ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߯ߙߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߯ߙߏ߫

ߘߐ߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌߟߊ ߖߌ߬ߣߍ߫

ߝߏߘߋ ߓߊ߯ߙߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄ ߁߉߇߆ ߞߛߌ߬ߘߎ߮،ߖߌ߬ߣߍ߫ ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߡߙߊ߬ ߘߐ߫،ߘߐ߬ߞߟߌ߫ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߊ ߣߌ ߘߐ߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߟߋ߬.

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߍ߰ߜߍ߬ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߘߌ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߏߙߌ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫( ߥߊ߬ߟߌߦߎ) ߊ߬ ߡߐ߬ߣߍ߲ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߋ߬ ߘߊߞߘߐ߫߸ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߯ߙߏ߫ ߦߋ߫ ߝߌߟߊ-ߡߊߣߋ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊߟߌߟ ߓߊ߯ߙߏ߫،ߊ. ߣߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߡߊ߬ߕߍߣߍ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߬، ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߯ߙߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߛߌ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ،ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲

.

ߊ߬ ߦߙߊ߬ߓߌ߬ ߘߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߝߕߌߣߍ߲ ߸ߊߓߎߓߞߊߙ ߘߌ߲߬ߓߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߛߋ߫.ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߯ߘߌ ߢߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߁߉߇߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬.

ߘߞߋ߬ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌߟߡߊߛߙߋߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߢߣߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߓߊߟߌ ߣߌ߫  ߟߎ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌߟߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߘߐ߲ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߸ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߢߣߊߕߍ߮ ߘߐ߫…. ߖߊߥߙߊ ߦߴߏ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫( ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߊ ߔߊ߬ߙߌ߬ )

ߝߏ߲߬ߝߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߝߐߟߌߝߋ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߖߋ߲߬ߓߋ،ߣߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲،ߣߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߌߛߍ߲. ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ߞߣߐ ߓߍ߯ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߝߏߘߋ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߟߏߞߊ߬،ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߓߐߟߌ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߥߟߏߛߟߎ ߞߣߐ߫،ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌߣߍ ߦߏ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߟߊ߫ ،ߝߏߘߋ ߞߵߊ߬ ߕߍߛߘߌ߬ ߊ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߟߊߛߌ߲ ߛߙߊ߬ߟߏ߲ ߡߊ߬ ߁߉߈߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߐߟߑߝߍ ߝߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊߕߏߟߊߞߌ߫ ߢߍߓߊ߮ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߅ ߞߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߰ߡߎ߲ ߦߋ߲߬ ،ߏ߬ ߡߴߊ߬ ߓߐ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫. ߁߉߈߅ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߌߦߊ ߡߊ߲ߞߋߔߊ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫.

ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߏ߬ ߞߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߓߏ߲ߜ߭ߌ ߡߊ߲ߞߋߔߊ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲ ߛߘߍߞߙߎ ߘߐ߫ ،ߥߛߎ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ،ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߕߘߍ߬ ߓߊߖ߭ ߝߐߟߊߞߏ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߖߌ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߜߗ߃߀ ߝߟߐ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߊ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߖߊ߰ߟߋ߲ ߘߏ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߟߊ߬ߡߊ߬ ߖߏ߲ߞߊ߲ ߓߏ߲ߜ߭ߌ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߎߓߋߛߏߓߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫.

ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ߝߏߘߋ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߌ߲߬ߖߊ߲߫ ߠߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߢߙߊ߬ ߥߣߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߣߍ߫ ߜߐߞߎ߫ ߦߏ߫( ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ،ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߲ߖߊ،ߛߊߟߍߝ ߞߋߕߊ߬…… )ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߥߙߍ ،ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ( ߓߊߖ߭ ߝߐߟߊ) ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߌߞߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߔߊ߬ߙߌ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߘߌ߫ ߁߉߉߀.

ߔߊ߬ߙߌ߬ ߓߊߖ߭ ߘߞߋߘߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߗߍߢߊߥߙߍߦߟߊ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߖ߭ߎߞ ߡߋߟߏߘߌ߫ ߟߎ߬ ߝߐߛߋ߲ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߦߊ. ߞߊ߬ ߛߞߎߛ ߣߌ߫ ߖߟߎ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߦߊ ߞߊ߬ ߕߍ߲ߔߏ ߛߌ߲ߘߌ߫ ،ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ߠߊ߫-ߡߊ߲߬ߘߋ߲-ߖ߭ߎߞ( ߊߝߙߏ-ߖ߭ߎߞ-ߡߊ߲ߘߋ߲) ߦߏ߫ ߊ߬ ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߗߏ߮ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫: ߒߠߋ߫ ߕߍ߫ ߖ߭ߎߞߑߦߟߊ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߘߌ߬ ߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߝߐߟߌ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߕߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫

"ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߦߊ ߝߊ߬ߘߌ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫߹ ߒ ߤߊߡߌ߲߫ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߍ߰ߘߏ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߕߙߊ߬ߦߊ"

ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߛߘߊߡߊ[[ߛߟߊߕߌ߮]] ߝߟߌߔ ߜ߭ߋߖ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ،ߞߊ߬ ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߯ߙߏ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߟߏ߫ ߕߐ߲ߛߐ߲ ߝߟߐߝߟߐ ߓߟߏߦߊ߸ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߞߍ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߂.ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߘߊߞߘߎ߬ߛߘߊ ߘߴߌߞߘߐ߫. ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߞߊ߰ߙߡߊ. ߟߊߛߴߊ߬ ߡߊ߬ :ߦߟߌߘߏ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ ߓߍ߯ ߢߍߕߊ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫. ߏ߬ ߟߋ߬ ߛߟߏ ߕߐ߲ߛߐ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߟߏߦߊ ߝߏߘߋ߫ ߓߟߏ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߔߌߟߊߛߐ߲ ߛߟߊߕߌ߮ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߞߣߐ߫( ߛߌ߬ߟߊ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌ ߟߊ ߸ߊ߬ ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߏ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ "ߒ ߝߊ߬"

ߛߓߍߒߕߊ߲،ߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߛߘߊߡߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߏߟߋߡߌߘߋ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߔߌߟߊߛߐ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߖ߭ߌߞ ߛߌߛߑߕߍߡ،ߏ߬ ߓߟߏߦߊ ߘߊ߫ ߁߉߉߃ ߣߌ߫ ߁߉߉߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲ߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߍ߰ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߟߏ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߕߐ߲ߛߐ߲ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߁߉߉߈ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߦߙߌߞߌߞߌ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߛߐ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊߝߟߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߏ߬ߘߊ߲߬ߛߏ߫ ߘߌ߫( ߜ߭ߊߓߐ߲)߂߀߀߀ ߟߊ߫ ߸ߊߝߙߌߞߊ ߣߎ߳ߣߋߙߏ ߁) ߞߎߡߊߛߏ ߓߟߏ߫.