ߞߊ߲߬ߝߐ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߦߟߌߟߊߖߌ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߕߊ߫ ߡߊ߬ߜߟߌ߬ߦߊ߬ߕߊ߫ ߝߊ߬ߓߘߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߐ߫ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫: ߛߟߊߕߌ߯ ߞߊ߲߬ߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߊߡߊߘߎ߫ ߒߔߊߕߋ߫ ߓߊ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߊ߬ ߞߏ߫ :( ߞߏ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߓߍߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ) ߣߌ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߊ߰ ߘߐ߯ ߝߐߟߌߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߴߊ߬ ߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߓߏ߲ߕߏ߲ߓߊ߲ߕߊ߲߫ ߥߙߊ߬ߞߏ߬ ߖߎ߮ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߊߕߌ߯ ߘߊ߲߬ߞߘߐ߬ߓߊ߫ ߤߌߣߊߟߊ߲ߘߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߒ߬ ߘߌߣߊ߬ ߣߌ߲߬ ߘߐߕߋ߬ ߞߊ߬ ߢߊ߬. ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߓߎߦߌ߯.

ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߡߊ ߞߵߊ߲ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߲ ߘߏ߲߭ ߢߍ߫ ߞߎߡߊ ߛߍ߲ߓߍ ߞߣߐ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߛߟߊߕߌ߯ ߒߔߊߕߋ߫ ߓߊ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߓߘߊ߬ߞߏ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߓߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߦߊ߯ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ ߕߐ߭ ߞߴߏ߬ ߘߐߛߘߊ ߟߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߦߟߌߡߊߟߐ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߞߍ߲߬ߠߊ߫ ߖߙߌ߫ ، ߣߌ߫ ߡߊߕߌ߯ ߔߏ߲ߞߌ߲߫ ߘߊ߲߬ߞߘߐ߬ߓߊ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߬ ߣߌ߲߬:

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߬ߟߊ߬ߣߍ߲"

߁߭_ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߒߔߊߕߋ߫ ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰ ؟ ߞߊ߲߬ߕߎ߲߯ ߸ ߌߟߋ ߕߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߞߙߐߛߌ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߎ߲߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊߕߙߍ߬ߕߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߝߊ߲ ߡߊ߬ ؟ ߂߲_ ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߍߟߊ ߸ ߌ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߎߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߟߊߞߎߣߎ߲ߟߊ߲߫ ߘߌ߫ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߰ߣߍ߲ߞߐ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ؟ ߞߊ߲߬ߕߎ߲߯ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߌ ߕߊ߫ ߜߋ߲߬ ߘߐ߫ ؟

ߢߺߌ߬ߺߣߺߌ߲߬ߺߞߺߊ߬ߺߟߺߌ߬ ߝߺߟߺߐ ߖߺߋ߬ߓߌ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߺߌ߬ߺߣߺߌ߲߬ߺߞߺߊ߬ߺߟߺߌ߬ ߝߺߟߺߐ ߖߺߋ߬ߺߓߺߌ"

ߊ߬ ߢߍߓߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߣߐߡߊ߫ ߝߐ ߟߐ߲߫(ߞߎߡߊ߫ ߟߊߞߘߎߣߍ߲߫ ߝߐ ߞߊ߬ߣߌ߲߬) ، ߓߊߏ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ ߞߛߊߞߊ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ ߛߌߦߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߞߎߡߊߟߐ߲ߘߐߦߊߓߟߏߡߊ߬ ، ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߔߊߞߌߛߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜߍߘߐߓߟߏߡߊ߬ ߕߛߊߞߙߊ߫ ߺ ߓߊ߬ߙߵߌ ߕߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߝߴߌ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߎߡߊߟߐ߲ߘߐߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߊߓߋ߬ ߜߙߌ߫ ، ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߊ߫ ߓߙߊ߬ ߒ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߛߎ߯_ߛߎ߯ ߡߊ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ ߗߍ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߥߊߟߌߞߊ߲ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߞߴߏ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߥߣߊ ߘߌ߫ ߤߊߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ ߞߝߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߥߊߟߌߞߊ߲ ߘߐ߫ ،ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߓߍߛߎ߲ߒߕߊ߲ߧߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ، ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ ߞߊ߲߬ ، ߦߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߐ߰ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߵߏ߬ ߟߐ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߎߡߊ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍ߲ߕߍ ߘߐ߫ ߛߌߣߍ߬ ߸ ߞߎߡߊ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ، ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߊ߬ߞߘߐ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߟߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߊߘߐߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߵߏ߬ ߕߎ߬ߙߎ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲߬ߒߕߊ߲ߧߊ ߘߌ߫ ߒ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫. ߌߞߏߡߌ߲߬ ߘߊߘߐߛߙߋߦߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߕߍ߲߬ߞߊ߲߬ߓߟߏߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߕߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߞߎ߲ߠߊ߫ ߛߌߣߍ߬ ، ߝߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߛߙߋߟߐ߲ߘߐߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߓߛߌߞߌ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߥߊ߬ߙߊ ߛߌߣߍ߬ ߘߊߘߐߛߙߋ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߦߌߟߊ ߖߊ߬ߛߏ߲߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߫ (ߝߊ߰ߡߊ߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬) ߓߊ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߊߓߎ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߝߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߞߏߣߌߢߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߔߋߕߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊߛߌߕߌ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߙߐ߬ߕߍ߬ߖߎ߰ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߎ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ . ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߝߊ߬ߓߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ، ߡߍ߲ ߛߎ߮ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߦߌ߫ ߕߐ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߞߣߐ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߖߌ ߘߐ߫ ߟߋ߯ߟߋ߯ߕߋߜߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߛߌߛߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߐ߰ ߦߙߌߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߞߊ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߓߍߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߦߍ߬ߟߍ߫ ߏ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߓߊ߰ߘߌ߬ ߒ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߕߊ ؟ ߞߊ߲߬ߕߎ߲߯ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߜߏ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ ߢߍ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ߬ߞߘߐ߬ ߘߝߐ߬ߟߐ߲ߠߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲ ߡߍ߲ ߕߍ߬ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߕߎ߲߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߕߊ߫ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ ߛߓߍߦߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߊ ߕߍ߲߬ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߝߐ߫ ߒ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߫ ، ߓߊ߰ ߛߟߊߕߌ߮ ؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߟߐ߫ ߞߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߛߓߍߛߎ߲ߞߏ ߘߌߦߊ ߡߊ߬ ߞߌߢߍ߲߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߍ߫ ߝߏ߫ ߡߌߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߖߎ߲߭ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߥߣߊ߬ߓߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߟߏߡߊ߬ ، ߦߏ߫ ( ߔߌߕߊߜ߭ߐ߯ߙ ߘߡߊ߬ߦߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ (ߝߐߗߏ߮ ߟߎ߬) ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߊߟߍߛ ߡߌߟߍߕߌߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߌ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߖߎ߲߭ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ( ߕߊߟߍߛ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߍ߫ ߖߌ ߘߌ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߓߊߏ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߓߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߘߎ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߦߋ߬ߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߥߋ߲ߛߋ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߝߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊߦߌ߲ߠߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߝߌ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߖߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ) ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߕߊ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߧߊ߬ ߡߙߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߊ߫ ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߊߟߊߞߏ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߢߊ ߛߌ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߒ ߕߴߛߋ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߢߊߛߌߝߊ߫ ߦߙߐߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߝߐߛߐ߲߫ ߢߊ ߣߌ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߖߋ߬ߓߌ߬ߞߏ ߡߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߡߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊߓߟߏߡߊ߬ ߜߍߜߘߍ߫ ߸ ߞߟߊ߬ߕߌ߯ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߕߊ߫ ߡߊ߬ߜߟߌ߬ߦߊ߬ߕߊ߫ ߝߊ߬ߓߘߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߟߐ ߖߋ߬ߓߌ ߘߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬ ، ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲߫ ߘߌ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐߠߌߧߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߊ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߐ߮ ߦߋ߫ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߗߋߢߊߞߏ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ،ߏ߬ ߘߐ߫ ߒ ߧߋ ߞߊ߬ߟߊ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐߣߌ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߎ߲߯. "ߢߺߌ߬ߺߣߺߌ߲߬ߺߞߺߊ߬ߺߟߺߌ߬ ߝߟߺߐ߫ ߓߺߟߺߏߟߺߊߺߕߺߎ߲߮(ߊ)" ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߍ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߧߊ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߞߏ ߡߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߛߌ߫ ، ߒ ߓߟߏߡߟߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߴߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߘߌ߫﴿ߊ.ߘ﴾ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ ߞߣߐ߫