߲ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ ߢߌߡߊ ߘߌ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߕߴߊ߲ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲߬ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߦߊߘ ߊߜ߭ߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߞߎߝߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߟߎ߬، ߓߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߰ ߛߓߍ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߅߇ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߏ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߕߦߊ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫ ߦߋ߲߬ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ ߣߊ߲ߝߟߏ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߦߌߟߊ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ "ߞߐ߰ߘߎ߰ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ" (ߞ.ߕ.ߟ.ߛ.). ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ "ߏߙߑߜ߭ߊߣߌߖ߭ߊߛߌߦߐ߲ ߞߏߡߎ߳ߣ ߘߍ߬ ߙߋߖ߭ߌߦߐ߲ ߛߤߊߙߊߦߍ߲ߣ" (ߏ.ߛߋ. ߍߙ.ߍߛ). ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߡߏߘߌߓߏ߬ ߞߋߕߊ߬ ߕߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ߟߊ߫ ߢߊ߯ߛߊ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߰߰ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߌߟߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߕߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߌ߰ߞߘߐ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߕߌ߯ߕߌ߯ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߝߣߊ߫ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߥߙߎߣߍߦߟߊ߫ ߞߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߟߊߗߌߙߏ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߲ߛߏ߲ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߝߊߙߌ߲ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߡߊ߫ ߛߎߛߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌ߫ ߞߍ ߟߊ߫ ߸ ߓߵߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߴߏ߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߝߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬.ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߙߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߕߊ ߞߍߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߫ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߜߘߍߞߍ߫ ߡߊߞߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫.

ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߍߕߊ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫:[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߊ߲߯ ߂߀߀߄ ߺ ߂߀߂߅ ߟߊ߫ ߸ ߝߊߙߌ߲߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ ߦߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߕߊߖߌ߫ ߘߋ߲ߞߓߊ߫ ߂߉ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߌߟߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߝߣߍ߬ߟߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߏ߬ ߞߍ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߥߎߣߎ߲ ߟߐ߬ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߵߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߢߣߊߞߊߟߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߌߕߊߟߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߕߐ߮ ߞߏ߫ "ߌߣߌ" ߞߵߏ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ ߕߣߐ߬ߡߊ߬ߢߊ߰ߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߞߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏߟߊߘߍ ߏ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߢߍ߫. ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߝߙߋ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߏߟߊߘߍ "ߕߏߕߊߟ" ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߣߊߡߎߝߊߕߐ ߟߎ߫ ߘߏ߲߭ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߴߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߣߍߡߊ߬ ߣߊߡߎߝߊߕߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߕߊߙߌ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߡߊߞߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߓߣߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߫ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߣߊߡߎ߲ߝߊߕߐ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߛߎ߮ ߡߊ߬ ߞߏ߫ "ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߡߊ߫ ߝߊ߰ ߸ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߫ ߕߍ߫ ߘߌߦߊ߫. ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߘߐߕߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߛߌߣߍ߬ߛߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊߟߌ (ߞߵߊ߬ ߍߛߔߎߟߊߕߋ߫) ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ (߁߅߀ .߀߀߀ ߀߀߀) ߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߥߊߘߌ ߛߎ߮ ߏ߬ ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߬ߦߙߐ߬ߛߓߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߙߋ߬ ߋߙߐߔ ߞߏߟߊߘߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߥߊߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߞߘߎ ߡߊ߬ ߛߌߣߍ߲߬ ߜߘߎ߫ ߸ ߓߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߌߣߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߓߙߐߕߐ߫ ߊ߬ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ ߣߊ߲ߝߟߏ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫،ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߜߍߘߐߕߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫: ߟߏ߲ ߺ ߟߏ߲߫ ߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߍ߬ߘߋ߲߬ߣߍ߲߬ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߣߊ߲߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ߒߕߊ߲ߧߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߭ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߞߣߐߡߊ ߟߎ߬ ߛߌ߬ߛߍ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߯، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߞߣߐߟߊ ߣߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫.

ߡߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊߟߌ߫ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߞߎ߲߭:[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊߙߊ߲ߛߊߟߌ߫ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߎߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߝߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߞߊ߲߬ ߹߹߹ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ "ߓߌ߬ߢߍ߬ ߞߟߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߛߋ߲߭ ߟߊߣߍ߲߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ ߞߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋߕߐ߫ ߘߌ߬؟؟؟ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߖߎ߮ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬. ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߛߍ߲ߓߍ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߙߞߋߢߊ߫ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.

ߡߊ߬ߟߌ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߓߐߖߎ:[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߫ ߞߍ߬ ߸ ߞߎ߰ߘߐ߯ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߊ߬ ߦߌߟߊ ߓߊߖߎ ߟߋ߬ ߞߌ߬ߘߊߟߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߍ߬ߟߍ ߝߣߊ߯ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ (ߍߡ.ߣߋ.ߟߊ.) ߞߊ߲߬ ߞߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫: ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߍߡ.ߣߋ.ߟߊ. ߡߞߊߘߊ߲ߠߊ ߣߴߊ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊߟߌ ߘߐߕߟߊߞߊ߲ ߞߍ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߣߍ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߍߡ.ߣߋ.ߟߊ. ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߦߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߥߟߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߖߐ߬ߒ߬ߡߊ߬ߦߊ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߞߎ߲߬ߟߐ߬ ߞߌ߬ߘߊߟ ߓߙߎ߬ߘߊ߬ߡߍ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߊߞߘߐ߫ ߦߏ߫ ߕߐ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߟߊߝߛߊߟߊ ߟߎ߬.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߐ߬ߕߟߊ߬ߟߊ ߞߙߐߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫؟؟؟[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߒߡߊ߫ ߛߎߘߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߲߯ ߣߌ߲߬: ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߕߌ߬ ߞߕߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ߬ߓߎ߯ ߸ ߕߊߖߌ߫ ߘߋ߲ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߦߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߟߎߞߕߎ߫ (ߓߑߟߐߞ) ߇߲ ߣߌ߫ ߞߟߎߞߕߎ߫ (ߓߑߟߐߞ) ߂߅߲ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߊ߬ߟߌ߫ ߓߊߘߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߛߏ߯ߙߋߟߌ (ߝߏߙߊߗ߭ߌ) ߛߋ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߌߟߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߎ߲߰ߛߎ߲ (ߐߞߛߑߗ߭ߍߣ) ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߘߴߏ߬ ߘߋ߲߬ߞߊ ߛߋ߲߬ߕߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߎ߲߰ߛߎ߲ %߉߈ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌ߫ ߞߣߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߊ߬ ߓߙߍ߬ߦߊ ߘߊ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߌ߫ ߓߊߘߊ߬ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߣߴߏ߬ ߕߘߍ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߓߍ߯ ߕߐ߯ ߘߐ߫ ߸ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐߡߍߛߙߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊߡߊ߲߫ ߁߀ (ߘߙߐߡߍ ߂) ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ߡߎ߬ߣߎ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߞߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߝߐ߫ ߞߍߞߏߖߎ߯ߦߊ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߏ߬ ߞߊ߲߬؟ ߸ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߊ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲ߞߋߦߊߖߎ߮ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߦߊ߬ ߞߊ߲ߞߋߦߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߤߊߞߍ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߡߊ߲߫ ߞߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߛߐ߱ߣߊ߬ߝߙߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߊ߬ ߖߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߊߖߎ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߒ߬ ߓߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߊ ߡߊߞߊ߬ ߕߋ߲߬ ߛߌߣߍ߲߬. ߝߣߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߂߀߁߃ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߢߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ߬ ߞߊߙߏ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ ߞߏߕߌ߮ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߍߛߌߔߊߢ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ ߞߏߕߌ߮ ߕߘߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߛߣߋ߬ߜ߭ߊߟߌ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߘߟߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߓߌߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ (߃߅.߀߀߀߀߀߀߀) ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߐ߲߬ߞߎ߲ߕߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߦߋ߫ ߸ ߥߟߊߞߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߛߋ߫ ߞߌ߬ߘߊߟ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߊߖߌ߫ ߘߋ߲߬ߞߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߍߛߑߔߊߢ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߊ ߟߊߞߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌߟߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫.

ߥߋ߯ߟߋߞߊ߲ ߡߊ߬ߟߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬:[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߘߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߥߟߋߟߌ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߒ߬ ߥߟߌ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߌ߬ߘߊߟ ߸ ߊ߲ ߝߊ߬ߛߏ ߦߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߟߏߟߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߸ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߴߊ߲ ߛߌ߰ ߛߌߣߍ߬ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߒ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫. ߌߛߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫، ߝߊ߬ߓߘߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߘߕߐ߬ߡߐ߲ߠߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߸ ߣߎߥߊߞߌߛߐߕ ߡߙߎߕߊߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߊߦߋߟߌ߫ ߞߏߢߌߡߊ߲߫. ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߂߀߁߉ ߣߍߣߍߓߊ ߂߇ ߸ ߞ.ߜ: ߇߈߄ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߂߂:߁߈ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߝߎߣߎ߲ߛߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߌߛߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫. ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߕߊ߲߫ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲: ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ: ߥߛߊ߬ߘߋ߲߫ ߎߡߊߙߎ߬ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߬ ߗߍ ߘߏ߫ ߦߴߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߗ߭ߋ߬ߙߊߙ ߘߋߝ߭ߟߌߦߊ ߸ ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߖߊߥߟߌ ߡߍ߲ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߘߌ߯ߣߝߊߕߐ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫) ؟

ߊ߲ ߣߴߏ߬ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߂߀߁߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߠߊ߫ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߓߍ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߐߣߊ߬. ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߞߐߣߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߐߣߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߓߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߥߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߙߎߕߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߢߌ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߢߌ߬ߡߊ ؟؟؟ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ: ߋ߬ߋ߬ߋ߰ ߒ ߦߟߌ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߖߐ߫ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߢߌ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߬ ߓߴߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߦߊߘߌ߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߟߊ߫ ߓߊ߲ߓߙߊߡߊߎߘߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߝߊߙߌ߲ ߖߌ߬ߖߋ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߡߊߞߟߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߎߡߊߙߎ߬ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߞߏ߬ߓߊ ߦߴߊ߲ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߡߎߔߑߕߌ߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߦߊ߲߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߒ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߞߊ߲߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߊߊ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫، ߞߟߌߟߌ ߏ߬ ߞߊ߬ ߒ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫. ߒ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߒ ߞߏ߫ ߒ ߘߐ߮ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߝߊߙߌ߲ ߸ ߖߍߣߍ߲ߕߌ߰ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߌ ߢߍ߫ ؟ ߸ ߺ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߒ ߢߍ߫ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬. ߒ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߐ߯ ߒߠߋ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߥߟߊߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߏ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫. ߖߊ߰ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߞߣߍߓߊ ߘߐ߫ (ߔߑߟߊߛ ߘߋ߬ ߟߴߍ߲ߘߋߔߊ߲ߘߊ). ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߙߎߕߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߓߍߟߍ߲ ߣߌ߫ ߡߎ߮ ߜߊߛߌ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߓߌߟߏ߲ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߓߌߟߏ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯ ߞߏ߫ ߡߙߎߕߌ߫ ߘߌ߯ߣߝߊߕߐ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߬ ߕߌ߲ߞߌ (ߖߎߡߊ߫ ߛߊߟߌ) ߞߍ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߗ߭ߋ߬ߙߊߙ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ ߥߊߟߌߦߊߣߍ߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߎ߳ߍߙߑߘߋ ߣߌ߫ ߍߙߑߔߍߡ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߢߍ߫ ߞߏ߫: ߍ߰߹߹߹ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߞߍ ߦߴߌߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐߣߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߡߎߔߑߕߌ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟. ߏ߬ ߞߍ ߒߠߋ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߎ߯ߘߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߒ ߕߟߏ ߦߋ߫ ߡߎ߯ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߴߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߢߍ߫ ߞߏ߫: ߊ߲ ߘߏ߲߬ߕߐ ߟߋ߬ ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߡߊ߬ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ ߕߍߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫. ߒ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߞߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߏ߫ ߞߐߣߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߥߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߎߔߑߕߌ߬ ߸ ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߝߟߍ߫ ߕߏ߭ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߒ ߘߛߍߣߴߊ߬ ߘߊ߲ߥߎ߲ ߠߊ߫ ؟ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߏ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߓߋ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߎ߱ ߜߍ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߠߊ߫. ߺ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߎߡߊߙߎ߬ ߌ ߟߊ߫ ߕߏ߭ ߘߊ߲ߥߎ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎ߬ߕߋ ߡߌ߲߬ ߸ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߎ߬ߕߋ ߡߌ߲߭ ߠߊ߬ ߡߎߔߑߕߌ߫ ߞߊ߲߭ ߘߊ ߟߊ߫. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߝߏ߬ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߌ߰ߟߊ߬ߕߍ߰ ߞߊ߲߬ ߝߐ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߦߓߊ߫ ߝߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫: ߞߏ߫ ߞߐߣߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎߔߑߕߌ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߏ߲ߓߏ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߓߋ ߟߎ߬ ߝߊߣߍ߲߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߌߟߊ ߓߍ߯. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߋ߬ ߞߐߣߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߓߋ ߞߣߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߊ߲ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߸ ߏ߰ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߎ߲߬ ߖߎ߭ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐߣߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߓߌߟߏ߲. ߛ߭ߙߌߞߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ ߞߎߟߎ߲ ߘߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ ߘߌ߫ (ߛ߭ߊߙ ߊ߬ ߞߊߕߙ ߞߊߣߏ). ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߌߢߍ ߘߊ߫ ߦߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ߫ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߘߐ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߥߊ߲߭ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߌߡߌ߲ߣߊ߲ߘߌߦߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߓߌߟߏ߲ ߤߊ߲߯ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲. ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߛߎ ߘߐ߫ ߣߊ߬ߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߓߋ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߒ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߒ ߞߏ߫ ߊ߰ ߘߌ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߓߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐߣߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬. ߊ߲ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊ߬ ߓߊ ߝߊߙߌ߲߫ ߖߌ߬ߖߋ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߀߄ߙߋ߲ ߛߐ߬ߡߊ߬ߘߊ ߝߍ߬߹. ߞߍ߬ߟߍ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߛߐ߰ߡߊ ߀߄ߙߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߖߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐߣߊ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ؟؟؟ ߦߊߘߌ߬ ߊߜ߭ߊߟߌ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ: ߒ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߡߍ߲߫ ߡߙߎߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߦߊߘߌ߬ ߊߜ߭ߊߟߌ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ ߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߊߘߌ ߊߜ߭ߊߟߌ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߟߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߙߎߕߌ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߞߐߣߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߞߊ߬ ߡߎߔߑߕߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߡߙߎߕߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߭ ߟߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߊߘߌ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߓߌ߲ ߠߊߝߎߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߐߛߌߡߐߛߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߦߊߘߌ߬ ߊߜ߭ߊߟߌ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ؟ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߎ߲ߓߞߎߕߎ߫. ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߙߎߓߊ ߘߏ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߡߍ߬ߣߍ߲ߕߐ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊ߬ ߝߊ߲߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߓߊߟߌ߫ ߝߊ߲߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߌ߫ ߸ ߍߙߍߝߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߘߐߝߐ߰ߓߍ߫ ߞߏ߫ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ ߦߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߊ߬ߥߟߌ ߣߌ߫ ߖߌ߰ߕߍ߮ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߤߊ߲߯ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߖߘߌ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬. ߓߊ ߦߊߘߌ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߍ߮ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߦߊߘߌ߬ ߕߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߸ ߦߊߘߌ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߖߐ߲߬ߞߎ߲ߕߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߛߓߍ ߛߓߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߝߊߙߊ߲ߛߎߥߊ߫ ߏߟߊ߲ߘ ߡߊ߬ ߥߟߊߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߣߐ߫. ߢߌ߬ߣߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲: ߢߌ߬ߣߌ߬ߞߊ߬ߟߌ: ߥߛߊ߬ߘߋ߲߫ ߎߡߊߙߎ߬ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߬ ߸ ߦߊߘߌ߬ ߊߜ߭ߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߢߌ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߥߏ߬ߘߌ߬ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߦߊߘߌ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ؟؟؟ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ: ߦߊߘߌ߬ ߊߜ߭ߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߥߏ߬ߘߌ߬ߘߋ߲߫ (ߔߌߦߐ߲) ߕߍ߫ ߦߊߘߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߊߘߌ߬ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߫ ߞߟߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߍߛߑߕߙߊߕߋߗ߭ߌ ߔߏߟߕߌߞ). ߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߦߊߘߌ߬ ߡߊ߫ ߞߌ߬ߘߊߟߌ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߦߊߣߵߊ߲ ߞߎߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߒ ߕߌ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ߗߌߡߎ߲߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߝߐ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߓߌ߫ ߣߌ߫ ߛߊߙߌߞߏߖ߭ߌ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߝߊߙߌ߲߫ ߞߘߊߝߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߥߊߘߌ߫ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߌ߬ߘߊߟߌ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߘߊߟߌ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߖߐ߲߫ ߠߋ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ؟ ߸ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߯ ߜ߭ߊߡߎ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜ߭ߊߡߎ߲߫ ߠߋ߬ ߜߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߌ߬ߘߊߟߌ߬ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߊ߬ߗ߭ߌߡߎ߲߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߲ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߍߡߑߣߋߟߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߘߊߟߌ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߦߊߘߌ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߘߊߟߌ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߛߋ߲߬ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߥߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߌ߬ߘߊߟߌ߬ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߡߊߓߌߣߍ߲ (ߏߕߊߗ߭ߌ) ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߥߊߘߌ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߞߎ߲߬. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߣߋ߬ߦߌ߬ߓߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߦߊߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߛߍ߬ߓߍߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߥߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߵߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߏ߬ߛߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߓߎߛߊ߫. ߍߡߑߣߋߟߊ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߌ߬ߘߊߟߌ߬ ߦߊߘߌ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߏ߲ߞߏ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߍߡߑߣߋߟߊ ߢߍߞߎ߲ߧߊ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߦߏߡߌ߬ ߍߡߑߣߋߟߊ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߢߍߞߎ߲ߧߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߓߟߏ߫ ߞߣߐߝߋ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬. ߒ ߧߋ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߓߌ߬ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߊ߲߬ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߙߌߛߑߕߊ߲߫ ߏߙߌߦߊ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߞߟߍ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߛߓߊ߬:

ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߝߟߐ: ߗߍ߬ߥߎߟߋ߲߫ ߘߙߊ߬ߡߋ ߕߌ߲߬ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲ ߠߊ߫ (ߏߕߍߟ ߘߋ߬ ߟߴߊߡߕߌߦߋ) ߸ ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߦߋ߲߬ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߊ ߓߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߘߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߴߌ ߓߟߏ߫ ߦߊ߲߬. ߊ߬ ߟߏ߲ ߝߐ߬ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߗߊߡߎ߬ ߞߊ߬ ߒ ߕߊ߬ ߒ ߕߍ߮ ߡߊ߬ ߓߊ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߒ߬ ߕߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߓߌ߬ ߸ ߌ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߥߛߊ߬ ߝߋߎ߫.

ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߒߠߋ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߥߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߓߘߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߊ߬ߣߋ߲߬ߞߋ ߡߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߸ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߞߊ߲߫ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߋߙߌ߫ ߕߎߥߊߙߍߜ߭ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ ߕߊ߬ ߦߌߟߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߕߌ߰ߦߊ (ߏߕߣߏߡ) ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߦߏ߫ ߞߙߐߛߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߲ߠߎ߬ ߓߘߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬. ߗߍ߭ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫. ߊ߲ ߞߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߦߊߘߌ߬ ߊߜ߭ߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊߛߐߘߐ߲: ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߊ߬ߗ߭ߌߡߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߘߊߟߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߦߊߘߌ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߥߊ߭ ߘߐ߫ ߸ ߦߊߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߗߍ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߙߵߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߙߊ߬ߣߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߡߍߞߍ߭ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߛߌ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߌ߬ߘߊߟߌ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߸ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߐߝߟߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊߜ߭ߋߟߐߞߎ߬ ߘߌ߫، ߞߎߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߓߴߦߋ߲߬ ߒ ߘߊ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߓߌ߬. ߊ߬ ߓߐߣߍ߲ ߊߜ߭ߋߟߐߞߎ߬ ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߕߋߛߊߟߌߕ ߕߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߛߍ߫. ߦߏߡߌ߬ ߍߡߑߣߋߟߊ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߍߡߑߣߋߟߊ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߐ߬ߘߐߐ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߬ߘߏ߲߬ߜߊߟߌ ߛߊ߲߬ߛߊ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߟߏߖߎ߮ ߏ߬ ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߜߊߘߌ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߍߡߑߣߋߟߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߊߘߌ߬ ߊߜ߭ߊߟߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߍߡߑߣߋߟߊ ߡߊ߬. ߦߊߘߌ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߋ߬ ߘߌ߫ ߞߌ߬ߘߊߟߌ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߞߌ߬ߘߊߟߌ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߍߡߑߣߋߟߊ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߔߋߎ߫. ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߋߥߎ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߘߌ߫ ߞߏ߫: ߞߣߍ ߓߘߊ߫ ߘߓߐ߫ ߡߐ߲߬ߛߐ߲߬ߓߊ ߢߍ߫. ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߜ߭ߊ߬ߥߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߎ߲ߓߞߎߕߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߦߊߘߌ߬ ߞߊ߬ ߡߎߖߊߥߏ ߟߊߘߊ߲߫ ߜ߭ߊ߬ߥߏ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߜ߭ߊ߬ߥߏ߬ ߝߎߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߙߍߓߐߙߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߣߌ߫ ߕߡߊߛߍߞ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߘߏ߲ߒߠߊ ߘߌ߫ ߢߊ ߺ ߊ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߡߎߖߊߥߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߴߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߍߡߑߣߋߟߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߡߎߖߊߥߏ ߞߊ߬ ߍߡߑߣߋߟߊ ߜߍ߲߫ ߜ߭ߊ߬ߥߏ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߎߞߘߎ߫. ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߌߘߌ߬ ߣߌ߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߞߍ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߌ߱ ߕߍ߰ ߞߊߘߌ߫ ߘߊ߫ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߸ ߊ߬ߟߋ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߍߣߵߊ߬ ߕߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߓߴߊ߬ߟߋ ߟߐ߬ߦߙߌ ߓߘߊ߫ ߕߍ߰ ߜߊߘߌ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߍߡߑߣߋߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߝߊ߲߬ ߘߏ ߝߍ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߵߊ߲ ߛߊ߬ߥߏ ߘߐ߫ ߢߍߡߌߘߊ߫ ߢߊ߫ ߣߐ߯ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߓߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߝߌߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊߡߊߘߎ߫ ߊߦߊ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫. ߒ߬ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߝߐ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎ߬ߛߌ߫ ߞߏ߬ߣߍ߲ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߘߊ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߘߌ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߸ ߓߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߍߡߑߣߋߟߊ ߓߘߊ߫ ߦߊߘߌ߬ ߓߟߏ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߜߍ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߴߊߡߊߘߎ߫ ߊߦߊ ߓߟߏ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߝߊߦߌߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߞߐ ߓߍ߯ ߕߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߦߊߘߌ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߲߬ߛߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߍߝߑߘߋߑߍߙ ߕߘߍ߬ ߜߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߘߎ߫ ߟߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߋ߫ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ ߞߏߔߊߡ ߣߌ߫ ߍ߲ߡߑߔߋߝ߭ߍߑߘߋ ߓߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߣߌ߫ ߍߝߑߘߋߑߍߙ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬، ߏ߬ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߞߏߔߊߡ ߣߌ߫ ߍ߲ߡߑߔߋߝ߭ߍߑߘߋ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߣߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߡߐ߱ ߓߐߕߊ ߕߘߍ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߍߝߑߘߋߑߍߙ ߕߊ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ߫ ߏߟߊߐߘߌ߬ ߞߣߐߘߐ߬ߝߟߌ߬ ߓߊߞߍ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߣߴߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ ߟߊ߫ ߦߊߘߌ߬ ߞߊ߲߬ ߛߍ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߋ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߓߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߊߘߌ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߣߌ߲߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߢߊ߫ ߟߐ߲߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߦߊߘߌ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߘߌ߫ ߞߘߊߎ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߦߊߘߌ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߘߌ߫. ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߕߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߲ ߣߌ߫ ߊ߲ߣߌߛߊߙߘߌߣߌ߫ ߕߍ߫ ߸ ߛ߭ߍߞ ߡߏߘߌߓߏ߫ ߖߙߊ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ ߏ߬ ߕߍ߰ ߜߊߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߥߎߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬. ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߍߣߍ߲ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ߞߎ߲ߕߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲߫ ߒߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߍߡߑߣߋߟߊ ߞߐ߫ ߡߙߎߕߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߞߌ߬ߘߊߟߌ߬ ߸ ߓߴߊ߬ߟߋ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߤߊߡߌ߲ߣߊ߲ߞߏ ߢߍߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߓߴߊ߬ ߣߊ߬ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߘߐߕߟߊ߫. ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߕߊ߯ ߞߘߊߡߊߣߍ߲ ߡߍ߲ ߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߊ.ߟ.ߘ. ߛߌ߲ߘߌ ߟߊ߫: