ߖߏߊߛ߭ߌߡ ߝ߭ߐ߲ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߏߊߛ߭ߌߡ ߝ߭ߐ߲ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Allegianceߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Joachim von Ribbentrop ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Ulrich Friedrich Wilhelm Joachim Ribbentrop ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Ulrich, Friedrich, Wilhelm, Joachim ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌRibbentrop, von Ribbentrop ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߃߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1893 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊWesel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߆ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1946 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊNuremberg Court Prison ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߝߊ߰ߟߌ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭hanging ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎWenzbach ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Richard Ribbentrop ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Johanne Sophie Hertwig ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊAnnelies von Ribbentrop ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Rudolf von Ribbentrop, Bettina von Ribbentrop, Ursula von Ribbentrop, Adolf Richard von Ribbentrop, Barthold von Ribbentrop ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊRibbentrop ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Significant personMartin Horn, Victor Rinke, Georg Fröschmann ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߦߙߐNuremberg Court Prison ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߞߎ߲ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮ ߡߐ߰ߦߊ ߡߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊmember of the Reichstag of Nazi Germany, German Foreign Minister, ambassador of the German Reich ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊLycée Fabert ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊSwitzerland, ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߰, ߞߣߊߘߊ߫, ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯, Dahlem ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊNazi Party ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊߊߟߌߡߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫International Military Tribunal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊOberleutnant, Obergruppenführer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Schutzstaffel, Travellers Club ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫Q96474109 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Assessmentintelligence test ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߏߊߛ߭ߌߡ ߝ߭ߐ߲ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ (ߊߟߏߡߊ߲: [joˈʔaxɪm fɔn ˈrɪbəntrɔp];߁߈߉߃ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߃߀ – ߁߉߄߆ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߆) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߃߈ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߄߅ ߟߊ߫.

ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߣߊߖ߭ߌ ߞߌ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߛߛ߭ߑߟߐߛ ߝߐߛߑߛ߭ߟ ߘߌ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߘߐ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߉߃߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߐ߯ߦߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߊ߲ߛߋߟߐߙߌ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߢߐ߲߰ ߜߐߞߎ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߜߍ߲߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߡߊ߬ߞߍ߲߰ߠߊ߫ ߛߋߞߏߒߕߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߛߍ߲ߕ ߖߋߡߛ ߞߎߙ ߟߊ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߕߌߖߌ߲ (Court) ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߃߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߃߈ ߠߊ߫.

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߊߞߌ ߓߍ߲߬ߘߐ (ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߧߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߝߊߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫) ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߞߍߓߊ߮ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߢߍߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߟߏߕߏߝ߭–ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߓߍ߲߬ߘߐ ߝߣߊ߫ (ߣߊߖ߭ߌ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߞߟߍ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߓߍ߲߬ߘߐ). ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߋߙߌߦߊ ߛߌߟߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߥߟߌ߬ߞߏ ߟߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߁߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߊߡߍߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߍ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߢߍ߫߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߘߐ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߐߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߛߘߍ ߟߎ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫߸ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߌ߫ ߗߌߙߏ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߘߌ߫ ߥߴߊ߬ ߗߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߋߞߏ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߔߌߍߙ ߤߊߙߑߓߐߙ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߄߁ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫߸ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߡߌ߬ߙߌ߲ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫[߁].

ߊ߬ ߕߍ߮ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߄߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߊ߫ ߣߎߙߊ߲ߓߍߙ ߞߕߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߏߛߐ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊߥߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߋߙߐߔߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߛߌߟߛߊ ߝߣߊ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߣߎߙߊ߲ߓߍߙ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߘߎ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫.

ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߏߊߛ߭ߌߡ ߝ߭ߐ߲ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߥߌߛߍߟ ߟߋ߬߸ ߙߋߣߌ߫߸ ߔߙߎߛߌ߫, ߙߌߛ߭ߊߙߘ ߐߟߑߙߊߌߗ ߝߙߋߘߋߙߌߞ ߖߏߊߛ߭ߌߡ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊߞߎ߲ߘߐ߫ () ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߖߏߤߊ߯ߣߊ߫ ߛߏߝߌ ߤߍߙߕߑߥߌߜ߭ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߁߉߀߄ ߣߌ߫ ߁߉߀߈ ߠߎ߬ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫߸ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߟߊ߬ߘߊ ߕߊ߫ ߝߊߓߍߙߕ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߡߍߕߖ߭߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߖߌ߲߬ߝߘߎ ߓߍ߯ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫. ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߌ߬ߙߌ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߋ߬ߦߊ (vanité) ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߔߙߎߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߐ߫ ߁߈߀߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߍߛߊ ߥߌߟߑߤߍߟߡ ߂߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߘߊ߬ߘߐ߬ߦߊ (ߞߵߊ߬ ߗߍ߬ߢߐ߲߮ ߞߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߌ߫) ߞߏߛߐ߲߬߸ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߕߍ߰ ߘߊ߫ ߥߏߘߌߞߏ ߘߐ߫.

ߞߊߙߏ߫ ߁߈ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬߸ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊߙߏߛߊ߫߸ ߛߥߌߛߌ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߘߋߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߡߞߊߙߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߘߌߞߊ߲߫ ߕߏߙߏ߲ߘߏߟߌ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫. ߞߵߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߊߙߏߛߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫߸ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߗߋ߫ ߘߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߰ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬. ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬߸ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߙߋߣߐߓߟ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߁߉߁߀ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߡߐߟߑߛߐ߲ ߓߊ߲ߞ (ߜߍߓߏ߲) ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛߑߕߍ߲ߟߋ ߛߕߑߙߌߕ (ߛߌߟߊ) ߝߍ߬ ߡߐ߲ߙߋߊߟ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋ߬ߥߎ߫ ߜߙߋߡߊߕߍ߯ߘߊ (engineering firm M.P and J.T Davis) ߍߡ.ߔߌ ߣߌ߫ ߖ.ߕ ߘߊߝ߭ߌߛ ߟߊ߫ ߞߋߓߍߞ ߛߍ߲ ߓߟߌߟߌ߫ ߡߛߊߦߌ ߝߍ߬. ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߜߙߋߘߐߛߊ߲ ߣߍ߰ߛߌߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߲ߞߑߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߥߣߌߔߍߜ߭ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߛߕߌ ߣߌ߫ ߓߐߛߑߕߐ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߐ߰ߛߐ߰ߣߍ߲߬ߜߍ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ ߏߕߊ߬ߥߊ߫߸ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߜߍ߭ (wine / vin) ߣߌ߫ ߛߊ߲ߔߊ߲ߘߟߐ (champagne) ߟߎ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ߫. ߁߉߁߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߏߕߥߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߲ߕߏ߫ ߣߍߣߍߞߊ߲߫ ߕߏߙߏ߲ߘߏ߫ ߛߘߍ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߋߟߌߛ ߡߌ߬ߡߏ߬ߙߌߦߊߟ ߕߙߏߝߊ ߕߐߙߑߣߋߡߍ߲ߕ ߘߐ߫ ߓߐߛߑߕߐ߲߫߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫.

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫ ߁߉߁߄ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߣߊߘߊ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߫ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߁߉߁߄ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߅ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߤߓߐߞߌ߲߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߣߌߥߦ ߖߋ߯ߛߋ߫߸ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬ ߣߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߔߐߕߛߑߘߊߡ ߞߣߐ߫߸ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߓߍߟߍ߲߫ ߙߏߕߍߙߑߘߊߡ߸ ߒ߬ߓߴߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߏ߬ ߟߋ ߝߍ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߘߊ߫ ߔߙߎߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߤߎߛߊߙ ߁߂߲ ߛߊ߬ߝߌߝߌ (regiment) ߘߐ߫.

ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߘߊ߫ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߓߊߙߊ߲ߕߏ ߟߴߏ߬ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫. ߁߉߁߈ ߠߊ߫߸ ߝߊߙߌ߲߫ ߝߟߐ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߟߎ߫ ߟߊߟߐ߬ ߘߊ߫ ߌߛߑߕߊ߲ߓߎߟ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߙߎߞߌ߫ ߥߊߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߏ߬ ߟߋ ߞߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߛߏߝߊߞߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߋߙߌߢߐ߲߯ߡߊ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߝߑߙߊ߲ߖ߭ ߝ߭ߐ߲߫ ߔߊߔߍ߲߫.

߁߉߁߉ ߟߊ߫߸ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߣߌ߫ ߊߣߊ ߋߟߌߛߊߓߍߕ ߤߍ߲ߞߍߟ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ (ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߣߍߟߌ߫)߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߍߛߑߓߊߘߍ߲߫ ߜߍ߭ (ߘߐ߬ߟߐ) ߟߊ߲߬ߘߊ߲߬ߠߊ߫ ߓߣߊ (ߓߊ߬ߣߊ) ߘߏ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߢߐߞߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߂߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߅ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߟߐ߬ ߡߊ߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߢߊߝߍ߬. ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߊߣߍߟߌ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫. ߁߉߂߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߍߣߍ߲߫ ߜ߭ߍߙߕߑߙߎߔ ߝ߭ߐ߲ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߙߍ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝ߭ߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߘߊߞߎ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߂߈ ߠߊ߫߸ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߦߌߘߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲߫ ߛߊ߲ߔߊ߲ߘߟߐ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߊ߲ߔߊ߲ߘߟߐ ߘߐ߫. ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߣߌ߫ ߥߐߟߝ-ߤߍߌ߲ߙߌߗ ߜ߭ߙߊߝ ߝ߭ߐ߲ ߤߍߟߑߘߐߙߝ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߕߐߙߑߜ߭ߏ ߤߎߛߊߙ ߁߂߲ (Torgau Hussars) ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߣߐ߰ߦߊ߫. ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߘߐ߫ ߁߉߃߂ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߘߊߞߎ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߗߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߊ߲ߛߋߟߐߙߌ ߝߑߙߊ߲ߖ߭ ߝ߭ߐ߲ ߔߊ߬ߔߍ߲߫ ߠߎ߫ ߕߍ߫߸ ߞߐ߯ߟߕߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߕߋߙߌ߫ ߞߘߐ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߏߦߌߞߊ߭߸ ߓߊ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߔߊߔߍ߲߫ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߡߌ߬ߘߊ߬.

ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߤߊߞߟߌߣߊ߲߫ ߡߝߊߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߞߎߙߟ ߝ߭ߐ߲ ߛ߭ߑߟߋߌߛ߭ߍߙ ߞߍ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߔߊߔߍ߲߫ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߁߉߃߂ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߐߖߎ߰ߦߊ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߥߙߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߔߊߔߍ߲߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߔߏߟ ߝ߭ߐ߲߫ ߤߌ߲ߘߍ߲ߓߐߙߜ߭ ߘߍ߲߬ߢߐ߲߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛ߭ߑߟߋߌߛ߭ߍߙ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߁߉߃߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߂ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߏߕߏ ߡߋߌߛߑߣߍߙ ߣߌ߫ ߤߌ߲ߘߍ߲ߓߐߙߜ߭ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߏߛߑߞߊߙ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ߸ ߤߍߙߑߡߊ߲ߣ ߜ߭ߐߙߍ߲ߜ߭߸ ߣߌ߫ ߥߌߟߑߤߍߟߡ ߝߑߙߊߌߞ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߓߘߊ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߘߊߤߑߟߍߡ ߘߌߛߑߕߙߌߞ. ߒ߬ߓߊ߬ ߥߎ߬ߙߊ߬ߟߊ (ߛߌ߬ߒߡߊ) ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫߸ ߔߊߔߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߕߍ߰ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߛ߭ߑߟߋߌߛ߭ߍߙ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߛߋߟߐߙߌߦߊ ߡߞߊߣߌ߲ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߤߌ߲ߘߍ߲ߓߐߙߜ߭ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߛߋߟߐߙߌߦߊ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫.

ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߫ ߞߘߐ߫ (Alte Kämpfer) ߛߘߊߡߊ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫; ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߡߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߝߋ߲߫ ߢߍ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫. ߓߙߌߕߊ߲߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߟߏߙߍ߲ߛ ߙߌ߯ߛ ߞߊ߬ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߟߊ߫ ߞߏ ߛߓߍ߫ ߦߏ߫ ߣߊߛߌ ߡߐ߰ ߢߣߊߡߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߣߊߛߌ߫ ߞߐ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬. ߖߏߛߍߝ ߜ߭ߐߋߓߍߟ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲ (diary/journal) ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߝ߭ߐ߲߫ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߛߊ߲߬ ߠߋ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߝߘߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߞߊ߲ߛߏ߲߫. ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߕߜߋ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߥߟߊ߫ ߗߋ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߐߋߓߍߟ ߕߊ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߜ߭ߐ߯ߙߍ߲ߜ߭.

ߥߍߌߡߊߙ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߘߐ߫߸ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߘߐ߫߸ ߞߎߡߊߕߍ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊ߯ߡߍߟߊ߲ߜߏ߫ (ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬-ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ) ߘߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߓߐߒߡߊߟߌߟߊ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߟߊ߫ ߘߊߓߎ߲ߘߍ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߁߉߂߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߞߏ ߡߙߌߘߐ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߟߊ߫ ߜ߭ߎߛߑߕߊߝ߭ ߛߕߑߙߍߛߑߡߊ߲ߣ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߝߊ߲߬ߝߍ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߖߌ߯ߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߫ ߞߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ (ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ) ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬. ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߣߌ߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߁߉߂߀ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊߡߍߟߊ߲ߜߏߦߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߲ߜߏߦߊ ߟߊ߫ ߣߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߡߊ߫ ߏ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߡߎ߰ߡߍ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߟߴߊ߬ ߓߌߘߊ߲ߞߍ߫ (ߓߎߙߊ߲ߞߍ߫ «ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߝߊ߬») ߟߊ߫ ߛߊ߲ߔߊ߲ߘߟߐ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊ߫߸ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߫ ߜߍߓߏ߲ߦߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߞߘߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ("Import und Export großer Marken") ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬