ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߌ߬ߣߍ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߆°߃߅′߄߉″N ߁°߁߄′߃߅″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߣߋߜ߭ߙߏߟߊ߲ߘ߸ ߥߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ߠߊ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߡߐ߰ߛߏ߬ߘߌ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߴߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲ ߠߊ߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߫ ߘߌ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߌߘߏ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߕߎߜߝߐ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߦߌߟߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߊ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߝߙߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߘߊ߲߭ ߞߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫[߁].

ߝߐ߬ߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߌ߬ ߞߏ ߝߐ߬ߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߞߊߜߍ߬ߟߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫. ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߜ߭ߎߌߣߌ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߲ ߜ߭ߎߌߣߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߔߕߏߞߌߞߊ߲ ߜ߭ߎߣߋ߫ ߝߍ߬. ߔߕߏߞߌ߫ ߕߊ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߣߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߕߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߜ߭ߎߌߣߋߎߛ ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߘߎ߯ߞߟߏ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫߸ ߝߐߢߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߝߌ߰ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ ߘߎ߯ߞߟߏ ߟߊߕߍ߰ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߓߊ ߡߊ߬߸ (ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߟߏߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߭ ߘߌ߫)߸ ߛߟߏߞߊߘߎ߯ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߖ߭ߣߋߜ߭ߏ߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߐ߮ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߜ߭ߏߡߍߛ ߍߣߍߛ ߘߋ߬ ߖ߭ߎߙߊߙߊ߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߁߄߅߃ ߟߊ߫. ߞߏ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߗ߭ߊ߲߭ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߊ߬ ߛߍ߲ߣߐߙ ߘߊ ߜ߭ߎ߳ߣߋ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߕߊ߫ (ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߟߊߕߌ߮)߸ ߁߄߈߃ ߝߊ߲߭ߝߍ߬. ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߌߣߋߎߛ ߕ߲ߐ߮ ߕߊ߫ ߛߟߏߞߊ (ߓߊߙߌߓߊߙߌ) ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߜ߭ߌ߬ߣߊߥߌ߲߫ (ߡߍ߲ ߊߙߊߓߎߦߊ߫ ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜ߭ߎߌߣߊߎߤߊ߬ ߥߟߊ߫ ߜ߭ߣߌߥߊ߫ ߘߌ߫)߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ (ߡߍ߲ ߓߐߢߐ߲߯ߠߦߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߊߌߕߌߦߏߔߛ ߞߑߟߊߛߌߞ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ ߢߊߘߐߟߊ߫ ߛߏ߬ߘߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬). ߓߊߙߌߓߊߙߌ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߊߜ߭ߌߣߊߥ ߣߌ߫ ߊߞߊߟ ߒߟߑߜ߭ߎߌߣߊ߬ߥߌ߲߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߦߟߌߦߊߟߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߋߏ߫ ߊߝߙߌߞߊߣߎߛ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߁߅߂߆ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߣߍ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ (ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߜ߭ߋ߬ߣߋߏ ߣߌ߫ ߜ߭ߋߣߌ ߣߌ߫ ߜ߭ߌ߬ߣߍ ߟߊ߫)߸ ߖߣߍ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊ ߞߣߐߘߐ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߛߏ߬ߓߊ ߘߌ߫. ߖߍ߬ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߛߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߖߣߍ߬߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߰ ߖߎߟߦߊ ߘߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߓߟߏ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߁߭ ߠߊ߫߸ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߓߋ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߃߲ ߠߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߦߟߍ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫, ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߊߓߋ߬ ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߎ߲ߓߕߎ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߘߋߣߍ߲ ߘߌ߫ ߖߣߍ߬ ߞߏ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫. ߖߣߍ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߕߋ߬ߟߋ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߖߣߌߥߊ߬ߤߌߛߕ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ (ߊ߬ߟߑߛߎ߬ߘߊ߲߫߸ ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߝߌ߰ߡߊ߲) ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߝߐߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߬ ߞߏ߫ ߜߋ߲߭ߞߘߎ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߞߊߜߍ߬ߟߍ߲߬. ߓߊ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߐ߮ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߍߡߊߥߛߎ ߖߏ߬ߥߏ߬ ߛߏ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߓߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߁߭ ߊߙߊߓߎ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߬ߟߊ (ߊ߬ߟߑߓߊߞߑߙߌ߫) ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߰ ߓߟߏߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߜ߭ߌ߬ߣߋߥߊ߬߸ ߊ߬ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬, (ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬). ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߓߊߙߌߓߊߙߌ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߬ ߣߌ߫ ߖߣߍ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬. ߕߍ߯ߘߐߓߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߦߊߟߌ߫ ߓߊߙߌߓߊߙߌ ߜ߭ߌ߬ߣߊߥߌ߲߫ (ߝߌ߲߰ߡߊ߲ ߠߎ߬) ߖߣߍ߬ ߕߐ߮ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߜ߭ߎ߳ߣߋ߫ (ߖߌ߬ߣߍ߬) ߘߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊߛߑߕߟߌ߫ ߟߊ߫ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߟߍ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߁߄߇߈ ߠߊ߫߸ ߞߊߛߑߕߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߞߟߍߟߊ߫ ߞߣߐ߫ ߃߆ ߡߊ ߘߏ߫߸ ߣߌ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߖߌߞߊ߲߫ ߞߟߍߟߊ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߏ߲ߛߙߏߡߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߋߟߑߡߌߣߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߎߟߦߊ ߘߐ߫߸ (ߛߊߣߌ߲߸ ߜߋ߲߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߣߌ߲). ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߝߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߔߕߏߞߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߓߊ߬ߟߞߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬߸ (ߊߟߑߞߊߛߏߝ߭ߊߛ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߝߍ߬ ߁߄߇߉) ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߟߍ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫. ߔߕߏߞߌ߫ ߣߌ߫ ߞߊߛߑߕߟߌߞߊ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫߸ ߋߙߐߔߎߞߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߣߊ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߣߌߙߑߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐ ߟߊ߫. ߜߋ߲߭ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ ߖߎߟߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߍߡߊ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲ ߣߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߕߍ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߎ߫ ߘߐ߰ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߟߏߞߊߘߎ߯ ߘߌ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߜߝ߲ߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ߓߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬߬ ߝߣߊ߫ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߟߊߞߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߏ߲߬ߜߐ߲߰ߠߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߢߊߘߐߜߍ ߥߘߊ߫ ߟߐ߲߫ ߞߐߟߊ߬߸ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߝߏ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫.

ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߛߐ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߋ߫ ߜߝߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߏ ߘߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߫. ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߦߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߋߣߍ߫ ߟߊ߫߸ ߕߜ߭ߏ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߜ߭ߊ߮ߣߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߐߟߊ. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߝߣߊ߫ ߡߐ߰ ߞߏ ߡߊߝߘߏ߬ߣߍ߲߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߋ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߛߊߥߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߙߊ߬ߘߎ߰ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬߬ߘߐ߬ߟߊ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߋߙߐߔߎ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߙߊߛߌ߰ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߥߟߏߒߘߐ߫ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߬ߕߊ ߛߎ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߝߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߋߣߍ߫ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߦߊ߫ ߕߍ߫߸ ߦߋ߲߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߐ߲߬ ߞߐ߯ߖߌߘߊ. ߜ߭ߊ߮ߣߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ (ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫) ߛߊߣߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߸ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߑߕ, ߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߣߊ߬ߘߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߥߙߎߣߍ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߡߎ߬ߡߍ߫. ߜߋ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߕߐ߮ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߦߋ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫߸ ߤߙߐߘߎ߯ (ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫) ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ (ߛߍ߬ߙߊ߬ ߟߌߦߏ߲߫), ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊߣߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߥߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߌߛߍ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • Bulleted list item
  1. [߁] this article was translated from English Wikipedia