ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߒߞߏ ߘߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߟߍ߬ ߜ߭ߙߊߘ ߡߟߌߕߍߙ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊ ߟߎ߫. ߞߊ߬ߔߏ߬ߙߊߟ –> ߛߏ߬ߝߊ߬ߟߋ߲

ߛ߭ߍߙߑߗ߭ߊ߲ –> ߛߏ߬ߝߊ
ߛ߭ߍߙߑߗ߭ߊ߲߫ ߛ߭ߍߝ=ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲

ߊߛߴߔߌߙߊ߲=ߝߌ߬ߙߏ߲߬ߓߊ߮

ߊߛߑߗ߭ߎߘߊ߲=ߛߏ߬ߝߊ߬ߥߣߊߟߋ߲
ߊߛߑߗ߭ߎߘߊ߲߫ ߛ߭ߍߝ=ߛߏ߬ߝߊ߬ߥߣߊ 

ߛߎߟߋߕߑߣߊ߲=ߘߊ߯ߕߌ߮ ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ߕߑߣߊ߲=ߘߊ߯ߕߌ߮

ߞߊߓߌߕߍߣ=ߢߍߡߌߘߊ 
ߞߐߡߊ߲ߘߊ߲=ߡߙߊ߬ߓߊ߮ 
ߟߋ߬ߕߑߣߊ߲߫ ߞߟߏߣߍߟ=ߝߊߙߌ߲ ߘߊ߯ߕߌ߮
ߞߟߏߣߍߟ=ߝߊߙߌ߲
ߗ߭ߣߋߙߊߟ=ߞߟߍ߬ߕߌ߮
ߗ߭ߣߋߙߋߟ ߘߋ߬ ߓߙߌߜ߭ߊߘ=ߘߊ߯ߟߋ߲ ߞߟߍ߬ߕߌ߮
ߗ߭ߣߋߙߊߟ ߘߋ߬ ߘߝ߭ߌߗ߭ߌߦߐ߲=ߘߊ߯ߓߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߮

ߗ߭ߣߋߙߊߟ ߘߋ߬ ߞߐߙ=ߘߴߊߙߑߡߋ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߞߟߍ߬ߕߌ߮

ߗ߭ߣߋߙߊߟ ߘߊߙߑߡߋ=ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߘߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߮

ߡߊߙߴߛ߭ߊߟ=ߜߘߋߕߌ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߋ߬

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]