ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߲ߖߊ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߲ߖߊ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߅ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1937 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ1977 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߲ߖߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߦߊ߬ ߖߏߣߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߡߊ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߐߟߌߝߋ߲ ߠߎ߬ (ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ) ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߕߊ ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߞߘߐ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߝߐߟߌߝߋ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫: ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬߸ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ..߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߡߌߣߌ߲ߡߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߘߏ߫ ߟߊߢߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌߣߊ߲ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬.