ߛߌ߬ߓߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߌ߬ߓߌ߫
ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߂߂′߃߂″N ߈°߂߀′߆″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߛߌ߬ߓߌ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߕߌ߫ ߣߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߛߌ߬ߓߌ߬ ߛߏ ߦߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߊߝߍ߬ ߞߎߘߍ߫ ߅߀ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߓߌ߫ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߛߓߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߎ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲߫ ߁ ߀߀߁ (ߓߋ߬ߝߘߍ߬ ߁߀߀ ߀߀߀) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߏߘߊ߫ ߂߁ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߓߌ߬ ߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߛߓߌ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߲߭ߞߣߐ߫߸ ߛߓߊߞߙߐ߫߸ ߖߌߛߎߡߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߞߟߊ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߛߓߊ߬ ߜߘߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐ߫߸ ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߛߍ߲ߘߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߐߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߡߊ߬ ߞߌ߲߬ߘߊ߬ ߓߊߖߎߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲ (ߞߊ߬ߓߌߟߊ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߌ߲߬ߘߊ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߛߓߌ߬ ߕߐ߮ߓߐߟߌ ߡߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬. ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߓߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߟߐߦߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߏ߲߬ߘߊ ߕߟߋ߬ߓߐ߸ ߛߓߌ߬ߞߙߎ ߟߊ߫


ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߘߏ߲߬ߘߊ (ߞߊ߬ߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ߘߊ)߸ ߊ߬ ߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߛߌ߬ߓߌ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߕߍߡߊ߫ ߥߛߎ ߘߐ߫. ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߓߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߕߋߙߌ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߘߌ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߌ߬ߓߌ߫. ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߛߎߘߊ߲߫: ߣߍ߰ߓߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲߸ ߓߎ߬ߙߋ߬, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߌߢߍ߫ ߞߟߊߓߍ߲. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߝߍ߬ ߛߌ߬ߓߌ߫: ߛߌ߬ߓߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫߸ ߣߎ߲߰ ߡߊ߲ߛߊ ߕߊߓߏ߲߫ ߥߣߊ߬ߝߊߙߊ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫߸ ߊ߬ ߕߍߣߍ߲ߘߋ߲, ߛߌߦߙߊ߫ ߞߎߡߊ߲ ߖߓߊ߬ߕߍ߫߸ ߝߊ߬ߥߏߣߌ߲߫ ߖߙߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫߸ ߘߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߸ ߛߏ߰ߟߏ߲߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ, ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߍ߫ ߢߐߢߐ߲ ߘߐ߫߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߞߙߌߣߊ߬߸ ߟߊ߬ߗߌ߬ߙߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߙߌߣߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ ߞߎ߬ߙߎ ߞߎ߲߬ߕߍ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߏ߲߬ߘߊ ߟߛߍ߫ ߞߓߊ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߠߊ߫߸ ߥߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߥߎ߬ߙߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߘߐ߬ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߖߛߎߘߐߕߐߘߐ߲ ߠߊ߫. ߁߉߆߅ ߣߌ߫ ߁߉߆߇ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߓ.ߘ.ߔ.ߊ / B.D.P.A ߡߍ߲ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߏ߲߬ߘߏ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߐߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߟߊߥߙߎߞߌ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߛߣߍ߬ߞߍ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߜߘߌ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ߬ ߘߋ߲ߓߦߊߕߌ߯ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ (ߛߌ߬ߓߌ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߠߊ߫). ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߏ߬ ߟߊߛߌ߲߫ ߘߊ߫ ߗ߭ߊ߲߭ ߡߋߣߌߦߍߙ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߛߍ߬ߣߍ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ߸ ߏ߬ ߕߐߘߐ߲߫ ߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ (ߖߌ߰ߛߌ߮ ߘߊ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ) ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߓߟߏ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߕߌ߰ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫ ߛߊ߲߭ ߂߀߀߄ ߠߊ߫߸ ߓߎߙߊߡߊ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߸ ߊߘߋߡߊ߫-ߔߊߛߗ߭, ߂߀߀߉߸ ߞߊߣߌ߲ߡߊߜ߭ߊ߲ ߞߡߊ߬ߙߊ ߍߙ ߔߋ߫ ߍߡ ߆߲

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߓߎ߬ߜ߭ߎ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߫ ߝߊߟߋ߲ߢߐ߲߰ߠߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߕߐ߬ߡߊ߸ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߫ ߟߊߛߓߊߕߌ ߗߋߘߊ߸ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߸ ߘߍ߰ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߕߊ߭ ߘߐ߫ (ߓߊߟߏ߸ ߡߝߊ߬ߦߙߐ߸ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߸ ߛߌ߬ߓߏ߲)߸ ߞߊ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߘߐߜߍߕߊ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫. ߕߊ߲ߓߊ߲ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߬ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߞߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߝߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߓߐ߫ ߞߙߎ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߟߎ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬߸ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߛߏ߯ߙߏ ߣߌ߫ ߘߐ߲߭ ߡߊߗߍ߲߰ߣߌ߲ ߘߐ߫. ߢߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߱ߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߓߍ߲߭ ߘߊߞߘߐ߫. ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߛ.ߘ.ߞ ߤߍߟߑߝ߭ߋߕߊߛ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬.

ߢߊ߰ߢߊ߮ ߣߌ߫ ߟߐ߯ߓߊߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߓߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߯ߓߊߟߐ߸ ߂߀߀߂ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫.

ߖߍ߲ߖߍߣߌ߫ ߕߌߦߍ߲ߘߙߊ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߄߲߸ ߂0߁߁ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫ ߖߋ߲ߖߋߣߌ߫, ߛߌ߬ߓߌ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߇ ߟߊ߫.

ߞߏߙߌߛ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߢߊ߰ߢߊ߮߸ ߝߍߛߑߞߏߙߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬ ߛߌ߬ߓߌ߫߸ ߂߀0߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫.

ߞߐߡߎ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߟߋ ߝߊ߲ߛߟߎ ߘߏ߫߸ ߛߌ߬ߓߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߢߞߍߡߊ߬ ߞߎߙߊ߲ ߡߍ߲ ߛߌ߬ߓߌ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߟߊ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߢߊߡߌߟߏ߸ ߛߌ߬ߓߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫