ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲
calendar month
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲month of the Gregorian calendar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Julian calendar, ߕߟߋ߬ߟߊ߬ߛߊ߲ߓߏߟߏ߲, Swedish calendar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Janus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊߞߏߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Series ordinal1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ (ߗ߭ߊ߲ߝ߭ߌߦߋ / ߖߊߣߎߥߊߙߋ) ߦߋ߫ ߜ߭ߙߋߜ߭ߏߙߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߎߟߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߟߎ߬ ߞߊߙߏ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߙߏ߫ ߇ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߃߁ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫.

ߕߐ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߐߓߏߟߏ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߗ߭ߊ߲ߝ߭ߌߦߋ߫ ߕߐ߮ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߌߦߊߣߎߥߊߙߌߦߎߛ ߥߟߊ߫ ߖߊߣߌߥߊߙߌߦߎߛ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߖߊߣߎߛ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߕߐ߮. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߵߊ߬ ߕߐߟߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߋ߬ ߟߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߊ߬ ߞߛߏߞߛߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߊߥߎ߬ߟߋ߲߬߬ߛߊ߫, (ߓߌ߲ ߓߘߊ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲߬).

ߕߐ߯ ߜߘߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]