ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߏ߰ߟߏ߲߫ ߞߐ߲ߘߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߞߐ߲ߘߍ߫߸ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߞߘߎ߬ߡߊ߸ ߛߏ߰ߟߏ߲߫ ߗߋ߬ߖߎ߮߸ ߛߜ߭ߏ߬ߟߏ߲߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߥߟߊ߫ ߛߜ߭ߏ߬ߟߏ߲߫ ߖߊ߬ߙߊ߫߸ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߐ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ ߡߛߏ߫ ߞߊ߬ߡߌ߬ߛߊ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߛߌ߰ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߕߎߙߊߡߊ߲߫ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߞߊ߲ߞߋߖߊ߲߫ ߠߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߝߊ߲߭ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ ߡߊ߬ ߞߏ߲ߞߢߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߡߏߦߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߡߙߊ ߘߐ߫[߁].

ߘߌߣߍ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߝߘߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߰ߟߏ߲߫ ߡߐ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߡߛߏ߫ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߡߌ߬ߛߊ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ ߘߏ߫. ߕߎߙߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߋߖߊ߲߫ ߠߎ߫ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߘߏ߫ ߣߊ߰ߛߊ߬ (ߛߌ߬ ߡߛߏ) ߝߊ߰ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߡߛߏ߫ ߛߊ߭ ߡߊ߬߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߓߍ߯ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߣߊߕߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߫ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߋ߲߫ ߡߴߊ߬ ߡߊߣߐ߬ ߟߊߝߋ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߐ߬ߣߍ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊߙߋ߲ߡߊ߲߰ ߡߊ߬ ߞߏ߲ߞߢߊ߫ ߥߟߊ߫ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫[߂].

ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߭ ߢߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊߡߊ߫ ߘߊ߲ߕߍ߯ߟߌ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߛߍߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߓߊߏ߬ ߓߟߏߟߊߝߍߣߍ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߏߝߴߊ߬ ߢߣߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫, ߊ߬ ߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߐ߯ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߢߣߊ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߓߊߏ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߬ߦߊ߬ ߞߎߓߋ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߢߐߞߏ ߟߐ߯ߟߊ߫.

ߞߢߐߡߊߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߡߊ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߬ߠߊ߬߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߏߟߏ߲ ߣߴߊ߬ ߞߏߡߊߢߊ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫[߃]߸ ߣߊߙߋ߲ߡߊ߲߰ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߜߊ߲߯ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫. ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߝߐߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߢߐߞߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߫ ߕߎ߲߰ ߠߊ ߟߋ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫.

ߛߏ߰ߟߏ߲߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߊߙߋ߲ߡߊ߲߰ ߠߊ߫߸ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫.

ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߡߊ߬ߘߊ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߢߡߊߣߐ߯ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߓߏ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߢߊߛߎߡߊߞߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߞߎ߲ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߡߌ߬ߛߐ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߓߘߊ ߖߘߋߓߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߍ߲ ߡߊ߬ ߘߊ߲߬ߞߙߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߕߊߓߏ߲߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߞߎ߲ߓߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߕߏ߲ ߖߌ߰ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߘߐ߫ ߜߌߜߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߦߟߍߡߊ߲ ߣߌ߫ ߝߢߐ ߜߍߟߍ߲ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ ߛߓߏ߬ߘߊ߬ߥߎ߲߬ߓߊ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ߫ ߔߙߌ߫߹ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߭ߡߊ߬ ߡߌߛߊ߫ ߕߎ߲߬ߞߊߙߊ߫ ߡߊ߬[߁].

ߊ߬ߟߎ߫ ߥߊߣߍ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ߦߊ ߞߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߆ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߢߊߣߌ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߟߐ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߟߊ߫: ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߖߊ߬ߘߊ߫ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߞߛߌ߬ߞߛߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߣߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐߖߌ߱ ߡߊ߬; ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߏ߰ߟߏ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߣߌ ߡߊߘߊ߲ߞߊ߫ (ߣߌߡߊߘߊ߲ߞߊ߫)߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߛߎ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߓߊߘߍ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߓߟߏ߫ ߁߂߃߅ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߬ߦߌ ߘߊ߫ ߛߏ߫.

ߘߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߰ߟߏ߲߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߊߙߋߡߊ߲߰ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫:

  • ߛߏ߰ߟߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬: ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߘߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߙߌߣߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ߦߊ ߟߊ߫.
  • ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߞߏߟߏ߲ߞߊ߲߫: ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫.
  • ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߦߡߊߙߌ߫ ߥߟߊ߫ ߖߡߊߙߎ߫: ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߏߣߌ߲ߛߙߋ ߣߌ߫ ߤߌߣߟߊ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߐ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߐ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߕߏ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߫. ߤߊ߲߯ ߓߌ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߐ߬ ߟߴߊ߬ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߞߏ߫; (ߦߡߊߙߌ߫ ߟߋ߬߸ ߡߊߙߌ߫ ߦߊߡߊߙߌ߬ ߦߏ߯߹߹߹).

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߫

  1. ߁.߀ ߁.߁ ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐߘߐ ߓߍ߯ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫.
  2. ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߋߟߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߐߘߍ߫
  3. ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߏ߲߸ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߢߐߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫