ߊߡߊߘߎ߫ ߤߦߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߯

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߊߡߊߘߎ߫ ߤߦߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߯

ߞߐߕߐ߮:Amadou Sanogo 2012.png
ߊߡߊߘߎ߫ ߤߦߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߯ ߂߀߁߂ ߘߐ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮
 ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߍ߯ߦߊ ߣߌ߫ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߞߊ߬ߝߏ  ߟߊߓߘߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ .

߂߀߁߂ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ - ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߕߍߟߊ ߘߐ߫( ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߞߙߊߓߊߣߍ߲)ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ ߞߘߐ߫.

ߢߍߘߐߓߌߟߊ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎߙߋ߫

ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߖߐ߲߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ߞߊ߲ߕߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ߘߐ߬ߓߌߟߊ

ߞߊ߲߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߟߌ߬ߕߐ߮ ߊߡߊߘߎ߫ ߤߦߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߯

ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߘߊ ߁߉߇߂

ߡߏߦߌ߫ ߦߙߐ ߛߋߞߎ߫ ߡߊ߬ߟߌ

ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ

ߓߊ߯ߙߊߘߊ ߛߏ߬ߝߊ

ߣߊߡߎ߲ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ:ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߓߘߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ (ߥ ߝ ߞ ߓ ߟ ߞ)ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫ (ߛߋ-ߍߣ-ߍߙ-ߘߋ-ߍߙ-ߋ)


ߢߣߊߡߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ߛߋߞߎ߫(߁߉߇߂) ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߛߍߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߊ߰ ߊ߬ ߣߊ߫ ߘߋ߲ߡߊ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.ߡߛߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߛߓߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߓߟߏ߫. 

ߡߊ߬ߟߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߛߏ߬ߝߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߢߍߡߌߘߊ߫ ߟߋ߬.ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ ߢߍߥߟߊ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߍ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߟߊߞߐ߯ߟߌ ߁߉߉߈ ߣߌ߫ ߂߀߁߀ ߕߍߟߊ ߘߐ߫.ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫ ߂߀߀߇ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߡߊ߬ ߂߀߀߇ ߌߡ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߦߊ߫ ߦߋ߲߬ߕߋߞߑߛߊߛ. ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߟߌߟߊߘߌߦߊ߫ ߟߊߞߐ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ߊߙߌߖ߭ߏߣߊ߫ ߞߵߏ ߞߎ߲߬ߕߍ߬ ߂߀߁߀ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌߖ߭ߌߐߙߑߖ߭ߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߡߊ߬ߞߟߍߘߋ߲ߧߊ ߛߋߘߊߕߌ߯ߦߊ ߞߊߡߊ߬.

ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߢߍ߫ ߛߊ߬ߣߐ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫߸ߢߍߡߌߘߦߊ ߖߊ߬ߟߊ ߞߘߐ߫߸ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߞߊߙߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߲ߜ߭ߌߟߋߞߊ߲ ߘߐ߫. 

߂߀߁߂ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߟߌ߬ߞߊ߬ߟߐ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲߫ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎߙߋ߫ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ،ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊߓߌߟߊ ߘߌ߫߸ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߝߊߕߐ߫ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߙߎ߬ߘߊ߬ߡߍ߬ ߡߙߎߕߌ ߟߎ߬ ߘߊ ߦߋ߫ ߝߎߟߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫.

ߝߊ߬ߛߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߞߐ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߍߣߍ߲ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߎ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߎ߲ ߘߌ߫߸ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߛߐ߬ߙߐ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐߟߌ ߞߎ߬ߡߊ߬ߘߌ߫. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߊߛߌ߰ߓߊߟߌߦߊ ߏ߬ ߕߍߡߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߟߊ߫ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ߓߙߎ߬ߘߊ߬ߡߍ߬ ߡߙߎߕߌ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߞߊ߬ߞߌߘߊߟ،ߜ߭ߊ߭ߥߏ߬ ߣߌ߫ߕߡߐߔߑߕߎ߫ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ߸ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫.

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߌ ߛߘߊߘߐ߫߸ߛߊ߬ߣߐ߮ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߞߍ߫߸ߛߊ߫ ߝߙߍ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߖߊ߭ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬. ߡߍ߲ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߖߏߣߊ ߘߌ߫߸ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߐ߲߬ߞߎ߲ߘߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߡߊ߬. ߕߟߋ߬ ߄߀ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߖߍߦߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬.